DENÊL (5)

Letôr: Maria Teresa Novello

Il gustâ di Baldassar

51Il re Baldassar al prontà un grant gustâ pai siei mil dignitaris e insieme cun lôr al bevè un disordin di vin. 2Cuant che il vin i lè sul cjâf, Baldassar al ordenà di puartâi i vâs d’aur e d’arint che so pari Nabucodonosor al veve strafuîts dal templi di Gjerusalem, par ch’al bevès il re, i siei dignitaris, lis sôs feminis e lis sôs concubinis. 3Cussì a puartarin i vâs d’aur e d’arint ch’a jerin stâts strafuîts dal santuari dal templi di Diu a Gjerusalem e il re, i siei dignitaris, lis sôs feminis e lis sôs concubinis a beverin li dentri. 4Biel ch’a bevevin vin e a laudavin i dius d’aur e d’arint, di bronç, di fier, di len e di clap, 5a bot e sclop a comparirin i dêts di une man di om e si meterin a scrivi daûr dal cjandelîr, su la cjalcine dal mûr dal palaç reâl, e il re al viodeve il dret de man ch’al scriveve. 6Alore il re si splaçà di muse e i siei pinsîrs lu spaventarin; lis comissuris dai siei ombui a cederin e i siei genoi a batecolavin un cuintri di chel altri.

7Il re al ordenà cun viamence di fâ vignî i magos, i caldeus e i strolics. Il re ur disè ai sapients di Babilonie: “Chel ch’al leiarà cheste scriture e mi fasarà cognossi ce ch’e vûl dî, si vistissarà di purpure, i metaran une golane d’aur tor dal cuel e al sarà il tierç sorestant dal ream”.

8Alore a plombarin ducj i sapients dal re, ma no rivarin a lei la scriture e a dâi un sclariment al re.

9Cussì il re Baldassar al restà dut sotsore, si splaçà di muse e i siei dignitaris si spirtarin a muart.

10La regjine, sconsortade des peraulis dal re e dai siei dignitaris, e jentrà te sale dal gustâ. La regjine e tacà: “Re, vîf par in eterni! No sta lassâti cjapâ dai tiei pinsîrs e no sta splaçâti di muse. 11Tal to ream al è un om ch’al à intorsi il spirt dai dius sants. Ancjemò sot di to pari a forin cjatâts in lui sintiment, inteligjence e sapience sul stamp de sapience dai dius. Pa la cuâl il re Nabucodonosor, to pari, lu nomenà sorestant dai magos, dai induvinins, dai caldeus e dai strolics. 12In chest Denêl, che il re lu clamà Baltazar, si à cjatât un spirt plui alt e tant sintiment di rivâ a splanâ i siums, a sclarî lis massimis plui griviis e a disberdeâ i induvinei. Clamìn duncje Denêl e lui nus darà ogni sclariment”.

13Cussì Denêl al fo menât denant dal re. Alore il re i disè a Denêl: “Sêstu tu Denêl, dai depuartâts di Gjude, che il re gno pari al à menât ca de Gjudee? 14O ài sintût sul to cont che tu âs il spirt dai dius e che in te si cjate un sintiment, une inteligjence e une sapience plui alte. 15Cumò a son stâts fats vignî denant di me i sapients e i induvinins, par ch’a leiessin cheste scrite e mi dessin un sclariment in merit, ma no àn rivât a fâmi savê ce ch’e vûl dî. 16O ài sintût che tu tu sês in grât di dâ sclariments e di splanâ lis robis plui griviis. Se tu rivis adore di leimi cheste scriture e di fâmi savê ce ch’e vûl dî, tu ti vistissarâs di purpure, ti metaran tor dal cuel une golane d’aur e tu spartissarâs il comant come tierç sorestant”.

17Alore Denêl i rispuindè al re e i disè: “I tiei plasês tegnitai par te e i tiei regâi daurai a di chei altris. I leiarai instès al re la scriture e i disarai ce ch’e vûl dî.

18Tu tu sês il re! Diu l’Altissim i veve dât ream, grandece, potence e maiestât a Nabucodonosor to pari; 19e, pe grandece che i veve dade, ducj i popui, lis gjernaziis e lis lenghis a vevin pôre di lui e a trimavin denant di lui; al copave cui ch’al voleve e al lassave in vite cui ch’al voleve; al puartave in alt chel che i smecave e al sbassave cui ch’al voleve.

20E stant che il so cûr si jere alterât e il so spirt si jere indurît fint a deventâ rogant, al è stât tirât jù de sô sente di re e i àn gjavade la sô glorie.

21Al è stât parât fûr de sozie dai oms, il so cûr al è deventât compagn di chel dai nemâi e al à plantade la sô cjase framieç dai mus salvadis; i àn dade di mangjâ jerbe usance i bûs e il so cuarp al è stât bagnât de rosade dal cîl fin che nol à ricognossût che Diu l’Altissim al parone sui reams dai oms e al met parsore chel che i pâr a lui. 22Ma tu, Baldassar, so fi, no tu âs tignût bas il to cûr, seben che tu savevis dut; 23tu ti sês alçât sù cuintri dal Signôr dal cîl, tu ti âs fat puartâ denant di te i vâs de sô cjase par bevi dentri il vin, tu e i tiei dignitaris, lis tôs feminis e lis tôs concubinis, e tu âs laudât i dius d’arint e d’aur, di bronç, di ram, di len e di clap, che no viodin e no sintin e no cognossin, impen di glorificâ chel Diu ch’al à tes sôs mans il to spirt e al è paron di dutis lis tôs stradis. 24Alore lui al à mandât il dret de man e al à componude cheste scriture. 25Cheste e je la scriture ch’e je stade componude: Mene, Tekel, Peres. 26Lis peraulis a vuelin dî chest: Mene: Diu al à misurât il to ream e i à metût un tiermin; 27Tekel: tu sês stât pesât su la staderie e tu sês stât cjatât sot dal pês; 28Peres: il to ream al è stât dividût e al è stât dât ai medians e ai persians”. 29Alore Baldassar al ordenà ch’a vistissin Denêl di purpure e i metessin tor dal cuel une golane d’aur e a berlassin a fuart che lui al jere tierç tal comant dal ream.

30In chê stesse gnot Baldassar, re dai caldeus, al fo copât, 31e Dario il median al cjapà il ream; al veve sessantedoi agns.