ZACARIE (3;4)

Letôr: Marcos Goy

Cuarte vision: Gjosuè vistût di viestis gnovis

31Po mi fasè viodi il prin predi Gjosuè, ch’al jere in pîts denant dal agnul dal Signôr. E il satane al jere a man drete di lui par incolpâlu. 2L’agnul dal Signôr i disè al satane: “Il Signôr che ti cridi, satane! Propit, il Signôr che ti cridi! Lui ch’al à sielzude Gjerusalem. No isal chel chi un stiç gjavât dal fûc?” 3Di fat Gjosuè al jere vistût cun viestis sporcjis, biel ch’al jere in pîts denant dal agnul dal Signôr. 4a Al tornà a cjapâ la peraule e ur disè a di chei ch’a jerin denant di lui: “Gjavait d’intor chestis viestis sporcjis ch’al à e riviestîtlu di viestis preseadis. 5E metêtji sul cjâf une corone monde!”. Alore i meterin sul cjâf une corone monde e lu riviestirin cun viestis candidis. Alore l’agnul dal Signôr, ch’al jere li, 4b i disè: “Viodistu mo, ch’o ài tirât vie di te il to pecjât!”. 6L’agnul dal Signôr al sigurà Gjosuè: 7“Il Signôr des schiriis al dîs cussì: Se tu larâs indenant pes mês stradis, se tu metarâs in vore i miei ordins, tu podarâs regi la mê cjase, vuardeâ i miei andits e ti lassarai jentrâ libar framieç di chei ch’a son culì. 9abVe la piere che jo o met denant di Gjosuè – suntune uniche piere a son siet vôi –. Ve: o incît jo in persone la sô decorazion – sentence dal Signôr des schiriis –”.

La vignude dal “Butul”

8Scolte, Gjosuè, prin predi, tu e i tiei compagns ch’a son sentâts denant di te – di fat vualtris o sês oms di profezie –. Ve, o fâs vignî il gno servidôr, il Butul, 9c e o pararai jù il pecjât di cheste tiere, tune sole dì. 10In chê dì – sentence dal Signôr des schiriis – s’invidarês un cul altri sot de vît e sot dal fiâr”.

Cuinte vision: il cjandelîr e i ulivârs

41L’agnul che mi fevelave al tornà indaûr e mi disveà come un om ch’al è disveât dal so sium. 2Mi domandà: “Ce viodistu?”. O rispuindei: “O cjali e ve un cjandelîr dut d’aur cuntune impole su la spice; al à siet lampadis su la spice e siet becs a àn lis lampadis ch’a son su la spice. 3Dongje di lui a son doi ulivârs, un a drete e un a çampe”. 4Alore i domandai al agnul che mi fevelave: “Cui sono, gno paron?” 5E l’agnul che mi fevelave mi disè: “No sâstu ce ch’a son chei chi?”. O rispuindei: “Po no lafè, gno paron!”. 6a Alore mi rispuindè disintmi: 10b “Chei siet chi a son i vôi dal Signôr; a tegnin di voli dute la tiere”. 11I tornai a domandâ: “Ce vuelino dî chescj doi ulivârs, un a drete dal cjandelîr e un a çampe?” 12E o zontai: “Ce vuelino dî i doi ramaçs di ulivâr ch’a strucjin vueli rût par dôs canucjis d’aur?”. 13Mi rispuindè: “No tu sâs cui ch’a son chei chi?”. O rispuindei: “Po no, gno paron!”. 14Al disè: “Chei chi a son doi consacrâts cul vueli, ch’a stan denant dal Signôr di dut il mont”.

Inizi e fin de costruzion dal templi

6b “Cheste e je la peraule dal Signôr par Zorobabel: Ni cu la potence ni cu la fuarce ma cul gno spirt – al dîs il Signôr des schiriis –.7Cui sêstu tu, grande mont? Denant di Zorobabel tu sarâs une planure. Lui al tirarà fûr la piere dal colm, intant ch’a berlaran: Ce biele ch’e je!”.

8La peraule dal Signôr mi è stade dite cussì: 9“Lis mans di Zorobabel a àn fondade cheste cjase e lis sôs mans le tiraran sù. E o savarês che il Signôr des schiriis mi à mandât di vualtris. 10a Cui olsaraial sbeleâ une zornade scomençade cussì a sclet? Si indalegraran viodint la piere sielzude de man di Zorobabel”.