MATIEU (22)

Letôr: Luca De Clara

Il gustâ nuviçâl

Lc 14,16-24

221Gjesù al tornà a fevelâur in parabulis e al disè: 2“Il ream dai cîi al è compagn di un re ch’al veve preparât il gustâ nuviçâl par so fi. 3Al mandà i siei servidôrs a clamâ chei che a jerin stâts invidâts a gnocis; ma chei no volerin savênt di vignî. 4Al mandà di gnûf altris servidôrs disint: Disêt ai invidâts: Ve, o ài preparât il gno gustâ, i miei bûs e i nemâi di grasse a son stâts za copâts e al è dut pront; vignît a gnocis. 5Ma lôr, cence bacilâ, a lerin cui tai siei cjamps e cui daûr dai siei dafâs. 6Altris di lôr, brincâts i servidôrs, ju maltratarin e ju coparin.

7Il re, disdegnât, al mandà i siei esercits a fruçâ chei sassins e a dâi fûc a la citât. 8Po ur dîs ai servidôrs: Il gustâ nuviçâl al è pront, ma i invidâts no sal mertavin. 9Lait alore pes croseris des stradis e clamait a gnocis ducj chei ch’o cjatarês. 10I servidôrs a lerin pes stradis e a tirarin dongje ducj chei ch’a cjatarin, bogns e triscj; e cussì la sale si jemplà di gnoçârs. 11Jentrât il re par viodi i gnoçârs, s’intivà tun om che nol veve la vieste nuviçâl. 12I dîs: Amì, cemût mai sêstu jentrât chi dentri cence la vieste nuviçâl? E chel al restà cence peraule. 13Alore il re ur disè ai siei servidôrs: Peaitlu mans e pîts e butaitlu fûr tal scûr; li al sarà dut un vaî e un crustâ di dincj. 14Di fat une vore a son clamâts, ma pôcs elets”.

La tasse a Cesar

Mc 12,13-17; Lc 20,20-26

15Alore i fariseus, ritirâts in bande, a faserin consei par cjapâlu in fal tai siei discors. 16A mandarin duncje di lui i lôr dissepui, insieme cui erodians, par dîi: “Mestri, o savìn che tu sês sancîr e che tu insegnis la strade di Diu cun veretât e che no tu âs sudizion di nissun; di fat no tu cjalis in muse nissun. 17Disinus alore ce che tu pensis: isal permetût o no di paiâi la tasse a Cesar?”. 18Gjesù, cognossint la lôr falsetât, ur disè: “Parcè volêso tentâmi, fals? 19Mostraitmi la monede de tasse”. E i presentarin un denâr. 20Ur disè: “Di cui ise la muse cu la iscrizion?”. 21I rispuindin: “Di Cesar”. E lui a lôr: “Dait duncje a Cesar ce ch’al è di Cesar e a Diu ce ch’al è di Diu”. 22Sintint cussì, a restarin cence peraule; lu lassarin e s’ int lerin.

La resurezion

Mc 12,18-27; Lc 20,27-40

23In chê dì si svicinarin a lui saduceus, ch’a contindin che no ’nd è resurezion, e lu interpelarin 24disint: “Mestri, Mosè al à ordenât: Se un al mûr cence lassâ fruts, so fradi al sposarà la vedue e cussì i darà a sô fradi une dissendence. 25Poben, a jerin fra di nô siet fradis. Il prin, a pene sposât, al murì e, stant che nol veve dissendence, i lassà la sô femine a so fradi. 26La stesse robe i capità al secont e al tierç, fint al setim. 27Daûr di ducj, e murì ancje la femine. 28Poben, te resurezion, di cui dai siet saràe femine? Di fat e je di ducj”. 29Gjesù ur rispuindè: “O sês fûr di strade, parcè che no cognossês lis Scrituris ni la potence di Diu. 30Di fat te resurezion no si cjol ni femine ni om, ma si è come agnui di Diu in cîl. 31Rivuart po a la resurezion dai muarts, no vêso let ce che us à dit Diu: 32Jo o soi il Diu di Abram, il Diu di Isac e il Diu di Jacop? Diu nol è un Diu di muarts, ma di int vive”. 33Sintint cussì, lis folis a restavin maraveadis pe sô dutrine.

Il comandament plui grant

Mc 12,28-31; Lc 10,25-28; Zn 13,34-35

34I fariseus, savût che Gjesù al veve fat tasê i saduceus, si derin dongje ducj 35e un di lôr, espert di leç, lu interpelà par metilu a lis provis: 36“Mestri, cuâl isal il comandament plui grant de leç?”. 37I rispuindè: “Tu amarâs il Signôr to Diu cun dut il to cûr, cun dute la tô anime e cun dutis lis tôs fuarcis. 38Chest al è il plui grant e il prin dai comandaments. 39Ma il secont al è compagn di chel: Tu amarâs il to prossim come te in persone. 40Di chescj doi comandaments e dipent dute la Leç e i Profetis”.

Il Crist, Fi e Signôr di David

Mc 12,35-37; Lc 20,41-44

41Cjatantsi i fariseus ducj insieme, Gjesù ju interpelà 42disint: “Ce pensaiso dal Crist? Di cui isal fi?”. I rispuindin: “Di David po”. 43Ur dîs: “Cemût mai alore che David, fevelant sot ispirazion, lu clame Signôr là ch’al dîs:

44I à dit il Signôr al gno Signôr: Sentiti a la mê gjestre

fin che no varai metûts i tiei nemîs

come scagn sot dai tiei pîts?

45Se duncje David lu clame Signôr, cemût puedial jessi so fi?”. 46Ma nissun nol rivà a rispuindii une sole peraule; e d’in chê dì nissun nol olsà plui fâi domandis.