MATIEU (21)

Letôr: Raffaele Olivo

Jentrade trionfâl a Gjerusalem

Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; Zn 12,12-16

211Cuant che a forin dongje di Gjerusalem e a rivarin in viste di Betfagje, su la mont Ulive, Gjesù al mandà doi dissepui 2e ur disè: “Lait tal borc ch’al è in face di vualtris e o cjatarês subit une musse peade, cul so puierut. Dispeaitle e menaitme chi. 3Se un us dîs alc, disêt: i covente al Signôr, ma us e tornarà a mandâ indaûr dal moment”. 4Chest al è sucedût par che si colmàs ce ch’al veve nunziât il profete, là ch’al dîs:

5Disêt a la fie di Sion:

Ve che il to re al ven li di te,

sclet, montât suntune musse

e suntun puierut, fi di une bestie di cjame.

6I dissepui a lerin e a faserin come che ur veve ordenât Gjesù. 7A menarin dongje la musse cul puierut, a slargjarin parsore viestis e lui si sentà. 8La fole, un disordin di int, e slargjà lis sôs viestis su la strade; altris a taiavin ramaçs dai arbui e ju slargjavin diluncfûr de strade. 9La fole ch’e leve denant e chê ch’e vignive daûr e berlave:

Osana al fi di David!

Benedet chel ch’al ven tal non dal Signôr!

Osana tal plui alt dai cîi!

10Cuant che Gjesù al jentrà in Gjerusalem, dute la citât si metè sotsore e si domandavin un cul altri: “Cui isal chel chi?”. 11Lis folis a rispuindevin: “Al è il profete Gjesù, di Nazaret in Galilee”.

La purificazion dal templi

Mc 11,11.15-17; Lc 19,45-46; Zn 2,14-16

12Jentrât tal templi, si metè a parâ fûr chei che a vendevin e a compravin butant par aiar i bancs di chei che a sgambiavin bêçs e lis cjadreis di chei che a vendevin colombis 13e ur disè: “Al è scrit:

la mê cjase e sarà clamade cjase di preiere;

vualtris invezit le vês fate deventâ un landri di laris”.

14A capitarin di lui tal templi vuarps e strupiâts, e lui ju vuarì ducj. 15Cuant che i sorestants dai predis e i scrituriscj a vioderin i meracui ch’al veve fat e la canae ch’e berlave tal templi: “Osana al fi di David!”, si invelegnarin a muart 16e i diserin a Gjesù: “No sintistu ce ch’a disin chei li?”. E Gjesù a lôr: “Sigûr! No vêso mai let:

De bocje dai frutins e di chei ch’a tetin

tu ti sês procurade une laut?”.

17E, dopo di vêju lassâts, al lè fûr de citât, a Betanie, e li al passà la gnot.

Il fiâr sterp e secjât. Fede e preiere

Mc 11,12-14.20-25; Lc 13,6-19

18Tornant a buinore in citât, i vignì fan. 19Viodude pe strade une plante di fiâr, si svicinà ma al cjatà dome fueis; alore, voltât viers di jê, i disè: “Nol sucedarà par in eterni che tu puedis vê une pome”. E dal dit al fat il fiâr si secjà. 20Viodint une tâl, i dissepui si maravearin e i domandarin: “Cemût mai che il fiâr si è secjât dal dit al fat?”. 21Gjesù ur rispuindè: “Us al dîs in veretât: s’o varês fede cence clopâ, no dome o rivarês a fâ ce che i à capitât al fiâr, ma se i disarês a di cheste mont: Jeve sù e butiti tal mâr, al sucedarà; 22e dut ce che o domandarês cun fede inte preiere, lu varês”.

L’autoritât di Gjesù

Mc 11,27-33; Lc 20,1-8

23Jentrât tal templi, biel ch’al jere daûr a insegnâ, si svicinarin i sorestants dai predis e i anzians dal popul e i domandarin: “In virtût di ce autoritât fasistu chestis robis? cui ti àial dât chest podê?”. 24E Gjesù a lôr: “O ài voe di fâus ancje jo une domande; se mi rispuindês, ancje jo us disarai in virtût di ce autoritât che jo o fâs chestis robis. 25Il batisim di Zuan di dulà vignivial? Dal cîl o dai oms?”. Lôr a pensavin dentri di sè disint: “S’o rispuindìn: Dal cîl, nus disarà: Parcè, alore, no i vêso crodût?; 26se i rispuindìn: Dai oms, al è di vê pôre de int, parcè che ducj a ritegnin Zuan un profete”. 27Alore i rispuinderin a Gjesù: “No lu savìn”. E lui a lôr: “Nancje jo no us dîs in virtût di ce autoritât ch’o fâs dutis chestis robis”.

I doi fîs

28“Ce us parial? Un om al veve doi fîs. Lant a fevelâ cul prin, i disè: Fi, vuê va a vore tal vignâl. 29Chel i rispuindè: O voi, paron; ma nol lè gran.30Al lè a fevelâ cul secont e i disè la stesse robe. Chel i rispuindè: No voi. Ma dopo, pintût, al lè. 31Cuâl dai doi àial fate la volontât dal pari?”. I rispuìndin: “L’ultin”. E Gjesù a lôr: “Us al dîs in veretât: i publicans e lis sdrondinis us passin denant tal ream dai cîi. 32Di fat al è vignût Zuan su la strade de justizie e vualtris no i vês crodût; invezit i publicans e lis sdrondinis i àn crodût. Vualtris, seben che o vês viodût, no si sês pleâts nancje dopo a crodi in lui.

I fituâi sassins

Mc 12,1-12; Lc 20,9-19

33Scoltait un’altre parabule. Al jere une volte un paron di cjase che al plantà un vignâl, lu cerclà cuntune cise, al sgjavà un turcli e al fasè sù une toresse; po ur al consegnà ai fituâi e al partì. 34Rivât il timp de vendeme, al mandà i siei servidôrs dai fituâi par cjapâ sù la sô part di racolt. 35Ma i fituâi a gafarin i servidôrs e un pôcs ju bastonarin, altris ju coparin e altris ju claponarin. 36Il paron al mandà ancjemò altris servidôrs, plui di prin, ma lôr ju tratarin ducj te stesse maniere. 37Tal ultin al mandà so fi, pensant che a varessin vût rivuart amancul di so fi. 38Ma i fituâi, viodintlu a rivâ, a diserin tra di lôr: Al è l’erêt. Dài, copìnlu; cussì o varìn la sô ereditât. 39Sichè lu cjaparin e, dopo di vêlu menât fûr dal vignâl, lu coparin. 40Cuant che al tornarà il paron dal vignâl, ce ur fasaraial ai fituâi?”. 41I rispuindin: “Triscj! Ju fasarà murî cence remission e ur darà il vignâl a altris fituâi, che i daran l’util te stagjon juste”.

La piere cjantonâl

42Ur dîs Gjesù: “No vêso mai let tes Scrituris:

La piere butade di bande dai muradôrs

e je deventade il cjantonâl;

al è il Signôr ch’al à fat dut chest

e e je une robone pai nestris vôi?

43Par chel us dîs: Il ream di Diu us sarà cjolt a vualtris e i sarà dât a di un popul che lu fasarà butâ. 44In plui, se un si inçopedarà sore di cheste piere al murarà; se i colarà intor a cualchidun, lu sfracaiarà”.

45I sorestants dai predis e i fariseus, sintint lis sôs parabulis, a capirin che al fevelave di lôr. 46Par chel a cirivin di cjapâlu; ma a vevin pôre de int, che lu ritignive un profete.