MICHEE (6)

Letôr: Enrico Peterlunger

Israel cence agrât

61Scoltait alore la peraule

che il Signôr al sta par dî:

“Jeve sù! Fâs il procès denant des monts

e i çucs ch’a sintin la tô vôs.

2Scoltait, monts, l’acuse dal Signôr.

Slungjait l’orele, fondis de tiere.

Parcè che il Signôr al à un procès cul so popul

e al à une cause cun Israel.

3Popul gno, ce ti àio fat?

In ce ti àio dât dam? Rispuindimi!

4Jo ti ài fat saltâ fûr de tiere dal Egjit,

e ti ài sfrancjât di une cjase di sotanance.

O ài mandât denant di te

Mosè, insieme cun Aron e cun Marie.

5Visiti alore ce ch’al smicjave Balak

e ce che i à rispuindût Balaam,

te tô marce di Sitim a Galgale,

par che tu cognossis i spetacui dal Signôr!”.

6Cun ce mi presentaraio denant dal Signôr,

mi plearaio denant di Diu l’Altissim?

Àio di presentâmi denant di lui cun olocauscj,

cun manzuts di un an?

7Puedial gjoldi il Signôr cun miârs di rocs,

cun miârs di miârs di riui di vueli?

Àio di ufrîi il gno prin fi pal gno delit,

il frut dal gno grim pal gno pecjât?

8Ti è stât contât, om, ce ch’al è ben

e ce che il Signôr al va cirint di te:

dome meti in vore la justizie,

volê ben cun dut il cûr

e lâ indenant cun scletece cul to Diu.

Cuintri dai imbrois sociâi

9Vôs dal Signôr! Lui i berle a la citât:

“Scoltait, tribù

e semblee de citât,

12là che i siôrs a son cjamâts di violence

e la int e je rude falsetât!

10Puedio jo sopuartâ un bat no just

e un’efa slizeride, di fâ ingomut?

11Puedio jo tignî par just

chel ch’al dopre staderiis inicuis

e un sacut cui pês trucâts?

13Ancje jo o scomenci a pestâti,

a tibiâti par colpe dai tiei pecjâts.

15Tu semenarâs ma no tu cjaparâs sù;

tu batarâs lis ulivis ma cence ongiti di vueli;

tu fasarâs il most ma no tu bevarâs il vin.

14Tu mangjarâs, ma cence passiti,

e tu varâs fan framieç di te;

se tu metarâs di bande, no ti restarà nuie

e se ti restarà alc, jal darai a la spade.

Gjude come Samarie

16Tu metis in vore lis usancis di Omri

e dutis lis costumancis de cjase di Acab;

tu vâs indenant seont i lôr principis.

Pa la cuâl o fasarai di te un spieli trement,

e o fasarai in mût ch’a sbelèin la tô int,

e cussì o varês su pe schene la vergogne dai forescj”.