MATIEU (3;4)

Letôr: Priscilla De Agostinis

il progjet DAL REAM

La mission dal Batiste

Mc 1,1-8; Lc 3,1-18

31In chei dîs al capità Zuan il Batiste a predicjâ tal desert de Gjudee, 2disint: “Convertîtsi, parcè che al è dongje il ream dai cîi!”.

3Di lui al fevele il profete Isaie, là ch’al dîs:

Vôs di un ch’al berle tal desert:

prontait la strade dal Signôr,

dreçait i siei trois!

4Zuan al jere vistût cuntune vieste di pêi di camêl, peade tor dai ombui cuntune cinturie di piel; il so mangjâ a jerin zupets e mîl salvadie. 5A rivavin di lui int di Gjerusalem, di dute la Gjudee e di dute la regjon ad ôr dal Gjordan, 6e si fasevin batiâ di lui tal flum Gjordan, confessant i lôr pecjâts.

7Viodint a capitâ une vore di fariseus e di saduceus par fâsi batiâ, ju tacà disint: “Raze di liparis! Cui us àial insegnât a cirî di scjampâ a l’ire ch’e sta par plombâus intor? 8Fasêt duncje oparis di vere conversion 9e no stait a inludisi disint: O vin Abram par pari. Parcè che us dîs che Diu al è bon di fâ saltâ fûr fîs di Abram ancje di chescj claps. 10La manarie e je za su lis lidrîs dai arbui; cussì ogni arbul che nol fâs pomis buinis al ven cjonçât e butât tal fûc. 11Jo us batii ta l’aghe par che si convertîs; ma chel ch’al ven daûr di me al è plui fuart di me e jo no merti nancje di puartâ i siei sandui. Al è lui che us batiarà tal Spirtu Sant e tal fûc: 12al à te man la pale par netâ il so curtîl; al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc che no si distude mai”.

Batisim di Gjesù

Mc 1,9-11; Lc 3,21-22

13Alore Gjesù de Galilee al capità tal Gjordan par fâsi batiâ di lui. 14Ma Zuan al voleve impedîjal disint: “O soi jo che o ài dibisugne di jessi batiât di te e tu invezit tu vegnis di me?”. 15Ma Gjesù i disè: “Lasse par cumò, parcè che al è ben ch’o fasìn dut ce ch’al è just”. Alore al acetà. 16A pene jentrât ta l’aghe, Gjesù al tornà a saltâ fûr. E ve che si viergerin i cîi parsore di lui e al viodè il Spirt di Diu a dismontâ jù come une colombe e a vignî sore di lui. 17E ve: e rivà dal cîl une vôs ch’e diseve: “Chel chi al è gno Fi il preferît, là che jo o ài metude dute la mê contentece”.

Lis tentazions

Mc 1,12-13; Lc 4,1-13

41Alore Gjesù al fo menât dal Spirt intal desert par jessi tentât dal diaul. 2E, dopo di vê zunât par corante dîs e corante gnots, i vignì fan. 3I lè dongje il tentadôr e i disè: “Se tu sês Fi di Diu, dîs che chestis pieris a deventin pan”. 4Ma lui i rispuindè: “Al è scrit:

L’om nol vivarà dome di pan,

ma di ogni peraule ch’e ven fûr de bocje di Diu”.

5Alore il diaul lu menà cun sè te citât sante, lu poià su la spice dal templi 6e i disè: “Se tu sês Fi di Diu, butiti jù. Di fat al è scrit:

Par te ur darà ordin ai siei agnui

che ti tegnin sù cui lôr braçs,

par che il to pît nol sbati in cualchi clap”.

7I rispuindè Gjesù: “Al è ancje scrit:

No sta tentâ il Signôr to Diu”.

8Di gnûf il diaul lu menà cun sè suntune mont une vore alte e i mostrà ducj i reams dal mont cun dut il lôr sflandôr. 9E i disè: “Dutis chestis robis tes darai a ti se, butanti in genoglon, tu mi adorarâs”. 10Alore Gjesù i disè: “Va vie di chi, satane! Al è scrit:

Tu adorarâs il Signôr to Diu

e tu ti ingenoglarâs dome denant di lui”.

11Alore il diaul lu lassà. E ve che i agnui i lerin dongje par servîlu.

Inizi de predicazion in Galilee

12Cuant che al vignì a savê che Zuan al jere stât metût in preson, Gjesù si ritirà in Galilee; 13e, lassât Nazaret, al lè a stâ a Cafarnao, ch’al è su la rive dal mâr, tal teritori di Zabulon e di Neftali, 14par che si colmàs ce ch’al veve nunziât il profete Isaie là ch’al dîs:

15La tiere di Zabulon e la tiere di Neftali,

su la strade dal mâr, di là dal Gjordan, Galilee dai forescj;

16il popul sentât tal scûr

al à viodude une grande lûs,

par chei ch’a son a stâ te regjon scure de muart

une lûs si è impiade.

17D’in chê volte Gjesù al scomençà a predicjâ disint: “Convertîtsi, parcè che al è dongje il ream dai cîi”.

I prins dissepui

Mc 1,16-20; Lc 5,1-11

18Cjaminant ad ôr dal mâr di Galilee, Gjesù al viodè doi fradis, Simon clamât Pieri e Andree so fradi: a jerin daûr a butâ lis rêts tal mâr; di fat a jerin pescjadôrs.

19Ur disè: “Vignît daûr di me e us fasarai pescjadôrs di oms”. 20E lôr dal moment, bandonadis lis rêts, i son lâts daûrji. 21Lant vie di li, al viodè altris doi fradis, Jacum di Zebedeu e Zuan so fradi: a jerin daûr a comedâ lis rêts su la barcje insieme cun lôr pari Zebedeu. Ju clamà 22e lôr dal moment, bandonade la barcje cul pari, i son lâts daûrji.

Lis primis oparis

Mc 1,39; 3,7-8; Lc 4,14-15.44

23Passant par dute la Galilee, Gjesù al insegnave intes lôr sinagoghis nunziant il vanzeli dal ream e vuarint tal popul ogni sorte di malatie e infermitât. 24La sô innomine si slargjà par dute la Sirie e cussì i menarin dongje ogni sorte di malâts: int ch’e jere lambicade di infermitâts e di tancj dolôrs, indemoneâts e paralitics; e lui ju vuarì. 25E cussì i lerin daûrji grandis folis di int rivadis dongje de Galilee, de Decapoli, di Gjerusalem, de Gjudee e de Transgjordanie.