MATIEU (15)

Letôr: Loretta Sangoi

Lis tradizions dai anzians

Mc 7,1-13

151Alore fariseus e scrituriscj rivâts di Gjerusalem si svicinarin a Gjesù e i domandarin: 2“Parcè mo i tiei dissepui no rispietino la tradizion dai anzians? Di fat no si lavin lis mans cuant che a mangjin”. 3E lui ur rispuindè disint: “E vualtris, parcè no rispietaiso il comandament di Diu in non de vuestre tradizion? 4Di fat Diu al à dit:

Onore il pari e la mari

e ancje:

Chel che i fâs malegraciis a so pari e a sô mari,

si à di copâlu.

5Vualtris invezit o disês: Se un i dîs a so pari e sô mari: Ce che o varès di dâti par viodi di te al è ufierte a Diu, 6nol è plui obleât a onorâ so pari o sô mari. Cussì o vês copade la peraule di Diu in non de vuestre tradizion. 7Fals! Al à profetât propit ben cuintri di vualtris Isaie, là ch’al dîs:

8Chest popul mi onore dome cui lavris

ma il so cûr al è lontan di me;

9la religjon che lôr a àn par me no vâl nuie,

a insegnin robis ch’a son comandaments di oms”.

Puritât legâl e puritât morâl

Mc 7,14-23

10Po al clamà dongje di sè la fole e ur disè: “Scoltait e cirît di capî. 11Nol è ce ch’al jentre pe bocje dal om ch’al sporcje l’om, ma ce ch’al salte fûr; chest al sporcje l’om”.

12Alore i dissepui i van dongje e i disin: “Sâstu che i fariseus, sintint il to discors, si son scandulisâts?”. 13E lui: “Dut ce che nol à plantât il Pari gno celest, al sarà gjavât di lidrîs. 14Lassaitju lâ: a son vuarps e guidis di vuarps. Se un vuarp al guide un altri vuarp, a colaran ducj i doi te buse”. 15Alore Pieri al cjapà la peraule e al disè: “Sclarissinus cheste parabule”. 16E lui: “Alore o sês propit ancje vualtris cence sintiment! 17No capîso che dut ce che al jentre pe bocje al va te panze e po al va a finîle tal ledan? 18Invezit lis robis ch’a saltin fûr de bocje a vegnin dal cûr e a son chês ch’a sporcjin l’om. 19Di fat dal cûr a vegnin pinsîrs triscj, sassinaments, adulteris, fornicazions, robariis, testemoneancis falsis, blestemis. 20Chestis a son robis ch’a sporcjin l’om. Mangjâ cence lavâsi lis mans nol sporcje l’om”.

La cananee

Mc 7,24-30

21Partît di li, Gjesù si ritirà tes regjons di Tîr e di Sidon. 22E ve che une femine cananee, di riunde di chei paîs, i berlave disint: “Ve dûl di me, Signôr, fi di David; mê fie e je tormentade dal diaul tune maniere tremende”. 23Ma Gjesù no i rispuindè nancje une peraule.

I siei dissepui i lerin dongje e lu preavin disint: “Scoltile, ch’e sta berlant daûr di nô”. 24E lui ur rispuindè: “No soi stât mandât che pes pioris spierdudis de cjase di Israel”. 25Ma jê e vignì a ingenoglâsi denant di lui e i disè: “Signôr, judimi!”. 26E lui: “Nol è ben cjoliur il pan di bocje ai fîs par butâural ai cjanuts”. 27Ma jê i disè: “Vere, Signôr; che di fat i cjanuts si passin dome cui fruçons ch’a colin jù de taule dai lôr parons”. 28Alore Gjesù i rispuindè: “Femine, cetante fede che tu âs! Che ti sedi fat come che tu vuelis”. D’in chel moment sô fie e restà vuaride.

Seconde moltiplicazion dai pans

Mc 7,31; 8,1-10

29Po Gjesù al partì di li, al rivà dongje dal mâr di Galilee e, lât su la mont, si fermà li. 30A lerin dongje une vore di folis ch’a vevin daûrsi çuets, strupiâts, vuarps, muts e un disordin di altris malâts, e jai meterin denant dai siei pîts. Lui ju vuarì, 31tant che lis folis, viodint muts ch’a fevelavin, sturpiâts vuarîts, çuets ch’a cjaminavin e vuarps ch’a viodevin, a restarin scaturidis e a glorificarin il Diu di Israel.

32Po Gjesù, clamâts dongje di sè i siei dissepui, ur disè: “O ài dûl de int, parcè che a son trê dîs ch’a stan cun me e no àn ce mangjâ. No vuei tornâju a mandâ indaûr dizuns, parcè che al podarès vignîur imbast pe strade”. 33I disin i dissepui: “Dulà podarìno procurâsi, intun desert, tant pan di passi dut chest stragjo di int?”. 34E Gjesù ur disè: “Trops pans vêso?”. I rispuinderin: “Siet, cun cualchi pessut”. 35Alore al ordenà a la int di poiâsi jù par tiere; 36po al cjapà i siet pans cui pes e, dopo di vê ringraciât, ju crevà e ur ai dè ai dissepui e lôr a la int. 37A mangjarin ducj fin passûts. Di ce ch’al jere vanzât a puartarin vie siet sportis plenis. 38Chei ch’a vevin mangjât a jerin cuatrimil oms, cence contâ feminis e fruts. 39Podopo, mandade vie la fole, al montà su la barcje e al lè te regjon di Magadan.