DENÊL (1)

Letôr: Adriano Nascimbeni

Denêl tal palaÇ dal re di Babilonie

I zovins ebreus esiliâts

11Tal tierç an dal ream di Joiakim, re di Gjude, Nabucodonosor, re di Babilonie, al marçà cuintri di Gjerusalem e le sidià. 2Il Signôr i metè tes sôs mans Joiakim, re di Gjude, e une part dai vâs de cjase di Diu. Ju fasè traspuartâ te tiere di Senaar e al metè i vâs te sale dal tesaur dai siei dius.

3Il re i ordenà a Asfenaz, sorestant dai siei cjastrâts, di fâ vignî un trop di israelits di sanc reâl e di fameis altis, 4zovins, cence nissune pecje e di biele presince, plens di sapience, furnîts di sience, svelts e ingegnôs e adats a vivi tal palaç dal re; e di insegnâur a scrivi e a fevelâ te lenghe dai caldeus.

5Il re ur distinà, ogni dì, une purizion de mangjative reâl e dal vin ch’al beveve lui. La lôr educazion e veve di durâ trê agns; daspò a vevin di cjapâ puest denant dal re. 6Fra di lôr a jerin i gjudeus Denêl, Ananie, Misael e Azarie. 7Il sorestant dai cjastrâts ur metè altris nons: a Denêl i metè non Baltazar, a Ananie Sadrac, a Misael Mesac e a Azarie Abdenego.

8Denêl al veve fat proponiment intal so cûr di no insoçâsi cu la mangjative dal re e cul vin ch’al beveve lui. Pa la cuâl i domandà al sorestant dai cjastrâts di no insoçâsi. 9E Diu i dè a Denêl che il sorestant dai cjastrâts i fasès biel plait e lu ves di buine viste. 10Il sorestant dai cjastrâts i disè a Denêl: “O ài pôre che il re gno paron, ch’al à distinade la vuestre mangjative e la vuestre bevande, al viodi lis vuestris musis sbatudis a preference dai zovins de vuestre etât; in chest câs mi tocjarès di rispuindi a mi denant dal re”. 11Ma Denêl i disè a la vuaite che il sorestant dai cjastrâts al veve metude a tignî di voli Denêl, Ananie, Misael e Azarie: 12“Ti prei, met a lis provis i tiei fameis par dîs dîs; che nus dedin di mangjâ liums e di bevi aghe; 13podopo ch’e sedi confrontade denant di te la nestre muse cu la muse dai zovins ch’a mangjin de bocjade dal re e dopo tu fasarâs cui tiei fameis ce che ti semearà miei”. 14Chel al scoltà la lôr propueste e ju metè a lis provis par dîs dîs. 15Passâts i dîs dîs, la lôr muse e jere inmò plui biele e lôr a semeavin plui ben nudrîts che no ducj i zovins ch’a mangjavin la bocjade dal re. 16Cussì la vuaite e faseve puartâ vie la mangjative e la bevande che ur vevin distinadis e ur dave liums. 17A di chescj cuatri zovins, po, Diu ur dè di savê e di cognossi ogni sorte di scriture e la sapience. Denêl al veve ancje il don di splanâ ogni sorte di visions e di siums.

18Scjadût il timp che il re al veve distinât par che i fossin presentâts, il sorestant dai cjastrâts ju menà denant di Nabucodonosor. 19Il re al fevelà cun lôr e, di ducj, nol cjatà nissun come Denêl, Ananie, Misael e Azarie. A restarin devant dal re 20e sun ogni cuistion di sapience o di dutrine che il re ju interpelave, ju cjatà dîs voltis miôrs che no ducj i induvinins e i strolics ch’a jerin in dut il ream. 21Cussì Denêl al restà fintremai al prin an dal re Ciro.