EZECHIEL (38)

Letôr: Giandaniele Zoratto

Ultime batae cuintri di Gog

381Mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, volte la muse de bande di Gog, te tiere di Magog, princip di Ros, di Mesec e di Tubal, e profete cuintri di lui.

3Dîsii: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Ve chi ch’o soi cuintri di te, Gog, princip di Ros, di Mesec e di Tubal. 4Ti strissini vie, o metarai une smuarse tes tôs gramulis; ti fasarai marçâ: te, dutis lis tôs schiriis, cjavai e cjavalîrs vistûts a puntin, une sdrume di no rivâ a contâle, cun scût, cun petorâl, ducj cu la spade prontade. 5La Persie, l’Etiopie e Put a son cun lôr, cun scûts e cun elmets. 6Gomer e dutis lis sôs schiriis; la int di Bet-Togarmà, lis tieris de tramontane e dutis lis lôr schiriis; un stragjo di popui a son cun te.

7Fuarce, fasiti fuarce, tu e dute la sdrume dade dongje di te; tu sês la lôr salvece. 8Dopo une vore di dîs ti rivarà la ordenance, tai ultins agns tu marçarâs cuintri de tiere di chei ch’a son scjampâts de spade, dâts dongje di tancj popui su pes monts di Israel; a son stâts par tant timp vitimis de spade e cumò a son saltâts fûr dai popui e a vivin sigûrs. 9Tu larâs sù, tu plombarâs come il burlaç, tu sarâs come un nûl ch’al tapone la tiere, tu e dutis lis tôs schiriis e un disordin di popui insieme cun te. 10Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: In chê dì al sucedarà che a saltaran fûr i tiei progjets platâts e tu inmanearâs i plans de tô tristerie. 11Tu disarâs: O vuei lâ sù cuintri di une tiere esposte, o vuei lâ sù cuintri di un popul cuiet ch’al vîf sigûr – a vivin cence muris e cence rostis e cence puartis –,12par strafuî, par rafâ, par puartâ un’altre volte la tô sgrife sore des ruvinis tornadis a fâ sù e suntun popul tirât dongje dai forescj, che si procure besteam e robe, ch’al vîf tal umbriçon de tiere.

13Sabe, Dedan, i marcjadants di Tarsis e ducj i lôr borcs ti disaran: Sêstu vignût par netâ, âstu dade dongje la tô sdrume par rafâ? par puartâ vie arint e aur, par cjoli besteam e robe, par fâ une prede fenomenâl? 14Pa la cuâl, fi dal om, profete e dîsii a Gog: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Cuant che il gno popul Israel al vivarà sigûr, tu ti cjaparâs sù, 15tu rivarâs de tô tiere, dai ultins confins de tramontane, tu e une sdrume di popui cun te, ducj a cjaval, une schirie grande, un esercit di no rivâ a contâlu. 16Tu larâs sù cuintri dal gno popul Israel tant che un nûl ch’al tapone la tiere; chest al sucedarà tai ultins dîs. Ti menarai te mê tiere par che i forescj a viodin trop che mi palesarai sant midiant di te, Gog, denant di lôr. 17Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Sêstu tu chel ch’o ài fevelât di lui za timp a mieç dai miei servidôrs, i profetis di Israel, ch’a àn profetât par chei dîs e par chei agns che ti varès menât cuintri di lôr? 18Poben, cuant che Gog al vignarà cuintri de tiere di Israel – sentence dal Signôr, gno Diu –, la fumate mi petarà sù te muse. 19Te mê gjelosie, tal ecès infogât de mê rabie, o zuri: in chê volte al sarà un grant taramot te tiere di Israel. 20Devant di me a trimaran i pes dal mâr, i ucei dal cîl, lis bestiis de campagne, ducj i nemâi che si strissinin sul teren e ducj i oms ch’a son su la face de tiere. Lis monts si sdrumaran, a slacaran lis cretis, dutis lis muris a colaran par tiere.

21Po o clamarai sore di lui, sore di dutis lis monts di Israel, la spade – sentence dal Signôr, gno Diu – e si varà une spade cuintri di chê altre. 22Lu cjastiarai cu la peste e cul sanc; o fasarai vignî jù slavins e tampieste, fûc e solfar parsore di lui e parsore des sôs schiriis e parsore di ducj chei popui ch’a son cun lui. 23Cussì mi glorificarai, mi palesarai sant, mi fasarai ricognossi denant di une vore di forescj, e a ricognossaran che jo o soi il Signôr”.