MATIEU (14)

Letôr: Luca Carlesso

Martueri di Zuan il Batiste

Mc 6,14-29; Lc 9,7-9

141In chê volte la innomine di Gjesù e rivà tes orelis dal tetrarche Erode, 2che ur disè ai siei fameis: “Chel chi al è Zuan il Batiste ch’al è resurît dai muarts; di fat lis sôs virtûts meraculosis a operin in lui”. 3Erode, dopo di vê cjapât e incjadenât Zuan, lu veve metût in preson par colpe di Erodiade, femine di so fradi Filip. 4Parcè che Zuan i diseve: “No ti è permetût di tignîte!”. 5Seben che al voleve fâlu fûr, al veve rivuart dal popul che lu ritignive un profete.

6Une dì, che Erode al finive i agns, la fie di Erodiade e balà denant di ducj e i plasè tant a Erode 7che, cun tant di zurament, i imprometè di dâi dut ce che i domandave. 8Alore jê, saborade di sô mari, i domandà: “Dami ca, suntune guantiere, il cjâf di Zuan il Batiste”. 9Il re si avilì, ma par colpe dal zurament e par rivuart dai indivâts al ordenà che la sô domande e fos acetade, 10e al mandà a copâ Zuan in preson. 11Il so cjâf lu puartarin suntune guantiere e jal consegnarin a la fantaçute e jê jal passà a sô mari. 12I dissepui di lui a vignirin a cjoli il so cuarp e lu sapulirin; po a lerin a contâi il fat a Gjesù.

La moltiplicazion dai pans

Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Zn 6,1-13

13Cuant che Gjesù al vignì a savêle, al partì di li cu la barcje par ritirâsi tun lûc desert. Lis folis, a pene savût, a tacarin a lâi daûr a pît, 14sichè, cuant che lui al rivà, al cjatà une vore di int. Alore al sintì compassion par lôr e al vuarì i lôr malâts. 15Sore sere, si faserin indenant i siei dissepui a dîi: “Il puest al è desert e e je za passade l’ore. Torne a mandâ indaûr lis folis, par ch’a ledin tai borcs a comprâsi di mangjâ”. 16Ma Gjesù ur rispuindè: “Nol covente che si ’nt ledin; daitjur di mangjâ vualtris”. 17Lôr i rispuinderin: “No vin nuie chi, dome cinc pans e doi pes”. 18E lui ur disè: “Puartaitmai chi”. 19I ordenà a la int di sentâsi su la jerbe. Po al cjapà i cinc pans e i doi pes e, alçâts i vôi viers dal cîl, al disè la preiere di benedizion, al crevà i pans e ur ai dè ai dissepui e lôr a la int. 20E ducj a mangjarin fin passûts; dai tocs restâts a puartarin vie dodis sportis plenis. 21Chei ch’a vevin mangjât a jerin sui cincmil oms, cence meti in cont feminis e fruts.

Gjesù al cjamine su l’aghe

Mc 6,45-52; Zn 6,16-21

22Subit dopo al ordenà ai dissepui di spesseâ a montâ su la barcje e di lâ denant di lui sun chê altre rive, intant che lui al varès mandade vie la int. 23Ma, finît di mandâ vie la int, al lè su la mont, fûr di man, a preâ.

24Rivade gnot, al jere li dibessôl, biel che la barcje e jere cualchi mie lontane de tiere, sbalotade des ondis; che di fat al jere l’aiar contrari. 25Sul cricâ dal dì Gjesù al vignì viers di lôr cjaminant sul mâr. 26I dissepui, viodintlu a cjaminâ sul mâr, a cjaparin un grant spac, scrupulant che si tratàs di un fantasme, e pe pôre a tacarin a berlâ. 27Ma Gjesù ur fevelà subit disint: “Fasêtsi il cûr fuart, o soi jo; no stait a vê pôre!”. 28Alore Pieri lu preà disint: “Signôr, se tu sês propit tu, comande ch’o vegni ancje jo fin li di te su l’aghe”. 29E lui: “Ven!”. Alore Pieri al dismontà de barcje e al tacà a cjaminâ parsore da l’aghe lant de bande di Gjesù. 30Ma viodint che l’aiar al soflave masse fuart, lu gafà la pôre e, stant che al tacave a lâ sot, al berlà disint: “Signôr, salvimi!”. 31Gjesù al spesseà a slungjâ la man, lu cjapà e i disè: “Om di pocje fede, parcè mo âstu dubitât?”. 32Montâts su la barcje, l’aiar al cessà. 33Chei ch’a jerin su la barcje si butarin in genoglon denant di lui disint: “Tu sês propit il Fi di Diu!”.

Te regjon di Gjenezaret

Mc 6,53-56

34Finide la traviersade, a rivarin a Gjenezaret. 35La int dal lûc, ricognossût, a slargjarin la vôs par dute la regjon; e cussì a puartarin ogni sorte di malâts 36e lu preavin di podê tocjâ magari dome l’ôr de vieste; e ducj chei che a rivarin a tocjâlu a derin di ca.