MATIEU (8)

Letôr: Gabriele Benedetti

i missionaris dal ream

Il levrôs vuarît

Mc 1,40-45; Lc 5,12-16

81Cuant che al vignì jù de mont, une vore di int i lè daûrji. 2E ve che un levrôs i va dongje e si bute in genoglon denant di lui disint: “Signôr, se propit tu vuelis, tu puedis smondeâmi”. 3Alore al slungjà la man e lu tocjà disint: “Lu vuei, smondeiti”. E la levre e scomparì dal moment. 4I disè alore Gjesù: “Sta atent di no dîlu a dinissun. Ma va, fasiti viodi dal predi e puarte l’ufierte che Mosè al à ordenade come testemoneance par lôr”.

La fede dal centurion

Lc 7,1-10; 13,28; Zn 4,46-54

5Jentrât in Cafarnao, i lè dongje un centurion che lu suplicave 6disint: “Signôr, il gno servidôr al è distirât in cjase paralizât e al patìs di murî”. 7E Gjesù a lui: “Varessio jo di vignî a vuarîlu?”. 8Il centurion i rispuindè: “Signôr, no merti che tu vegnis cjase mê; ma dîs dome une peraule e il gno servidôr al vuarissarà. 9Di fat ancje jo, seben ch’o soi dipendent, o ài soldâts sot di me; se i dîs a di un: Va, chel al va; a di un altri: Ven, chel al ven; o al gno servidôr: Fâs chest, lui lu fâs”.

10Sintint cussì, Gjesù al restà maraveât e ur disè a di chei che i levin daûrji: “Us al dîs in veretât: no ài mai cjatât in Israel nissun ch’al ves tante fede. 11Us dîs ancje che une vore di lôr a vignaran di là ch’al jeve il soreli e di là ch’al va a mont e si sentaran in taule cun Abram, cun Isac e cun Jacop tal ream dai cîi; 12cu la cuâl che i fîs dal ream a saran parâts fûr tal scûr, là ch’al sarà dut un vaî e un crustâ di dincj”. 13Po i disè al centurion: “Va, ch’al sedi fat daûr che tu âs crodût”. E juste in chel il servidôr al dè di ca.

In cjase di Pieri

Mc 1,29-31; Lc 4,38-39

14Une volte, jentrât Gjesù in cjase di Pieri, al viodè che la madone di lui e jere tal jet cuntune fierade. 15Alore le cjapà pe man e la fiere le lassà; e jê, jevade sù, si metè a servîju.

16Sot sere i presentarin une vore di indemoneâts e lui al parà fûr i spirts dome cu la peraule e al vuarì ducj i malâts. 17Cussì si colmà ce ch’al veve nunziât il profete Isaie, là ch’al dîs:

Lui al à puartadis lis nestris infermitâts

e si à cjamadis sù lis nestris malatiis.

Esigjencis de clamade

Lc 9,57-60

18Gjesù, viodût che la fole si strengeve tor di lui, al domandà di passâ sun chê altre rive. 19Alore un scriturist i lè dongje disint: “Mestri, o varès voe di vignîti daûr par dut là che tu vâs”. 20I dîs Gjesù: “Lis bolps a àn tanis e i ucei dal cîl nîts, ma il Fi dal om nol à dulà poiâ il cjâf”.

21Un altri dai dissepui i dîs: “Signôr, lassimi prime lâ a sapulî gno pari”. 22Ma Gjesù i dîs: “Ven daûr di me, e lasse che i muarts a sapulissin i lôr muarts”.

La tampieste cidinade

Mc 4,35-41; Lc 8,22-25

23Montât su la barcje, i lerin daûr i siei dissepui. 24E ve che si jevà sul mâr une tampieste tant grande che la barcje e stave par jessi taponade des ondis; e lui al durmive. 25I lerin dongje e lu svearin disint: “Signôr, salvinus, ch’o sin in pericul!”. 26Ur disè Gjesù: “Parcè mo vêso pôre, oms di pocje fede?”. E, jevât sù, ur cridà ai aiars e al mâr e si fasè une grande calme. 27I oms a restarin scaturîts e a disevin: “Ma cui isal chel chi, che lu ubidissin parfin i aiars e il mâr?”.

I indemoneâts di Gadare

Mc 5,1-20; Lc 8,26-39

28Rivât Gjesù sun chê altre rive, te tiere dai gadarens, doi indemoneâts, saltant fûr des tombis, i lerin incuintri; a jerin oms une vore periculôs, che di fat nissun nol olsave a passâ par chê strade. 29E ve che si meterin a berlâ disint: “Ce isal fra nô e te, Fi di Diu? Sêstu vignût par tormentânus prime dal timp?”.

30Pôc lontan di li e jere une mandrie di purcits ch’a passonavin. 31I demonis lu suplicavin disint: “Se tu nus paris fûr, mandinus te mandrie dai purcits”. 32Alore lui ur disè: “Lait”. E lôr, saltâts fûr, a jentrarin tai purcits. E ve che dute la mandrie, dal alt dal precipizi, e plombà jù tal mâr e si inneà tes ondis. 33I vuardeans a scjamparin e, rivâts in citât, a contarin dut, vadì il câs dai indemoneâts. 34E ve che dute la citât e saltà fûr par lâ incuintri a Gjesù. A pene che lu vioderin, lu prearin di lâ vie lontan des lôr tieris.