MATIEU (28)

Letôr: Luigi Sbuelz

Il sepulcri vueit

Mc 16,1-8; Lc 24,1-10; Zn 20,1-10

281Passade la sabide, sul cricâ de prime dì de setemane, Marie di Magdale cun chê altre Marie e vignì a fâi visite al sepulcri. 2E ve ch’al capità un grant taramot: di fat un agnul dal Signôr, vignût jù dal cîl, si svicinà, al rodolà vie la piere e si sentà parsore di jê. 3Il so aspiet al jere come il folc e lis sôs viestis blancjis come la nêf. 4Viodintlu, lis vuardiis a restarin interdetis e a deventarin come muartis. 5L’agnul ur disè a lis feminis: “Vualtris no stait a vê pôre! O sai ch’o cirîs Gjesù metût in crôs; 6nol è culì, al è resurît, come ch’al veve dit. Sveltis, vignît a viodi il lûc là ch’al jere metût. 7E cumò lait a dîur ai siei dissepui che lui al è resurît dai muarts. E ve che lui al va denant di vualtris in Galilee; li lu viodarês. Ve, us al ài dit”.

L’aparizion a lis feminis

8Lôr a lassarin il sepulcri dal moment e, plenis di grande pôre e tal stes timp di grande gjonde, a lerin di corse a puartâ la gnove ai siei dissepui. 9E ve: Gjesù ur lè incuintri disint: “Stait contentis!”. Lôr si svicinarin, i strengerin i pîts e lu adorarin. 10Alore Gjesù ur disè: “No stait a vê pôre, lait e visait i miei fradis ch’a ledin in Galilee; li mi viodaran”.

La coruzion dai soldâts

11Biel che lôr a jerin pe strade, ve che un troput di vuardiis a lerin in citât e ur contarin ai sorestants dut ce ch’al jere sucedût. 12Chei, dâts dongje insieme cui anzians, si consearin fra di lôr e ur derin ai soldâts un slac di bêçs 13disint: “Disêt che vie pe gnot a son rivâts i dissepui di lui e lu àn puartât vie, biel che nô o durmivin. 14Se la robe e ves di rivâi par cumbinazion tes orelis al governadôr, lu convinçarìn nô a no fâus nissune malegracie”. 15Lôr, cjapâts i bêçs, a faserin come che ur vevin insegnât. Cussì cheste cjàcare e à cjapât pît framieç dai gjudeus fint in dì di vuê.

L’aparizion in Galilee

Mc 16,15-16; Lc 24,47; Zn 20,21-23

16I undis dissepui a lerin in Galilee, su la mont, tal lûc che ur veve dit Gjesù. 17Viodintlu lu adorarin; cualchidun però al veve ancjemò dubits. 18Alore Gjesù ur fevelà disint: “Mi è stât dât ogni podê in cîl e su la tiere. 19Lait duncje, inscuelait dutis lis nazions, batiantlis tal non dal Pari e dal Fi e dal Spirtu Sant, 20insegnantjur a meti in pratiche dut ce che jo us ài ordenât. E ve che jo o soi cun vualtris ducj i dîs, fint a la fin dal mont”.