MATIEU (19)

Letôr: Loretta Dolso

La consumazion dal ream

Viers Gjerusalem

Mc 10,1; Lc 9,51

191Gjesù, finîts chescj discors, al partì de Galilee e si invià viers dal teritori de Gjudee di là dal Gjordan; 2I lerin daûrji un disordin di int e al vuarì une vore di lôr.

Indissolubilitât dal matrimoni

Mc 10,2-12

3Si svicinarin a lui un pôcs di fariseus cul fin di metilu a lis provis e i domandarin: “Isal permetût mandâ vie la propie femine par une reson cualunche?”. 4Lui ur rispuindè: “No vêso let che il Creadôr fin dal principi mascjo e femine ju creà, e al disè: 5Par chel l’om al bandonarà so pari e sô mari e si tirarà dongje de sô femine e cussì i doi a deventaran une cjar sole? 6In mût che no son plui doi, ma une cjar sole. Par chel, ce che Diu al à dât dongje l’om nol à di dividilu”. 7I disin: “Parcè alore Mosè àial comandât di dâi la cjarte là ch’al romp il leam e di parâle vie?”. 8Ur disè: “Mosè us à dât di parâ vie lis vuestris feminis parcè che o jeris dûrs di cûr; ma dal imprin nol è stât cussì. 9Però jo us dîs: chel ch’al pare vie la sô femine, fûr dal câs di disonestât, e al spose un’altre, al fâs adulteri; e s’al spose une femine parade vie, al fâs adulteri”.

Il celibât pal ream dai cîi

10I disin i dissepui: “Se cheste e je la cundizion dal om rivuart a la femine, nol torne cont a sposâsi”. 11Lui ur disè: “No ducj a capissin chest discors, ma dome chei che ur è stât dât. 12Di fat and è cjastrâts ch’a son nassûts cussì dal grim de mari, e and è cjastrâts ch’a son stâts ridusûts cussì dai oms, e and è cjastrâts che si son ridusûts cussì dibessôi pal ream dai cîi. Chel ch’al pò capî, ch’al capissi”.

Gjesù e i fruts

Mc 10,13-16; Lc 18,15-17; Lc 9,47

13Alore a puartarin denant di lui un pô s di fruts par ch’al preàs e al metès lis mans parsore di lôr; i dissepui però ur cridavin. 14Ma Gjesù ur disè: “Lassait stâ, no stait a impedî che i fruts a vegnin di me; di fat il ream dai cîi al è di chei chi”. 15E dopo metudis lis mans parsore di lôr, al partì di li.

Il zovin siôr

Mc 10,17-27; Lc 18,18-27

16E ve che si svicinà un e i disè: “Mestri, ce àio di fâ di bon par vuadagnâmi la vite eterne?”. 17I rispuindè: “Parcè mi interpelistu su ce ch’al è bon? Dome un al è bon. Se però tu vuelis jentrâ te vite, met in pratiche i comandaments”. 18I dîs: “Cuâi?”. E Gjesù i rispuindè: “A son: No sta copâ, no sta fâ adulteri, no sta robâ, no stâ testemoneâ il fals; 19onore il pari e la mari e tu amarâs il to prossim come te in persone”. 20I dîs il zovin: “Dutis chestis robis lis ài za metudis in pratiche; ce mi mancjal ancjemò?”. 21Gjesù a lui: “Se tu vuelis jessi perfet, va, vent ce che tu âs e dalu ai puars, e cussì tu varâs un tesaur tal cîl; po ven daûr di me”. 22Sintint cussì, il zovin si slontanà avilît, parcè che al veve une vore di robe. 23Gjesù ur disè ai dissepui: “Us al dîs in veretât: e je intrigade che un siôr al jentri tal ream dai cîi; 24us dîs ancje cheste: al è plui facil che un camêl al jentri te buse di une gusele, che un siôr tal ream di Diu”. 25Sintint cussì i dissepui a restarin scaturîts e i domandarin: “Ma alore cui rivaraial a salvâsi?”. 26Cjalantju fis, Gjesù ur rispuindè: “Pai oms chest nol è pussibil, ma par Diu dut al è pussibil”.

La ricompense dai dissepui

Mc 10,28-31; Lc 18,28-30

27Alore Pieri al cjapà la peraule e i disè: “Ve, nô o vin lassât dut e o sin vignûts daûr di te: ce varìno duncje?”. 28Gjesù ur rispuindè: “Us al dîs in veretât: vualtris ch’o sês vignûts daûr di me, te rigjenerazion, cuant che il Fi dal om si sentarà su la sô sente di glorie, si sentarês ancje vualtris sun dodis sentis a judicâ lis dodis tribûs di Israel. 29E chel ch’al à lassât cjasis o fradis o sûrs o pari o mari o femine o fîs o cjamps pal gno non, al cjaparà cent voltis tant e al ereditarà la vite eterne.

30Però une vore di prins a saran ultins e di ultins prins”