MATIEU (26:36-75)

Letôr: Flavio Drigani

La passion interiôr

Mc 14,32-40; Lc 22,40-46; Zn 12,27-30

36Rivât Gjesù cun chei altris tun cjamp che i disevin Gjetsemani, ur dîs ai dissepui: “Fermaitsi culì, intant che jo o voi li a preâ”. 37Cjapât sù cun sè Pieri cui doi fîs di Zebedeu, al tacà a sintî aviliment e disperazion. 38Alore ur dîs: “La mê anime e je avilide a muart: restait culì e veglait cun me”. 39E, slontanât un tic, al colà cu la muse par tiere e al preave disint: “Pari gno, s’al è pussibil, chest cjaliç che si slontani di me. Però no come ch’o vuei jo, ma come che tu vuelis tu”. 40Po al torne dai dissepui e ju cjate indurmidîts; i dîs a Pieri: “Cussì no sês stâts bogns di veglâ cun me nancje un’ore? 41Veglait e preait, par no ch’o colais te tentazion. Sì, il spirt al è pront, ma la cjar e je flape”. 42Si slontanà ancjemò une seconde volte e al preà disint: “Pari gno, se chest cjaliç nol pò slontanâsi cence che lu bevi, ch’e sedi fate la tô volontât”. 43Tornât di gnûf, ju cjatà ch’a durmivin: di fat i lôr vôi a colavin di sium. 44Ju lassà, si slontanà di gnûf e al preà pe tierce volte disint simpri lis stessis peraulis.

Il tradiment

Mc 14,41-46; Lc 22,47s

45Po al torne dai siei dissepui e ur dîs: “Durmît cumò e polsait. Ve, e je rivade l’ore che il Fi dal om al sarà consegnât tes mans dai triscj. 46Jevait sù, anìn! Ve, chel che mi tradìs al è dongje”.

47Al jere ancjemò daûr a fevelâ cuant che al rivà Gjude, un dai Dodis; insieme cun lui e jere une grande fole, cjamade di spadis e di bastons e mandade dai sorestants dai predis e dai anzians dal popul. 48Il traditôr ur veve dât chest segnâl: “Chel ch’o bussarai, al è lui, brincaitlu!”. 49E subit si svicinà a Gjesù e i disè: “Salve, Rabì!”. E lu bussà. 50E Gjesù a lui: “Amì, parcè po sêstu culì?”. Alore chei altris si svicinarin a Gjesù, i meterin lis mans intor e lu cjaparin.

Il colmâsi des Scrituris

Mc 14,47-50; Lc 22,49-53

51E ve, un di chei ch’a jerin cun Gjesù, metude man a la spade, le gjavà fûr dal fodri e i molà un colp a un servidôr dal sorestant dai predis, cjonçant l’orele.

52Alore Gjesù i dîs: “Torne met la tô spade là ch’e jere, parcè che ducj chei che a metin man a la spade, a perissin di spade. 53O crodistu che jo no puedi preâ il Pari gno ch’al mandi dal moment, a difindimi, plui di dodis legjons di agnui? 54Ma cemût si colmaressino lis Scrituris, ch’a disin che al à di sucedi cussì?”. 55Po, voltantsi viers la fole, ur disè: “O sês vignûts a cjapâmi cun spadis e bastons come che si fâs cuntun brigant. Ogni dì o jeri tal templi a insegnâ e no mi vês cjapât. 56Dut chest al è sucedût par che si colmassin lis Scrituris dai profetis”. Alore ducj i dissepui lu bandonarin e a scjamparin.

Il procès religjôs

Mc 14,53-65; Lc 22,54.66-71; Zn 18,24

57Chei ch’a vevin cjapât Gjesù lu menarin dal sorestant dai predis Caife, là che si jerin dâts dongje i scrituriscj e i anzians. 58Pieri lu veve compagnât di lontan fin tal palaç dal sorestant dai predis e, jentrât dentri, al jere sentât framieç dai fameis, seneôs di viodi cemût che la robe e leve a finî.

59I sorestants dai predis e dut il sinedri a cirivin cualchi testemoneance false cuintri di Gjesù par condanâlu a muart; 60ma no ’nt cjatarin nissune, seben che si fossin presentâts une vore di testemonis fals. 61Finalmentri si presentarin doi ch’a diserin: “Chel chi al à dit: O pues disfâ il templi di Diu e tornâlu a fâ sù in trê dîs”. 62E il sorestant dai predis, jevât in pîts, i domandà: “No rispuindistu propit nuie cun ce ch’a disin cuintri di te?”. 63Ma Gjesù al taseve. Alore il sorestant dai predis al replicà: “Ti sconzuri pal Diu vîf: disinus se tu sês il Crist, il Fi di Diu”. 64E Gjesù a lui: “Tu lu âs propit dit. Anzit ti dîs:

di cumò indenant o viodarês il Fi dal om

a sentâsi a la gjestre de Potence

e a vignî sui nûi dal cîl”.

65Alore il sorestant dai predis si sbregà lis viestis e al berlà: “Al à blestemât! Ce dibisugne vino ancjemò di testemonis? Ve: o vês sintude propit in chest moment la blesteme. 66Ce us parial?”. Lôr a rispuinderin: “Al merte la muart”. 67Po i spudarin in muse e lu scufiotarin; altris i molarin pugns 68disint: “Profetize, Crist: cui isal che ti à pestât?”.

Il rineament di Pieri

Mc 14,66-72; Lc 22,55-62; Zn 18,17.25-27

69Pieri al jere sentât difûr, tal curtîl, cuant che i lè dongje une sierve che i disè: “Ancje tu tu jeris cun Gjesù il Galileu”. 70Ma lui al dineà denant di ducj disint: “No sai di ce che tu fevelis”. 71Lât viers l’andit, lu viodè un’altre sierve, che ur disè a di chei ch’a jerin li: “Chel chi al jere cun Gjesù il Nazaren!”. 72E di gnûf al dineà cun tant di zurament: “No cognòs chel om li”. 73Pôc dopo si svicinarin chei ch’a jerin li e i diserin a Pieri: “E je vere, ancje tu tu sês un dai lôr; di fat ancje la tô fevelade ti tradìs”. 74Alore al tacà a bramâ zurant: “No cognòs chel om li”. Juste in chel al cjantà il gjal. 75Alore Pieri si visà des peraulis che i veve ditis Gjesù: “Prime ch’al cjanti il gjal, tu mi rinearâs trê voltis”. Al jessì fûr e al vaì plen di marum.