DENÊL (13:45-64)

Letôr: Rossana Di Tommaso

45Intant che le menavin vie par copâle, Diu al dismovè il sant spirt di un fantaçut, ch’al veve non Denêl; 46chel al berlà a fuart: “Jo o soi nocent dal sanc di cheste femine!”.

47Alore si voltarin ducj viers di lui e i domandarin: “Parcè vegnistu fûr cun chest discors?”. 48Alore lui si metè in pîts tal mieç di lôr e al disè: “Po vêso cussì pôc sintiment, fîs di Israel? O vês condanade une fie di Israel cence vê inmaneât il procès e cence vê cognossude la veretât! 49Tornait tal lûc dal judizi! Di fat chei li a àn testemoneât il fals cuintri di jê”.

50Alore dut il popul, di corse, al tornà indaûr. E i anzians i diserin: “Anìn, sentiti framieç di nô e fevelinus franc, dal moment che Diu ti à dât un don che lu àn dome i anzians!”. 51Denêl ur disè: “Tignîtju une vore lontans un dal altri, e jo ju interpelarai”. 52Cuant che a forin separâts un dal altri, al clamà il prin e i disè: “Vieli invecjât te tristerie, cumò a son vignûts fûr i pecjâts che tu âs fats fin vuê, 53fasint judizis no juscj, condanant i nocents e lassant lâ chei ch’a jerin colpe, cu la cuâl che Diu al à dit: No sta copâ il nocent e il just! 54Cumò alore, se tu âs viodude cheste femine, disimi: sot di ce arbul ju âstu viodûts a stâ insieme?”. Al rispuindè: “Sot di une agace”. 55Al zontà Denêl: “Tu âs dite une bausie che ti colarà juste sul cjâf. Di fat l’agnul dal Signôr al à za vût l’ordin di Diu e ti spartissarà pal mieç”. 56E dopo di vêlu tornât a mandâ indaûr, al clamà il secont. I disè: “Gjernazie di Canaan e no di Gjude, la bielece ti à fat straviâ e la brame e à sassinât il to cûr. 57Ur fasevis cussì a lis fiis di Israel e lôr, par pôre, a vignivin cun vualtris. Ma une fie di Gjude no si è pleade a la vuestre tristerie. 58Disimi alore: sot di ce arbul ju àstu intivâts insieme?”. Al rispuindè: “Sot di un sespâr”. 59I rispuindè: “Ancje tu tu âs dite une bausie che ti colarà sul cjâf. Di fat l’agnul di Diu al sta spietant, cu la spade in man, di seâti pal mieç, par svinidrîus”.

60Alore dute la semblee e tacà a berlâ e a benedî Diu ch’al salve chei che si fidin di lui. 61Po si voltarin viers dai doi viei, parcè che Denêl ju veve fats confessâ cu la lôr stesse bocje di vê testemoneât il fals e ur faserin a lôr ce che lôr a vevin ordenât di fâ cuintri dal prossim. 62Ju coparin par meti in vore la leç di Mosè e cussì in chê dì si salvà il sanc nocent. 63Chelkie e la sô femine a laudarin Diu pe lôr fie Susane insieme cul so om Joakim e cun ducj i parincj, parcè che no si veve cjatât in jê nuie di disonest. 64D’in chê dì Denêl al deventà grant denant dal popul.