MATIEU (17)

Letôr: Ida Chittaro

La trasfigurazion

Mc 9,2-8; Lc 9,28-36

171Sîs dîs dopo, Gjesù al cjolè cun sè Pieri, Jacum e Zuan so fradi e ju menà fûr di man, suntune mont alte. 2E al comparì denant di lôr trasfigurât: la sô muse e deventà lusorose come il soreli e lis viestis candidis come la lûs. 3E ve, ur comparirin Mosè e Elie tal at di fevelâ cun lui. 4Alore Pieri al cjapà la peraule e al disè: “Signôr, par nô al è biel stâ culì; se tu vuelis, o fasarai chi trê tendis, une par te, une par Mosè e une par Elie”. 5Biel ch’al jere ancjemò daûr a fevelâ, ve che un nûl lusint ju invuluçà. E ve, dal nûl si sintì une vôs ch’e diseve: “Chel chi al è gno Fi il preferît, là che jo o ài metude dute la mê contentece; scoltaitlu”. 6Sintint cussì, i dissepui a colarin cu la muse par tiere, spaventâts a muart. 7Ma Gjesù si svicinà e ju tocjà disint: “Jevait sù; no stait a vê pôre!”. 8E lôr, alçant i vôi, no vioderin nissun, dome Gjesù. 9Intant ch’a dismontavin de mont, Gjesù ur ordenà: “No stait a fâ peraule cun nissun di ce ch’o vês viodût, fin che il Fi dal om nol sarà resurît de muart”.

Il precursôr

Mc 9,9-13

10Alore i dissepui lu interpelarin disint: “Parcè mo i scrituriscj disino ch’al à di vignî prime Elie?” 11Ur rispuindè: “Elie, sì, al à di vignî a tornâ a meti in sest dut. 12Ma jo us dîs che Elie al è za vignût e no lu àn ricognossût; che anzit lu àn tratât come che ur à parût. Cussì ancje il Fi dal om al varà di patî par colpe lôr”. 13Alore i dissepui a capirin che lui al intindeve fevelâ di Zuan il Batiste.

Il zovenut paronât dal demoni

Mc 9,14-19; Lc 9,37-42

14Tornâts dongje de fole, i lè dongje un om 15che, butantsi in genoglon denant di lui, i disè: “Signôr, ve dûl di gno fi, ch’al è epiletic e al patìs; tantis voltis di fat al cole tal fûc, altris voltis al cole ancje ta l’aghe. 16Ur al ài puartât ai tiei dissepui, ma lôr no son stâts bogns di vuarîlu”. 17I rispuindè Gjesù: “Gjernazie cence fede e cjaviestre, varaio di restâ inmò trop cun vualtris? Varaio ancjemò trop di sapuartâus? Menaitmi chi il frut”. 18Alore Gjesù, cun peraulis duris, i ordenà al demoni di saltâ fûr di lui; d’in chel moment il frut al restà vuarît.

19Alore i dissepui si svicinarin a Gjesù lontan de int e i domandarin: “Parcè po nô no sino stâts bogns di parâlu fûr?”. 20E lui a lôr: “Par colpe de vuestre pocje fede, parcè che us al dîs in veretât: se o varês fede ancje come un grignel di senape e i disarês a di cheste mont: Spostiti di chi a li, jê si spostarà. E no us sarà nuie di impussibil. (21Ma cheste razate si le pare fûr dome midiant de preiere e dal dizun)”.

Seconde profezie de passion

Mc 9,30-32; Lc 9,44-45

22Biel che a jerin inmò ator pe Galilee, Gjesù ur disè: “Il Fi dal om al sta par jessi consegnât tes mans dai oms, 23che lu coparan, ma la tierce dì al resurissarà”. E lôr si avilirin une vore.

La tasse pal templi

24Rivâts a Cafarnao, chei che a scuedevin la tasse pal templi si svicinarin a Pieri e i diserin: “Il vuestri mestri no paial la tasse pal templi?”. 25E lui: “Po sigûr”. Cuant che al tornà, prime ch’al viergès la bocje, Gjesù i disè: “Ce ti parial, Simon? I rês de tiere, a di cui scuedino lis tassis e i tribûts? Ai lôr fîs o ai forescj?”. 26E lui: “Ai forescj”. Alore Gjesù i disè: “Par chel i fîs dal ream a son esentâts. 27Ma par no dâur scandul, va jù tal mâr, bute l’am e cjape il pes che ti capitarà sot man par prin; viergii la bocje e tu cjatarâs dentri une monede d’arint. Tu le cjolarâs e tu ur e darâs a lôr par me e par te”.