DENÊL (14)

Letôr: Francesco Ursella

Denêl al smascare i predis di Bel

141Dopo che il re Astiage si tornà a dâ dongje cui siei vons, Ciro il persian al cjapà il so puest tal ream. 2Denêl al jere un che il re si confidave in dut, stimât plui che no ducj i siei amîs. 3I babilonês a vevin un idul che i disevin Bel; ogni dì a consumavin par lui dodis sacs di farine di flôr, corante pioris e sîs anfuris di vin. 4Il re i tignive une vore e al leve ogni dì a butâsi in genoglon devant di lui; Denêl invezit si ingenoglave devant dal so Diu. 5Il re i domandà: “Parcè po no ti butistu in genoglon devant di Bel?”. I rispuindè: “Parcè che jo no adori gran i idui fats de man dal om, ma dome il Diu vîf, ch’al à creât il cîl e la tiere e al à paronance sun ogni cjar!”. 6I domandà il re: “Pensistu che Bel no sedi un diu vîf? Cemût fasistu a no viodi cetant ch’al mangje e al bêf ogni dì?”. 7Denêl i rispuindè ridint: “No sta lassâti imbroiâ, re! Chel li, se ancje par di fûr al è bronç, dentri vie al è di argile, e nol à mai ni mangjât ni bevût!”. 8Alore il re, insurît, al clamà i siei predis e ur disè: “Se no mi disês cui ch’al è ch’al mangje dut ce che i ven esibît, o murarês; se invezit o rivarês a mostrâmi che Bel al mangje dut, alore al murarà Denêl, parcè che al à blestemât cuintri di Bel”. 9Denêl i disè al re: “Che si fasi cemût che tu âs dit tu!”. I predis di Bel a jerin in setante, cence contâ feminis e fruts. 10Alore il re al lè cun Denêl tal santuari di Bel. 11I predis di Bel a diserin: “Ve, cuant che nô o sarìn jessûts fûr, tu, re, tint la taule cu la mangjative e, spinât il vin, metilu li; po tu sieris la puarte e tu le sigjilis cul to anel. Doman a buinore, une vore a timp, tu vegnis chi e se no tu cjatarâs mangjât dut di Bel o murarìn nô; senò al murarà Denêl, che nus à metûts a mâl”. 12Lôr a resonavin cun baronade, parcè che sot de taule a vevin fat un passaç segret e par li a jentravin ogni dì e a strafuivin dut.

13Cussì, cuant che lôr a forin saltâts fûr, il re al metè denant di Bel la mangjative. 14Ma Denêl ur ordenà ai siei fameis di puartâ cinise e di semenâle par dut il santuari, cuant che al jere dome il re. Po a saltarin fûr e a sierarin la puarte, sigjilantle cul anel dal re; e si ’nt lerin. 15Vie pe gnot, come ch’a jerin usâts, a jentrarin i predis cu lis lôr feminis e cui lôr fruts e a mangjarin e a beverin fin che and jere. 16Tal indoman a buinore, une vore a timp, il re al jevà insieme cun Denêl. 17I domandà il re: “Denêl, sono intats i sigjîi?”. I rispuindè: “Re, a son intats”. 18Alore il re al spalancà la puarte e al cjalà su la taule; po al berlà a fuart: “Tu sês grant, Bel, e in te no ’nd è imbroi di sorte!”. 19Ma Denêl, petant une grande ridade, al fermà il re par no ch’al jentràs e i disè: “Cjale il paviment e viôt di cui ch’a son chestis talpadis!”. 20Il re i rispuindè: “O viôt talpadis di oms, di feminis e di fruts”. 21Disdegnât a muart, il re al ordenà di brincâ i predis, lis feminis e i lôr fruts; alore lôr i mostrarin lis puartis segretis ch’a passavin par netâ dut ce ch’al jere parsore de taule. 22Alore il re ju fasè copâ e al metè Bel tes mans di Denêl, che lu fruçà insieme cul santuari.

Denel al cope il dragon

23Al jere un dragon fenomenâl e i babilonês a levin a preâlu. 24Il re i disè a Denêl: “No tu puedis dî che chest nol è un diu vîf. Alore adorilu!”. 25Ma Denêl al rispuindè: “Jo o adori il gno Signôr Idiu, parcè che lui sì ch’al è un Diu vîf! Tu, re, dami il permès e jo o coparai il dragon cence spade e cence mace!”. 26Dissal il re: “Tal doi!”. 27Alore Denêl al cjolè pês, saìn e pêi e ju fasè cuei insieme, po al fasè fuiacis e lis butà te bocje dal dragon. Il dragon, dopo di vêlis paradis jù, al sclopà. Alore al disè: “Ve mo ce che vualtris o adoravis!”.

28Cuant che i babilonês a sintirin la gnove, si invelegnarin a muart e si meterin cuintri dal re disint: “Il re al è deventât gjudeu! Al à fruçât Bel, al à copât il dragon e al à fats fûr i predis”. 29Rivâts dal re, a diserin: “Danus chest Denêl, senò ti fasarìn fûr te e la tô famee!”. 30Il re, viodût che lu lambicavin tant, al scugnì molâur Denêl.

31Lôr lu butarin te fuesse dai leons, là ch’al restà par sîs dîs. 32Te fuesse a jerin siet leons e a vevin l’usance di butâur ogni dì doi cadavars e dôs pioris. Ma in chê volte no ur butarin nuie, par ch’a mangjassin Denêl.

33In chê volte al jere in Gjudee il profete Abacuc. Dopo di vê fat cuei un brudiot e di vê metût a smuelâ un toc di pan tun plat, al stave lant tai cjamps par puartâural ai seseladôrs. 34Ma l’agnul dal Signôr i disè a Abacuc: “Il to gustâ puartijal a Denêl, in Babilonie, te fuesse dai leons”. 35Dissal Abacuc: “Signôr, jo no ài mai viodude Babilonie e no sai là ch’e je la fuesse”. 36Alore l’agnul dal Signôr, brincantlu pal cjâf e alçantlu pai cjavei dal cjâf, cu la soflade dal so spirt lu puartà a Babilonie, parsore de fuesse dai leons. 37Abacuc al berlave a fuart e al diseve: “Denêl, Denêl! Cjape chi la bocjade che te à mandade Diu!”. 38Alore Denêl al disè a fuart: “Tu ti sês propit visât di me, Diu, e no tu âs bandonât chei che ti vuelin ben!”. 39Denêl al jevà sù e al tacà a mangjâ, biel che l’agnul di Diu al tornave a puartâ Abacuc là ch’al jere prime.

40La setime dì, il re al lè a vaî Denêl. Rivât parsore de fuesse, cucant jù, al viodè Denêl sentât. 41Alore al tacà a berlâ e al disè: “Tu sês propit grant, Diu di Denêl, e fûr di te no ’nd è nissun altri!”. 42Po lu fasè tirâ fûr di li e al fasè butâ te fuesse chei ch’a jerin colpe de sô disgracie. E, dal lamp, a forin sbridinâts sot dai siei vôi.