AMOS (9)

Letôr: Patrizia Bernardis

Cuinte vision: il fruç

91O ài viodût Adonai in pîts parsore dal altâr e al à dit:

“Dai jù al capitel

e che si sdrumin lis antis,

spachiurai sul cjâf di ducj lôr;

e ducj chei ch’a restin indaûr

ju coparai cu la spade.

Nol à di scjampâ nancje un di numar

e nol à di scapolâle nissun.

2Se si vierzaran un slambri ta chel altri mont,

la mê man ju brincarà ancje di là jù,

e, se a laran sù tal cîl,

ju tirarai jù di là sù;

3e, se a laran a platâsi su la spice dal Carmêl,

o larai a ciriju là sù e ju brincarai:

e, s’a laran a sierâsi

lontan dai miei vôi sul font dal mâr,

i darai ordin al sarpint che ju muardi ancje là jù;

4e, se a laran framieç dai presonîrs denant dai lôr nemîs,

i darai ordin a la spade e ju fasarà fûr ancje ventilà.

O voltarai i miei vôi sore di lôr,

pe lôr disgracie, no pe lôr furtune”.

5Adonai, il Signôr des schiriis,

al è lui ch’al tocje la tiere e jê si dislît,

dute la sô int e fâs corot,

e si alçarà dute come il Nîl

e si sbassarà come il Nîl dal Egjit;

6al è lui ch’al fâs la sô scjalinade là sù tai cîi

e su la tiere al plante la sô volte;

al è lui ch’al clame lis aghis dal mâr

e lis strucje su la face de tiere:

Signôr al è il so non.

Il parcè de sielte di Diu

7No sêso forsit come i fîs de Etiopie

par me, fîs di Israel?

Sentence dal Signôr.

No aio forsit fat lâ sù Israel

de tiere dal Egjit,

e i filisteus di Caftor, e Aram di Kir?

8Ve: i vôi di Adonai il Signôr

a son sore di un ream di pecjadôrs,

e lu svinidrissarai de face de tiere.

Però pardabon: no svinidrissarai di fonde fûr

la cjase di Jacop.

Sentence dal Signôr.

Grant al sarà il cjastic

9Parcè che ve: o stoi juste par dâ un ordin

e o scjassarai framieç di dutis lis gjernaziis la cjase d’Israel,

cussì come che si scjasse il draç;

e nol colarà par tiere nancje un claput.

10A muraran di spade ducj i pecjadôrs dal gno popul,

lôr ch’a van disint: “No tu le lassarâs sdongjâ,

no tu lassarâs che la disgracie e plombi framieç di nô”.

CONCLUSION

Restaurazion d’Israel

11In chê dì o tornarai a meti in pîts lis staipis di David

ch’a stan colant

e o comedarai i siei slambris,

e o tornarai a meti in pîts lis sôs ruvinis,

e o tornarai a fâ sù dut come tai timps di une volte.

12Par ch’a puedin ereditâ il vanzum di Edom

e dutis lis gjernaziis

là ch’al è stât clamât parsore di lôr il gno non.

Sentence dal Signôr,

ch’al sta par meti in vore dut chest.

I dîs a vignî

13Ve, a stan rivant dîs,

sentence dal Signôr

che chel ch’al are al rivarà a cjapâ chel ch’al sesele

e chel ch’al fole il vin al cjaparà chel ch’al bute la semence.

Lis monts a spissularan most

e ducj i çucs a gotaran.

14E o fasarai tornâ dongje

il gno popul Israel,

e a fasaran sù lis citâts sdrumadis

e a laran a stâ,

e a plantaran vignâi

e a bevaran il vin,

e a metaran pomârs

e a mangjaran lis lôr pomis.

15E ju plantarai sore de lôr tiere

e no ju dislidrisaran mai plui de lôr tiere.

Lu à dit il Signôr to Diu.