MATIEU (16)

Letôr: Claudio Fogale

I segnâi dai timps

Mc 8,11-13; Lc 11,16-29

161I fariseus e i saduceus i lerin dongje par metilu a lis provis e i domandarin che ur fasès viodi un segnâl dal cîl. 2Ur rispuindè: “Cuant che e ven sere, o disês: Al sarà bontimp, parcè che il cîl al è ros; 3e a buinore: Vuê al sarà tristimp, parcè che il cîl al è ros fumul. O rivais, sì, a judicâ l’aspiet dal cîl, ma no rivais a disserni i segnâi dai timps. 4Gjernazie triste e traditorie! E cîr un segnâl; poben, i sarà dât, ma dome chel di Gjone”. E dopo di vêju lassâts, si slontanà.

Incomprension dai dissepui

Mc 8,14-21; Lc 12,1

5I dissepui, rivâts sun chê altre rive, si inacuargerin che no vevin cjapât sù il pan. 6Gjesù ur disè: “Viodêt di stâ vuardâts dal levan dai fariseus e dai saduceus”. 7Lôr a cuistionavin fra di lôr disint: “Propit, no vin cjapât sù il pan!”. 8Savude cheste, Gjesù ur disè: “Parcè mo cuistionaiso fra di vualtris, oms di pocje fede, par vie che no vês cjapât sù il pan? 9Po no capîso nancjemò no? Vêso za dismenteât i cinc pans ch’a rivarin pai cincmil oms e lis sportis ch’o vês cjapadis sù? 10E i siet pans che si son passûts i cuatrimil e i vanzums ch’o vês cjapâts sù? 11Cemût no capîso che no us ài dit a rivuart dai pans: stait lontans dal levan dai fariseus e dai saduceus?”. 12Alore a capirin che nol intindeve fevelâ dal levan che si fâs il pan, ma de dutrine dai fariseus e dai saduceus.

La confession di Pieri.

Mc 8,27-30; Lc 9,18-21

13Rivât Gjesù te regjon di Cesaree di Filip, al tacà a interpelâ i siei dissepui disint: “La int cui disie ch’al sedi il Fi dal om?”. 14I rispuinderin: “Cui al dîs ch’al sedi Zuan il Batiste, cui Elie, cui Gjeremie o un altri dai profetis”. 15Ur disè: “Ma vualtris cui disêso che jo o sedi?”. 16Al cjapà la peraule Simon Pieri e i disè: “Tu tu sês il Crist, il Fi dal Diu vîf”.

17I rispuindè Gjesù: “Furtunât tu, Simon, fi di Gjone, parcè che ni la cjar ni il sanc no tal àn palesât, ma il Pari gno ch’al è tai cîi. 18Jo ti dîs: Tu tu sês Pieri e sun cheste piere o tirarai sù la mê glesie e lis puartis des inferis no rivaran a vêle vinçude cuintri di jê. 19Ti darai lis clâfs dal ream dai cîi; dut ce che tu varâs peât su la tiere al sarà peât tai cîi, e dut ce che tu varâs dispeât su la tiere al restarà dispeât tai cîi”.

Il scandul di Pieri

Mc 8,31-33; Lc 9,22

20Po ur ordenà ai dissepui di no dî a dinissun che lui al jere il Crist.

21D’in chê volte Gjesù al scomençà a fâur viodi ai siei dissepui che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî un grum par colpe dai anzians, dai sorestants dai predis e dai scrituriscj; ch’al scugnive ancje jessi copât, ma che la tierce dì al sarès resurît. 22Alore Pieri lu tirà in bande e al cirive di sconseâlu disint: “Diu ti vuardi, Signôr! Chest no ti sucedarà mai plui e mai altri”. 23Ma lui, voltantsi cuintri di Pieri, i disè: “Va lontan di me, satane! Tu mi sês di scandul, parcè che lis tôs ideis no son chês di Diu ma chês dai oms!”.

De crôs a la glorie

Mc 8,34-9,1; Lc 9,23-27; Zn 12,25-26

24Alore Gjesù ur disè ai siei dissepui: “Se un al vûl vignî daûr di me, ch’al rinei se stes, ch’al cjapi sù la sô crôs e ch’al vegni daûr di me. 25Parcè che chel ch’al vûl salvâ la sô vite le pierdarà; invezit chel che al pierdarà la sô vite par colpe mê le cjatarà. 26Di fat ce i zovaraial mo al om se, dopo di vê cjapât magari il mont intîr, al ruvine la sô vite? O ben, ce podaraial dâ l’om sore de sô vite? 27Di fat il Fi dal om al vignarà te glorie di so Pari compagnât dai siei agnui e in chê volte i darà a ognun seont la sô condote. 28Us al dîs in veretât: fra di vualtris ch’o sês chi, and è cualchidun che nol cerçarà la muart fin che no varan viodût il Fi dal om a vignî cul so ream”.