MATIEU (1;2)

Letôr: Simone Bettarini

Vanzeli seont Matieu

il vanzeli de INFANZIE

La gjenealogjie

Lc 3,23-38

11Gjenealogjie di Gjesù Crist, fi di David, fi di Abram. 2Abram al gjenerà Isac; Isac al gjenerà Jacop; Jacop al gjenerà Gjude e i siei fradis. 3Gjude al gjenerà Fares e Zare, di Tamar; Fares al gjenerà Esrom; Esrom al gjenerà Aram. 4Aram al gjenerà Aminadab; Aminadab al gjenerà Naasson; Naasson al gjenerà Salmon. 5Salmon al gjenerà Booz, di Racab; Booz al gjenerà Obed, di Rut. Obed al gjenerà Jesse; 6Jesse al gjenerà il re David.

David al gjenerà Salomon, di chê ch’e e jere stade la femine di Urie. 7Salomon al gjenerà Roboam; Roboam al gjenerà Abie; Abie al gjenerà Asaf. 8Asaf al gjenerà Gjosafat; Gjosafat al gjenerà Joram; Joram al gjenerà Ozie. 9Ozie al gjenerà Joatam; Joatam al gjenerà Acaz; Acaz al gjenerà Ezechie. 10Ezechie al gjenerà Manasse; Manasse al gjenerà Amos; Amos al gjenerà Gjosie. 11Gjosie al gjenerà Jeconie e i siei fradis intant de depuartazion in Babilonie.

12Dopo de depuartazion in Babilonie, Jeconie al gjenerà Salatiel; Salatiel al gjenerà Zorobabel. 13Zorobabel al gjenerà Abiud; Abiud al gjenerà Eliacim; Eliacim al gjenerà Azor; 14Azor al gjenerà Sadoc; Sadoc al gjenerà Achim; Achim al gjenerà Eliud; 15Eliud al gjenerà Eleazar; Eleazar al gjenerà Matan; Matan al gjenerà Jacop. 16Jacop al gjenerà Josef, l’om di Marie; di jê al è nassût Gjesù, che lu clamin Crist.

17Partant il numar di dutis lis gjenerazions al è: di Abram a David cutuardis gjenerazions; di David a la depuartazion in Babilonie cutuardis gjenerazions; de depuartazion in Babilonie fint a Crist cutuardis gjenerazions.

La nassite di Gjesù

Lc 1,27; 2,5

18La nassite di Gjesù e je sucedude cussì: sô mari Marie e jere imprometude a Josef; ma prime che lôr a tacassin a stâ insieme, al sucedè che jê e veve cjapât sù midiant dal Spirtu Sant. 19Josef, il so om, ch’al jere just e nol voleve disonorâle denant di ducj, al decidè di mandâle indaûr di scuindon. 20Cuant che al veve za cjapade cheste decision, ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium par dîi: “Josef, fi di David, no sta vê pôre a cjoli cun te Marie, la tô femine: ce che al è stât gjenerât in jê al è opare dal Spirtu Sant. 21E parturissarà un frut e tu i metarâs non Gjesù; al sarà lui di fat che al salvarà il so popul dai siei pecjâts”.

22Dut chest al è sucedût par che si colmàs ce che il Signôr al veve dit midiant dal profete:

23Ve, la virgjine e cjaparà sù e a parturissarà un fi

che i metaran non Emanuel,

ch’al vûl dî Diu cun nô. 24Disveât dal sium, Josef al fasè come che i veve ordenât l’agnul dal Signôr e al cjolè cun sè la sô femine; 25ma nol lè dongje di jê fintremai a la nassite dal fi, che i metè non Gjesù.

La vignude dai magjos

Lc 2,1-7

21Dopo che Gjesù al jere nassût a Betlem in Gjudee, sot dal re Erode, ve che a rivarin a Gjerusalem dal orient magjos e a domandarin: 2“Dulà isal il re dai Gjudeus a pene nassût? Parcè che o vin viodude la sô stele in orient e o sin vignûts par adorâlu”. 3Sintint une tâl, il re Erode al restà scaturît e cun lui dute Gjerusalem. 4Alore al clamà dongje ducj i sorestants dai predis e i scrituriscj dal popul e ur domandà: “Dulà varessial di nassi il Messie?”. 5I rispuinderin: “A Betlem di Gjudee. Cussì di fat al è stât scrit midiant dal profete:

6E tu, Betlem, tiere di Gjude

no tu sês propit il plui piçul di ducj i paîs di Gjude.

Di te al saltarà fûr un sorestant

ch’al passarà il gno popul, Israel”.

7Alore Erode, al clamà di scuindon i magjos e si informà sul timp precîs che ur jere comparide la stele; 8po ju mandà a Betlem disint: “Lait, cirît cun precision il frut; a pene che lu cjatais, fasêtmal savê ancje a mi, ch’o puedi lâ a adorâlu”.

9Lôr, sintudis lis racomandazions dal re, si meterin in viaç. E ve: la stele, ch’a vevin viodude in orient, e leve denant di lôr fin che no si fermà sul lûc là ch’al jere il frut. 10Viodint la stele, si jemplarin di une gjonde straordenarie. 11Jentrâts in cjase, a vioderin il frut cun Marie sô mari e si butarin denant di lui adorantlu. Alore a viergerin lis lôr arcjis e i ufririn in regâl aur, incens e mire. 12Podopo, visâts in sium di no tornâ a passâ par li di Erode, a tornarin par un’altre strade tal lôr paîs.

A scjampin in Egjit

13Partîts lôr, ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium a Josef e i disè: “Dài, jeve, cjape sù cun te il frut e sô mari e scjampe in Egjit e reste là jù fin che no tornarai a visâti. Di fat Erode al sta cirint il frut par copâlu”.

14Lui al jevà, al cjapà sù cun sè il frut e sô mari a dute gnot e al partì pal Egjit. 15Là jù al restà fint a la muart di Erode. Chest par che si colmàs ce ch’al veve dit il Signôr midiant dal profete, là ch’al dîs:

Dal Egjit o ài clamât indaûr gno fi.

Il stragjo dai nocents

16Alore Erode, viodintsi imbroiât dai magjos, si inrabià a muart e al mandà a copâ ducj i fruts di Betlem e dulintor, dai doi agns in jù, daûr dal timp precîs che al veve rigjavât dai magjos. 17Alore si colmà ce ch’al veve dit il profete Gjeremie, là ch’al dîs:

18Un berli si à sintût in Rame;

vaions e grant lament:

Rachêl e vai i siei fîs

e no vûl jessi confuartade, parcè che no son plui.

A tornin dal Egjit

19Dopo de muart di Erode, ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium a Josef in Egjit 20e i disè: “Jeve, cjape sù cun te il frut e sô mari e va inte tiere di Israel; di fat a son muarts chei che a metevin in pericul la vite dal frut”. 21Lui al jevà, al cjapà sù cun sè il frut e sô mari e si invià pe tiere di Israel. 22Ma cuant che al vignì a savê che in Gjudee al regnave Archelau, tal puest di so pari Erode, al cjapà pôre di lâ li. Visât però in sium, al lè a stâ te tiere de Galilee 23e, rivât li, si stabilì te citât che i disevin Nazaret. Chest par che si colmàs la peraule dai profetis: “Lu clamaran Nazaren”.