AMOS (7)

Letôr: Chiara Cicuto

LIS “VISIONS” DI AMOS

Prime vision: i zupets

71Ve ce che Adonai il Signôr mi à fat viodi: Al jere daûr a poleâ zupets, biel che e scomençave a dâ fûr la seconde tose, chê che e dà fûr dopo ch’al à seât il re. 2E cuant che a stavin par finî di sfulminâ la jerbe de tiere, jo i disei: “Adonai, Signôr, perdone par plasê; cemût podaraial stâ sù dret Jacop? Al è tant piçul”. 3Il Signôr si intenarì: “Chest nol sucedarà”. Lu à dit il Signôr.

Seconde vision: il fûc

4Ve ce che Adonai il Signôr mi à fat viodi: Adonai il Signôr al clamave il fûc par cjastiâlu: al veve glotût il grant abìs e al gloteve la campagne. 5Jo o disei: “Adonai, Signôr, fermiti par plasê! Cemût podaraial stâ sù dret Jacop? Al è tant piçul”. 6Il Signôr si intenarì: “Nancje chest nol sucedarà”. Lu à dit Adonai il Signôr.

Tierce vision : il plombin

7Ve ce che mi à fat viodi: il Signôr al jere sore di un mûr, cuntun plombin in man. 8Il Signôr mi disè: “Ce viodistu, Amos?” O rispuindei: “Un plombin”. Dissal il Signôr: “Ve ch’o stoi par meti un plombin framieç dal gno popul Israel; di chi indenant no passarai plui di là, par lui. 9A saran fiscâts i çucs di Isac e i santuaris di Israel sdrumâts e o jevarai sù cuintri de cjase di Gjeroboam cu la spade”.

Amos e Amasie

10E Amasie, predi di Betel, al mandà a dîi a Gjeroboam re d’Israel: “Amos al à complotât cuintri di te framieç de cjase d’Israel. La tiere no rive plui a sopuartâ lis sôs peraulis, 11parcè che Amos al à dit cussì: Gjeroboam al murarà di spade e Israel al sarà depuartât in esili lontan de sô tiere”. 12Amasie i disè a Amos: “Vatint, profete! Va vie di chi, scjampe te tiere di Gjude; là jù tu mangjarâs il pan e tu profetarâs. 13Ma a Betel no tu profetarâs plui, parcè che chest al è il santuari dal re e il templi dal ream”. 14Amos i rispuindè a Amasie:

“No soi ni profete ni fi di profete;

o soi un boâr e un ch’al va a sbusâ i sicomôrs.

15Il Signôr mi à brincât

ch’o levi daûr de mandrie e mi à dit il Signôr:

Va, profetize al gno popul Israel.

16E cumò scolte la peraule dal Signôr: Tu tu disis: No sta profetâ cuintri d’Israel e no sta butâ la bave cuintri de cjase di Isac. 17Poben il Signôr al à dit cussì: La tô femine si prostituissarà te citât e i tiei fîs e lis tôs fiis a colaran di spade, e la tô tiere e sarà spartide cu la cuardute e tu tu murarâs tune tiere soce. E Israel al sarà menât vie in esili lontan de sô tiere”.