MATIEU (11)

Letôr: Cecilia Deana

Conclusion

111Finît di dâ i siei insegnaments ai siei dodis dissepui, Gjesù al partì di li par lâ a insegnâ e a predicjâ tes lôr citâts.

I MISTERIS DAL REAM

L’ambassade di Zuan

Lc 7,18-28

2Cuant che Zuan al vignì a savê, in preson, lis oparis dal Crist, midiant dai siei dissepui 3al mandà a dîi: “Sêstu tu chel ch’al à di vignî o vino di spietânt un altri?”. 4Gjesù ur rispuindè: “Lait e contait a Zuan ce ch’o sintîs e o viodês: 5i vuarps a viodin, i çuets a cjaminin, i levrôs a son smondeâts, i sorts a sintin, i muarts a rissussitin, ai puars ur è contade la buine gnove 6e al è furtunât chel che no si scandulize di me”.

Laut di Zuan il Batiste

7Intant che chei a levin vie, Gjesù si metè a fevelâ di Zuan a lis folis: “Po ce sêso lâts a viodi tal desert? Une cjane sdrondenade dal aiar? 8Po ce sêso lâts a viodi? Un om invuluçât in viestis finis? Ve: chei che si metin intor viestis finis a vivin tai palaçs dai rês. 9Po ce sêso lâts a fâ? A viodi un profete? Propit, us al dîs jo, e plui di un profete. 10Di lui al è scrit:

Ve, jo o mandi denant di te il gno mes,

lui al prontarà denant di te la tô strade.

11Us al dîs in veretât: di ducj i nassûts di femine, nol è mai vignût fûr un plui grant di Zuan il Batiste. Ma il plui piçul tal ream dai cîi al è plui grant di lui. 12Dal timp di Zuan il Batiste fintremai cumò il ream dai cîi al à ce fâ cu la violence; parcè che i violents a volaressin gafâlu. 13Di fat la Leç e ducj i Profetis fint a Zuan lu àn nunziât. 14Se o volês capîle, lui al è chel Elie ch’al à di vignî. 15Chel che al à orelis, ch’al scolti!

La sapience si fâs justizie midiant des oparis

Lc 7,31-35

16A di cui àio di meti a pâr cheste gjenerazion? E je precise dai fruts ch’a stan sentâts tes placis e, voltâts cuintri dai compagns, 17ur disin:

O vin sunât par vualtris e no vês balât;

o vin dât sù un lament e no vês vaiût.

18Al è vignût Zuan, che nol mangjave e nol beveve, e si diseve: Al à intorsi un demoni. 19Al è vignût il Fi dal om, ch’al mangje e al bêf, e si dîs: Al è un mangjon e un cjochele, amì dai publicans e dai pecjadôrs. Ma a la sapience e je stade fate justizie midiant des sôs oparis”.

Puaris mai lôr lis citâts cence fede!

Lc 10,13-15; Zn 15,24; 12,37

20Alore al scomençà a cridâur a lis citâts là ch’al veve fats plui meracui, parcè che no si jerin convertidis: 21“Puare mai te, Corazin! Puare mai te, Betsaide! Parcè che se i meracui ch’a son stâts fats li di te a fossin stâts fats a Tîr e a Sidon, dopomai che si saressin convertidis cun tant di cilici e di cinise. 22Poben, us dîs che te dì dal judizi il distin che i tocjarà a Tîr e a Sidon al sarà mancul dûr che no il vuestri. 23E tu, Cafarnao,

larâstu forsit sù fintremai tal cîl?

Tu plombarâs tal abìs!

Parcè che, se a Sodome a fossin stâts fats i meracui ch’a son stâts fats li di te, e sarès restade fintremai cumò. 24Poben, us dîs che te dì dal judizi il distin che i tocjarà a la tiere di Sodome al sarà mancul dûr che no il to”.

Il vanzeli riservât ai sempliçs

Lc 10,21-22

25In chê volte Gjesù al disè: “Ti benedìs, Pari, Signôr dal cîl e de tiere, che tu âs tignudis platadis chestis robis ai sapients e ai inteligjents e tu ur es âs palesadis ai sempliçs. 26Sì, Pari, parcè che cussì ti à plasût a ti. 27Dut mi è stât dât di gno Pari: nissun nol cognòs il Fi, fûr dal Pari, e nissun nol cognòs il Pari, fûr dal Fi e di chel che il Fi al vûl palesâjal.

28Vignît di me, ducj vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts, e jo us fasarai polsâ. 29Cjapait sù il gno jôf e imparait di me, ch’o soi pazient e umil di cûr, e o cjatarês confuart pes vuestris animis. 30Parcè che il gno jôf al è dolç e la mê cjame lizere”.