OSEE (11;12)

Letôr: Roberta Quaglia

Il Signôr al cjastie pal so bonvolê tradît

111Israel al jere zovin e jo i volevi ben

e dal Egjit o ài clamât gno fi.

2Jo ju ài clamâts,

ma lôr si son slontanâts di me;

ur àn sacrificât ai Baals

e ai idui ur àn brusât l’incens.

3aJo i ài insegnât a Efraim a fâ i prins pas,

bmai cjapavi tai braçs;

4ju tiravi cun peandis plenis di umanitât,

cun cjadenis di afiet;

o jeri par lôr come chel ch’al tire vie il jôf dal cuel;

mi sbassavi sore di lui par dâi di mangjâ;

3cma lôr no si son rindûts cont

dch’o jeri jo ch’o viodevi di lôr.

5Lui al tornarà te tiere dal Egjit

e il so re al sarà Assur,

parcè che no àn volût savênt di tornâ di me.

6La spade e puartarà il corot tes sôs citâts,

e svinidrissarà i siei fîs,

ju glotarà pai lôr pinsîrs orents.

Il bonvolê di Diu al vinçarà

7Il gno popul al stente a mendâsi:

clamât a cjalâ in alt,

nissun nol sa alçâ il voli.

8Cemût fasio a bandonâti, Efraim,

a lassâti tes sgrifis di chei altris, Israel?

Cemût puedio tratâti come Admà,

ridusiti compagn di Zeboim?

Si savolte dentri di me il gno cûr

e dutis lis mês vissaris si sgrisulin.

9No sfogarai il fugôr de mê rabie,

no fruçarai plui Efraim,

parcè che jo o soi Diu e no un om,

o soi il Sant framieç di te,

che nol à gust di svinidrî.

A tornaran dal esili

10I laran daûrji al Signôr;

lui al rugnarà tant che un leon;

propit, al rugnarà e a coraran di lui

i fîs dal soreli a mont.

11A coraran sù dal Egjit come un ucel

e come la colombe de tiere di Assur

e ju fasarai vivi tes lôr cjasis.

– Sentence dal Signôr –.

Idolatrie e aleancis

121Efraim mi cercle di bausiis,

la cjase di Israel di ingjan.

Invezit Gjude, cumò Diu ju cognòs,

al è un popul sant e fedêl.

2Efraim si pas di aiar,

i cor simpri daûr al aiar de jevade,

al moltipliche bausie e prepotence;

a fasin aleance cu l’Assirie,

i puartin vueli al Egjit.

Efraim ch’al sedi furbo come Jacop

3Il Signôr al è in cuistions cun Israel,

al tratarà Jacop seont la sô condote,

i darà la pae seont lis sôs voris.

4Tal grim de mari i à dade la volte al fradi

e sintintsi fuart al à contindût cun Diu.

5Al à contindût cul agnul e le à vinçude,

ma al à vaiût e al à vude remission.

Lu à incuintrât a Betel

e li i à fevelât.

6“Signôr, Diu des schiriis,

Signôr” al è il so non.

7E tu torne dal to Diu,

rispiete il bonvolê e la justizie

e spere simpri tal to Diu.

Injustiziis sociâls

8Canaan al à te man staderiis falsis,

al à gust di imbrojâ.

9Efraim al dîs: “Ce siôr ch’o soi deventât!

Mi soi fate une furtune!”.

Ma di ducj i siei vuadagns nol restarà nuie

par vie dal pecjât ch’al à fat.

Ma il Signôr al tornarà a fâ la pâs

10Jo o soi il Signôr, to Diu

ancjemò de tiere dal Egjit.

Ti fasarai vivi ancjemò sot des tendis

come tai dîs de cunvigne.

11Ur fevelarai ai profetis,

o moltiplicarai lis visions,

midiant dai profetis o fevelarai cu lis parabulis.

Menacis pe idolatrie

12Galaad al è rude tristerie;

lôr a son cîl e falsetât;

a Galgale ur àn sacrificât ai bûs.

Par chel i lôr altârs a saran come grums di claps

a confin cui agârs dai cjamps.

Jacop e Efraim

13Jacop al è scjampât te plane di Aram,

Israel al à fat di famei par une femine,

par une femine al à passonât lis pioris.

14Ma midiant di un profete

il Signôr al à tirât fûr Israel dal Egjit

e midiant di un profete lu à vuardât.

15Invezit Efraim i à dât displasês;

il Signôr i fasarà tornâ a colâ il so sanc sore di lui,

la sô vergogne je strucjarà sul cjâf.