MICHEE (1)

Letôr: Rosa Rendoni

Titul

11Peraule dal Signôr, dite a Michee di Moreset, sot di Jotam, di Acaz e di Ezechie, rês di Gjude. Vision ch’al à vude sul cont di Samarie e di Gjerusalem.

Judizi cuintri di Samarie

2Scoltait, ducj vualtris popui,

sta atente, tiere, cun dut ce che tu âs dentri.

Il Signôr al testimonie cuintri di vualtris,

il Signôr dal so templi sant.

3Propit! Velu, al salte fûr de sô cjase,

al ven jù su lis spicis de tiere.

4Lis monts a van in fruç sot di lui,

lis concjis si plein

tant che cere denant dal fûc,

tant che aghe ch’e cor di rive jù.

5Dut chest pe colpe di Jacop,

pal pecjât de cjase di Israel!

Cuâl isal il pecjât di Jacop?

No ise forsit Samarie?

E cuâl isal il pecjât de cjase di Gjude?

No isal forsit Gjerusalem?

6Jo o fasarai di Samarie une maserie tal mieç di un cjamp,

un teren par plantâ un vignâl;

o fasarai rodolâ in bas i siei clapons

e o gjavarai lis sôs fondis.

7Dutis lis sôs statuis a saran paradis a tocs,

ducj i siei vuadagns netâts dal fûc;

ducj i siei idui ju ridusarai a un nuie;

za ch’a son stâts vuadagnâts cui vuadagns di une pelande,

a tornaran a deventâ vuadagn di une pelande.

Lament su lis citâts de plane

8Par chel jo mi lamenti e o gem,

o voi discolç e crot,

o fâs lament come i siacai

e corot come i struçs:

9parcè che dal cjastic dal Signôr no si pò scjampâ,

al rive fint a Gjude,

al tuche a la puarte dal gno popul,

fint a Gjerusalem.

10No stait a contâlu a Gat,

ma vaît, vaît e vonde!

A Bet-Le-Afrà

invuluçaitsi tal pulvin!

11Suniti par te la trombe,

tu che tu sês a stâ a Safir!

No salte fûr de citât

chê ch’e je a stâ a Zaanan!

A Bet-Esel i àn gjavade la sô fonde,

il çocul che le tignive sù.

12Cemût puedie mo spietâsi ben

chê ch’e je a stâ a Marot,

se il mâl vignût fûr dal Signôr

al è rivât a lis puartis di Gjerusalem?

13Tache il cjaval al cjar,

tu che tu sês a stâ in Lachis!

E je stade jê la lidrîs dal mâl

pe fie di Sion!

Parcè che li di te a son

lis colpis di Israel.

14Cussì ti vignarà dade la dote,

Moreset-Gat.

Bet-Akzib e sarà une delusion

pai rês di Israel.

15Chel che ti compre al tornarà un’altre volte,

tu che tu sês a stâ in Marese.

Al rivarà fint a Adulam

chel ch’al fasarà sparî la glorie di Israel.

16Gjaviti i cjavei, rochiti il cjâf

pai fîs ch’a jerin la tô gjonde.

Slargje come il voltori il splaç che tu âs sul cjâf,

parcè che ju menin presonîrs

lontans di te.