MATIEU (26:1-35)

Letôr: Gianfranco Passon

i fats de pasche

E stave rivant la Pasche

Mc 14,1-2; Lc 22,1-2

261Finîts ducj chescj discors, Gjesù ur disè ai apuestui: 2“O savês che fra doi dîs si fâs la Pasche e il Fi dal om al sarà consegnât par jessi metût in crôs”.

3Alore i sorestants dai predis e i anzians dal popul si derin dongje tal palaç dal sorestant dai predis ch’al veve non Caife 4e a faserin consei par brincâ Gjesù cul ingjan e fâlu murî. 5A disevin però: “No intant de fieste, par no ch’a nassin rivoltons framieç dal popul”.

Un gjest significatîf

Mc 14,3-9; Zn 12,1-8

6Lât Gjesù a Betanie in cjase di Simon il levrôs, 7biel che al jere sentât in taule, si svicinà une femine ch’e veve te man un vâs di albastri plen di un vueli profumât une vore cjâr, che lu strucjà sul cjâf di lui. 8Viodint chest fat i dissepui si sustarin e a diserin: “Parcè dute cheste strassarie? 9Si podeve vendilu ben e ce che si cjapave dâural ai puars”. 10Savude la robe, Gjesù ur disè: “Parcè lambicaiso cheste femine? Jê e à fate une buine opare viers di me; 11parcè che, biel che i puars ju vês simpri cun vualtris, me no mi varês par simpri. 12Se jê e à strucjât sul gno cuarp chest vueli profumât, lu à fat pe mê sepulture. 13Us al dîs in veretât: là ch’al sarà predicjât chest vanzeli, in dut il mont, si fevelarà ancje di ce ch’e à fat jê, a so merit”.

L’ufierte di Gjude

Mc 14,10-11; Lc 22,3-6

14Alore un dai dodis, chel che i disevin Gjude Iscariot, al lè dai sorestants dai predis 15e ur disè: “Trop mi daiso sore che us al consegni?”. E lôr i stabilirin trente monedis d’arint. 16D’in chel moment al smicjave l’ocasion juste par metilu tes lôr mans.

I preparatîfs pe cene di Pasche

Mc 14,12-16; Lc 22,7-13

17Te prime dì dal pan cence levan, i dissepui si svicinarin a Gjesù par dîi: “Dulà vuelistu che o preparìn par mangjâ la Pasche?”. 18E lui: “Lait in citât li di un e disêtji: Il Mestri al dîs: E je rivade la mê ore: o volarès fâ la Pasche insieme cui miei dissepui li di te”. 19I dissepui a faserin come che ur veve ordenât Gjesù e a prepararin la Pasche.

Profezie dal tradiment

Mc 14,17-21; Lc 22,14-23; Zn 13,21-30

20Rivade la sere, al jere in taule cui Dodis. 21E biel ch’a mangjavin ur disè: “Us al dîs in veretât: un di vualtris mi tradissarà”. 22E lôr, une vore avilîts, a scomençarin a dîi un daûr l’altri: “Sojo forsit jo, Signôr?”. 23E lui: “Chel che al à metude la man cun me tal plat, chel mi tradissarà. 24Propit, il Fi dal om s’int va, come ch’al è scrit sul so cont; ma puar mai lui chel ch’al tradìs il Fi dal om. Al sarès stât miei par chel om se nol fos nancje mai nassût”. 25Gjude il traditôr i domandà: “Sojo forsit jo, Rabì?”. I dîs: “Tu lu âs propit dit”.

Istituzion de Eucarestie

Mc 14,22-25; Lc 22,19-20; 1 Cor 11,23-25

26Biel ch’a mangjavin, Gjesù al cjapà il pan, al disè la preiere di benedizion, lu crevà, ur al dè ai siei dissepui e ur disè: “Cjapait e mangjait: chest al è il gno cuarp”. 27Po al cjapà il cjaliç, al ringracià e ur al passà disint: “Bevêtint ducj: 28di fat chest al è il gno sanc dal pat, ch’al sarà spandût par une vore di lôr in remission dai pecjâts. 29Us al dîs: di cumò indenant no bevarai di chest prodot de vît fint in chê dì che lu bevarai cun vualtris gnûf tal ream dal Pari gno”.

Profezie dal rineament di Pieri

Mc 14,26-31; Lc 22,39.31-34; Zn 13,36-38

30E dopo di vê cjantâts i salms, a jessirin fûr viers de mont Ulive. 31Alore ur disè: “Usgnot ducj vualtris o restarês scandulizâts par colpe mê; al è scrit di fat:

O bastonarai il pastôr

e lis pioris dal trop si dispierdaran.

32Ma dopo ch’o sarai resurît, o larai denant di vualtris in Galilee”. 33Pieri al cjape la peraule e i dîs: “Se ancje ducj si scandulizaran par colpe tô, jo no, par mai”. 34E Gjesù a lui: “Tal dîs in veretât: cheste stesse gnot, prin ch’al cjanti il gjal, tu mi rinearâs trê voltis”. 35E Pieri i rispuindè: “Se ancje o ves di murî cun te, no ti rinearai gran”. E ducj chei altris dissepui a diserin la stesse robe.