MATIEU (20)

Letôr: Alice Moretti

I lavorents tal vignâl

201“Di fat il ream dai cîi al è compagn di un paron di cjase che al saltà fûr propit a buinore par contratâ lavorents pal so vignâl. 2Lât d’acuardi cui lavorents par un denâr in dì, ju mandà tal so vignâl. 3Saltât fûr viers lis nûf, al cjatà altris di lôr ch’a stavin in place cence fâ nuie. 4Ur disè: Lait ancje vualtris tal gno vignâl e us darai la pae juste. E chei a lerin. 5Al tornà a saltâ fûr viers misdì e lis trê e al fasè compagn. 6Al saltà fûr ancje viers lis cinc e int cjatà altris ch’a jerin li; ur disè: Parcè mo staiso chi dut il dì cence fâ un colp di nuie? 7I rispuinderin: Parcè che nissun no nus à contratâts. Ur dîs: Lait ancje vualtris tal gno vignâl.

8Sore sere, il paron dal vignâl i dîs al so fatôr: Clame i lavorents e dàur la pae scomençant dai ultins fintremai ai prins. 9Si presentarin chei des cinc e a cjaparin un denâr parom. 10Cuant che si presentarin i prins, a crodevin che ur ves dât di plui, ma a cjaparin ancje lôr un denâr parom. 11Tal cjapâlu, a bruntularin cuintri dal pari di famee 12disint: Chei ultins chi a àn lavorât dome un’ore e tu ju âs tratâts compagn di nô, ch’o vin sapuartât il pês e il cjalt de zornade. 13Lui i rispuindè a un di lôr: Amì, no soi injust cun te: no âstu contratât cun me par un denâr? 14Cjape ce ch’al è to e vatint. O vuei dâi a di chest ultin propit come che ti ài dât a ti; 15parcè no podaressio disponi de mê robe come ch’o vuei jo? O no isal pluitost il to voli ch’al devente trist parcè che jo o soi bon? 16In cheste maniere i ultins a saran prins e i prins a saran ultins”.

Tierce profezie de passion

Mc 10,32-34; Lc 18,31-33

17Intant ch’al leve sù a Gjerusalem, Gjesù al menà i dodis fûr di man e, biel cjaminant, ur disè: 18“Ve, o lin sù a Gjerusalem e il Fi dal om al sarà consegnât ai sorestants dai predis e ai scrituriscj che lu condanaran a muart 19e lu metaran tes mans dai paians, che lu sbelearan, lu flagjelaran e lu metaran in crôs; ma la tierce dì al resurissarà”.

I fîs di Zebedeu

Mc 10,35-45

20Si svicinà a lui la mari dai fîs di Zebedeu insieme cui siei fîs e si butà in genoglon par domandâi alc. 21Lui i domandà: “Ce vuelistu?”. E jê a lui: “Ordene che chescj miei doi fîs si sentin un a la tô gjestre e chel altri a la tô çampe tal to ream”. 22Gjesù ur rispuindè: “No savês ce ch’o domandais. Podêso bevi il cjaliç ch’o stoi par bevi jo?”. I rispuindin: “Lu podìn”. 23Ur dîs: “Il gno cjaliç, chel sì, lu bevarês; ma sentâsi a la mê gjestre o a la mê çampe no soi jo ch’o ài di dâusal, ma al è riservât par chei che ur è stât distinât dal Pari gno”.

24Sintint cheste, chei altris dîs si inrabiarin cuintri dai doi fradis. 25Alore Gjesù ju clamà dongje di sè e ur disè: “O savês che i sorestants des nazions a fasin pesâ sore di lôr il lôr comant. 26Fra di vualtris però nol varà di jessi cussì; ma chel di vualtris ch’al vûl deventâ grant, al sarà vuestri servidôr, 27e chel di vualtris ch’al volarà vê il prin puest, si fasarà vuestri sclâf, 28come il Fi dal om che nol è vignût par jessi servît ma par servî, dant la sô vite par riscatâ tancj di lôr”.

I vuarps di Gjeric

Mc 10,46-52; Lc 18,35-43

29E juste cuant che a saltavin fûr di Gjeric, i lè daûrji un grum di int. 30E ve, doi vuarps a jerin sentâts ad ôr de strade. Sintint a dî ch’al passave Gjesù, a tacarin a berlâ disint: “Signôr, ve dûl di nô, fi di David!”. 31La fole e scomençà a cridâur par ch’a stessin cidins; lôr invezit a berlavin ancjemò plui a fuart: “Signôr, ve dûl di nô, fi di David”. 32Gjesù si fermà, ju clamà e ur disè: “Ce volêso che us fâsi?”. 33E lôr: “Signôr, che si viergin i nestris vôi!”. 34Gjesù al sintì compassion di lôr, al tocjà i lôr vôi e dal moment a vioderin e si meterin a lâi daûrji.