DENÊL (10;11:1)

Letôr: Silla Stel

Grande vision dal agnul

101Tal tierç an di Ciro, re di Persie, i fo palesade une peraule a Denêl, che i disevin ancje Baltazar. La peraule e je vere e la lote dure. Lui al cirì di capî la peraule e intune vision i fo dât di lâ a font.

2In chei dîs jo Denêl o fasei corot par trê setemanis interiis. 3No mangjai nissune vivande di chês finis, cjar e vin no jentrarin te mê bocje e nancje no mi ongei, fin che no forin passadis trê setemanis. 4La vincjecuatresime dì dal prin mês o jeri su la rive dal gran flum, ch’al sarès il Tigri. 5O alçai i vôi e o cjalai: ve un om, vistût cun munture di fîl; torator dai ombui al veve une cinturie di aur di Ufaz. 6Il so cuarp al jere come il topazi, la sô muse e lusive come il folc, i siei vôi tant che flamis di fûc, i siei braçs e lis sôs gjambis tant che il sflandorâ dal bronç lusint, e la vôs des sôs peraulis come la vôs di une fulugne.

7Dome jo Denêl o viodei la vision; i oms ch’a jerin cun me no vioderin la vision, ma un grant spavent ju gafà e a scjamparin a platâsi. 8Jo Denêl o restai dibessôl; denant di chê vision cussì grande no mi restà nissune fuarce di sorte, la mê muse si splaçà come ch’o fos muart e mi sparì dute la vigorie.

9O sintivi la vôs des sôs peraulis e sintint la vôs des sôs peraulis o jeri come intrunît; o colai par denant, cu la muse par tiere.

10Ma ve che une man mi tocjà e mi fasè jevâ sù, trimant, sui genoi e poiât sul dret des mans. 11Po mi disè: “Denêl, om il plui benvolût di ducj, cîr di capî lis peraulis che ti dîs! Jeve sù in pîts, parcè che cumò jo o soi stât mandât di te”. E biel ch’al fevelave cun me, o jevai in pîts dut trimant.

12Al zontà: “No sta vê pôre, Denêl, parcè che de prime dì che tu ti sês metût a capî e a umiliâti denant dal to Diu, lis tôs peraulis a son stadis scoltadis. Jo o soi vignût in rispueste a lis tôs peraulis, 13ma il princip dal ream di Persie mi à metûts stralencs par vincjeune dì. Però ve che Micjêl, un dai prins princips, al è vignût a dâmi une man; jo lu ài lassât ventilà, denant dal princip dal ream di Persie, 14e o soi vignût a fâti capî ce che i sucedarà al to popul tai dîs a vignî, parcè che and è ancjemò une vision sul cont di chei dîs”. 15E biel che mi diseve chestis robis, mi butai cu la muse par tiere, cence rivâ a dî une peraule.

16E ve un alc, come une man di fi dal om, ch’al tocjà i miei lavris. Alore o viergei la bocje, o fevelai e i disei a di chel ch’al jere denant di me: “Signôr gno, denant de vision mi son capitadis lis dois, mi àn lassât cence nissune vigorie. 17E cemût podaressial un servidôr dal gno signôr come me fevelâ cul gno signôr, dal moment che no ài plui nissune vigorie e ch’o soi restât cence flât?”. 18Alore chê figure ch’e semeave un fi dal om mi tornà a tocjâ 19e mi disè: “No sta vê pôre, om plui benvolût di ducj! La pâs cun te! Cîr di jessi fuart e plen di spirt!”. E biel che chel mi fevelave, jo mi sintii a tornâ lis fuarcis e o disei: “Ch’al feveli cence rivuart il gno Signôr, parcè che mi à dât spirt!”.

20Mi domandà: “Sâstu parcè che o soi vignût di te? Cumò o torni a partî par combati cuintri dal princip di Persie. Jo o partìs, ma ve ch’al ven il princip de Grecie. 21Jo però ti disarai instès ce ch’al è scrit tal libri de veretât. Nol è nissun ch’al puedi dâmi une man cuintri di lôr, dome Micjêl, il vuestri princip, (11,1) ch’al ten dûr par dâmi fuarce a mi.