MATIEU (27:32-66)

Letôr: Silvano Romanelli

32Biel lant fûr, s’intivarin intun om di Cirene, di non Simon, e lu oblearin a puartâ la crôs di lui.

Sul Golgote

Mc 15,22-28; Lc 23,33s; Zn 19,17-23

33Rivâts tal lûc che i disin Golgote, ch’al vûl dî lûc de Crepe, 34i derin di bevi vin misturât cun fêl. Lu cerçà, ma nol volè bevilu. 35Dopo di vêlu metût in crôs, si spartirin lis sôs viestis tirantlis a bruscjete 36e, sentâts li, lu vuardeavin. 37Parsore dal so cjâf a vevin picjade la scrite de sô condane: “Chel chi al è Gjesù, il re dai gjudeus”.

38Po a meterin in crôs insieme cun lui doi ladrons, un a drete e un a çampe.

Lis vilaniis dai gjudeus

Mc 15,29-32; Lc 23,35-37

39Chei ch’a passavin par li lu svilanavin scjassant il cjâf 40e disint: “Tu che tu sês bon di disfâ il templi e di tornâ a fâlu sù in trê dîs, salviti te. Se tu sês Fi di Diu, dismonte jù de crôs!”. 41Te stesse maniere i sorestants dai predis, insieme cui scrituriscj e cui anzians, sblefantlu, a disevin: 42“Al è stât bon di salvâ chei altris e nol rive adore di salvâsi sè. S’al è il re di Israel, ch’al dismonti jù cumò de crôs e o crodarìn in lui. 43Si è fidât di Diu, che lu liberi cumò, se propit i vûl ben. Di fat al à dit: O soi Fi di Diu!”. 44Ancje i ladrons ch’a jerin stâts metûts in crôs cun lui lu sblefavin compagn.

La muart

Mc 15,33-37; Lc 23,36

45Di misdì fin trê al deventà scûr sun dute la tiere. 46Viers lis trê Gjesù al berlà a grande vôs: “Elì, Elì, lemà sabactanì?”, ch’al vûl dî: “Diu gno, Diu gno, parcè mo mi âstu bandonât?”. 47Sintintlu, un pôcs di chei che a jerin li a disevin: “Al sta clamant Elie”. 48E un di lôr al corè svelt a cjoli une spugne, le imbombà di asêt, le invuluçà ator di une cjane par dâi di bevi. 49Ma chei altris a disevin: “Spiete. Viodìn s’al ven Elie a salvâlu”. 50Ma Gjesù, dant di gnûf un grant berli, al rindè il spirt.

“Chel chi al jere propit il Fi di Diu!”

Mc 15,38-41; Lc 23,45-49

51E ve che il vêl dal templi si sbregà in doi d’insomp fin dapît, la tiere e trimà e lis cretis si spacarin; 52lis tombis si spalancarin e une vore di cuarps di sants ch’a polsavin li dentri a risussitarin. 53Di fat dopo de resurezion di lui a saltarin fûr des tombis, a jentrarin te citât sante e a comparirin a tancj di lôr. 54Il centurion e chei che cun lui i fasevin la vuardie a Gjesù, viodint il taramot e ce ch’al sucedeve, a cjaparin une grande pôre e a disevin: “Chel chi al jere propit Fi di Diu!”. 55A jerin li une vore di feminis ch’a stavin a cjalâ di lontan; a vevin compagnât Gjesù de Galilee par servîlu; 56fra di lôr e jere Marie di Magdale, Marie mari di Jacum e di Josef e la mari dai fîs di Zebedeu.

La sepulture

Mc 15,42-47; Lc 23,50-56; Zn 19,38-42

57Rivade la sere, al capità un om siôr di Arimatee, di non Josef, che si jere fat ancje lui dissepul di Gjesù. 58Al lè di Pilât e i domandà il cuarp di Gjesù. Pilât al ordenà che jal consegnassin. 59Josef alore al cjolè il cuarp, lu invuluçà tun linzûl mont 60e lu metè jù tal propi sepulcri, ch’al veve a pene sgjavât intal cret. Al rodolà une grande piere a la jentrade dal sepulcri e s’int lè. 61A jerin li Marie di Magdale e chê altre Marie, sentadis in face dal sepulcri.

Il sepulcri vuardeât

62Tal indoman, ven a stâi dopo de Parasseve, i sorestants dai predis e i fariseus a lerin insieme di Pilât 63a dîi: “Siôr, si sin visâts che chel imbroion, cuant che al jere ancjemò in vite, al veve dit: Dopo trê dîs o resurissarai. 64Ordene alore che la tombe e sedi vuardeade fint a la tierce dì, parcè che al è pericul che a capitin i dissepui, lu puartin vie e po a disin al popul: Al è resurît dai muarts. Alore sì che chest ultin imbroi al sarà piês che no il prin”. 65Pilât ur rispuindè: “O vês lis vuardiis: lait e cjapait dutis lis precauzions ch’o crodês”. 66Lôr a lerin e a sigurarin il sepulcri sigjilant la piere e metint lis vuardiis.