MATIEU (13)

Letôr: Emanuela Venturini

Lis parabulis dal ream

Mc 4,1-2; Lc 8,4

131In chê dì Gjesù, saltât fûr di cjase, al jere sentât ad ôr dal mâr. 2Stant che si jere dade dongje ator di lui une grande fole, al montà suntune barcje e al restà sentât, biel che dute la fole e jere su la rive.

3Alore ur fevelà a lunc in parabulis.

Il semenadôr

Mc 4,3-9; Lc 8,5-8

Ur disè: “Ve: un semenadôr al saltà fûr par semenâ. 4Tal butâ la semence, une part e colà dilunc fûr pe strade; a rivarin i ucei e le mangjarin. 5Une part e colà tun teren dut plen di claps, là che no jere cuissà ce tiere; e cussì, par vie che la tiere no jere fonde, e nassè daurman. 6Cuant che però al jevà il soreli, si arsinì e, no vint lidrîs, si secjà. 7Une part e colà framieç des spinis e chês, cul cressi, le scjafoiarin. 8Par ultin, une part e colà sul teren bon, che di fat e butà di une bande il cent, di un’altre il sessante e di un’altre ancjemò il trente. 9Chel ch’al à orelis, ch’al scolti!”.

Il parcè des parabulis

Mc 4,10-12.25; Lc 8,9-10.18

10I lerin dongje i siei dissepui e i domandarin: “Parcè mo ur fevelistu in parabulis?”.

11Lui ur rispuindè: “Parcè che a vualtris us è dât di capî i misteris dal ream dai cîi e a lôr invezit no. 12Di fat a chel ch’al à i sarà dât e al varà bondance, ma a di chel che nol à i vignarà cjolt ancje ce ch’al à. 13Par chel ur feveli in parabulis, par che viodint no viodin, sintint no sintin e no capissin. 14Cussì si colmarà par lôr la profezie di Isaie, là ch’al dîs:

O scoltarês, ma no capissarês,

o cjalarês ma no viodarês.

15Di fat il cûr di chest popul

si è indurît, a son deventâts dûrs di orele,

a àn sierâts i vôi,

par no viodi cui vôi,

no sintî cu lis orelis,

no capî cul cûr e convertîsi,

e jo ju vuarissi.

16Furtunâts invezit i vuestris vôi ch’a viodin, lis vuestris orelis ch’a sintin. 17Parcè che us al dîs in veretât: une vore di profetis e di juscj a àn bramât di viodi ce che vualtris o viodês e no lu àn viodût, di sintî ce che vualtris o sintîs e no lu àn sintût!

La semence e je la peraule dal ream

Mc 4,13-20; Lc 8,11-15

18Vualtris duncje o capîs la parabule dal semenadôr. 19Se un al scolte la peraule dal ream e no le capìs, al ven il trist e al puarte vie ce ch’al è stât semenât intal so cûr: cheste e je la semence colade dilunc fûr de strade. 20Chê colade sul teren plen di claps e je il spieli di chel ch’al scolte la peraule e le ricêf daurman cun gjonde, 21dome che nol à in sè lidrîs ni tignince; a pene ch’e capite une tribulazion o une persecuzion par colpe de peraule, al cêt dal moment. 22Chê colade framieç des spinis e je il spieli di chel ch’al scolte la peraule ma dopo, midiant che lis preocupazions di chest mont e la passion pes ricjecis a scjafoin la peraule, al reste cence prodot. 23Chê invezit ch’e je colade sul teren bon e je il spieli di chel ch’al scolte la peraule e le capìs; chel al bute e al rint di une bande il cent, di un’altre il sessante e di un’altre ancjemò il trente”.

La zizanie

24Ur contà un’altre parabule disint: “Il ream dai cîi al è compagn di un om ch’al semenà semence buine tal so cjamp. 25Biel che i oms a durmivin, al rivà il so nemì, al semenà framieç dal forment la zizanie e si slontanà. 26Cuant che il forment al deventà grant e al rivâ al spi, in chê volte e comparì ancje la zizanie. 27I servidôrs a lerin dal paron e i diserin: Paron, no âstu forsit semenade semence buine intal to cjamp? Cemût mai cumò and ise zizanie? 28Ur rispuindè: Cheste me à fate il nemì. I servidôrs i disin: Ustu ch’o ledin a gjavâle fûr di lidrîs? 29E lui: No, parcè che al è pericul che, gjavant di lidrîs la zizanie, o gjavais di chê strade ancje il forment. 30Lassait ch’a cressin ducj i doi fintremai al racolt; te stagjon dal racolt ur disarai ai seseladôrs: Ingrumait prime la zizanie e peaitle in balçûi par brusâle; po o cjapais sù il forment pal gno cjast”.

Il grignel di senape

Mc 4,30-32; Lc 13,18-19

31Ur contà un’altre parabule disint: “Il ream dai cîi al è compagn di un grignel di senape che un om al cjapà e lu semenà tal so cjamp. 32E je di sigûr la plui piçule di dutis lis semencis, ma cuant che al è cressût al è il plui grant di dutis lis jerbis dal ort: al pò deventâ ancje un arbul e cussì i ucei dal cîl a puedin vignî a fâ il nît framieç dai siei ramaçs”.

Il levan

Lc 13,20

33Ur contà un’altre parabule: “Il ream dai cîi al è compagn di un pugn di levan che une femine e cjape e lu messede in trê misuris di farine, fin che dute la paste no je jevade”.

34Dutis chestis robis Gjesù ur es disè a lis folis in parabulis e ur fevelave dome in parabulis, 35par che si colmàs ce ch’al veve nunziât il profete, là ch’al dîs:

O vierzarai la mê bocje in parabulis

o publicarai robis platadis fin de fondazion dal mont.

Il sens de parabule de zizanie

36Alore, lassade la int, al jentrà in cjase e i siei dissepui i lerin dongje disint: “Spieghinus mo la parabule de zizanie tal cjamp”. 37Ur rispuindè: “Chel ch’al semene la buine semence al è il Fi dal om; 38il cjamp al è il mont; la semence buine e je il spieli dai fîs dal ream e la zizanie invezit dai fîs dal mâl; 39il nemì che le à semenade al è il diaul; il seselâ al è la fin dal mont e i seseladôrs a son i agnui. 40Come che si ingrume la zizanie e si le bruse tal fûc, cussì al sucedarà a la fin dal mont: 41il Fi dal om al mandarà i siei agnui a tirâ dongje dal so ream ducj i scandui e ducj chei ch’a fasin dome mâl, 42par butâju te fornâs infogade. Li al sarà dut un vaî e un crustâ di dincj. 43Alore i juscj a lusiran come il soreli tal ream di lôr Pari. Chel ch’al à orelis, ch’al scolti!

Il tesaur platât e la perle preziose

44Il ream dai cîi al è compagn di un tesaur platât tal cjamp. Un om lu cjate e lu torne a platâ; po si ’nt va dut content, al vent dut ce ch’al à e al compre chel cjamp.

45Ancjemò: il ream dai cîi al è compagn di un marcjadant ch’al va a cirî perlis di chês plui bielis. 46Intivât tune perle di grant valôr, al va, al vent dut ce ch’al à e le compre.

La rêt butade tal mâr

47Ancjemò: il ream dai cîi al è compagn di une rêt butade tal mâr, ch’e à cjapât sù ogni sorte di pes. 48Cuant che e je incolme, i pescjadôrs le tirin su la rive e, sentâts, a metin di bande i pes bogns intes cestis e a butin vie chei scarts. 49Cussì al sucedarà a la fin dal mont: a vignaran i agnui e a dividaran i triscj dai bogns 50e ju sgnacaran te fornâs infogade. Li al sarà dut un vaî e un crustâ di dincj.

Robis gnovis e antighis

51Vêso capît dut?”. I rispuìndin: “Sì”. 52Lui ur disè: “Par chest ogni scriturist istruît tal ream dai cîi al è compagn di un pari di famee ch’al rive a tirâ fûr dal so tesaur robis gnovis e antighis”.

53Finidis chestis parabulis, Gjesù al partì di li.

l’organiZazion dal ream

Incredulitât dai paisans

Mc 6,1-6; Lc 4,16-24

54Rivât te sô patrie, al insegnave te lôr sinagoghe in maniere che lôr a restavin maraveâts e a disevin: “Dontri i vegnie a di chel chi cheste sapience e ducj chescj meracui? 55Po no isal il fi dal fari? E sô mari no àe non Marie e i siei fradis Jacum, Josef, Simon e Gjude? 56E sôs sûrs no sono dutis culì di nô? Di dulà i vegnino duncje dutis chestis robis?”. 57E si scandulizavin di lui. Ma Gjesù ur disè: “Nissun profete nol è cence onôr senò inte sô patrie e inte sô cjase”. 58Cussì li nol podè fâ tancj meracui par colpe de lôr mancjance di fede.