EZECHIEL (37)

Letôr: Maria Miculan

Vision e azion simboliche di salvece

371La man dal Signôr e plombà parsore di me e cul spirt dal Signôr mi fasè saltâ fûr di me e mi fasè fermâ tal mieç di une planure: e jere plene di vues. 2Mi fasè girâ ator di lôr di ogni bande: and jere propit cetancj parsore vie de planure e si viodeve ch’a jerin secs incandîts. 3Mi disè: “Fi dal om, puedino tornâ a vivi chescj vues?”. O rispuindei: “Signôr, gno Diu, tu lu sâs dome tu!”. 4Mi disè: “Profetiur ai vues e dîsiur: Vues incandîts, scoltait la peraule dal Signôr. 5Il Signôr, gno Diu, ur dîs cussì a di chescj vues: Ve, jo us metarai dentri il spirt e o vivarês. 6Us darai i gnerfs, us fasarai cressi la cjar e o slargjarai parsore vie la piel; po us darai il spirt e o vivarês. O ricognossarês che jo o soi il Signôr”. 7O profetai come che mi jere stât ordenât e si sintì un sunsûr, a pene che o profetai, e po un taramot: i vues si davin dongje un cul altri. 8Po o viodei parsore i lôr gnerfs, e parsore e comparì la cjar e parsore ancjemò si slargjà la piel. Ma no vevin ancjemò il spirt. 9Alore mi disè: “Profetii al spirt, profetii, fi dal om, e dîsii al spirt: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Anìn dai cuatri aiars, spirt, e sofle parsore di chescj cadavars, par ch’a vivin”. 10Jo o profetai come che mi jere stât ordenât e il spirt al plombà parsore di lôr, a tornarin a vivi e a jevarin in pîts. Une schirie grande, di no rivâ a contâle.

11Po mi disè: “Fi dal om, chei vues li a son ducj chei de cjase di Israel. Ve, a disin: I nestris vues a son incandîts, la nestre sperance e je sparide, o sin finîts. 12Pa la cuâl profete e dîsiur: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Ve jo o spalancarai i vuestris sepulcris, us fasarai saltâ fûr dai vuestris tombâi, vualtris popul gno, e us menarai te tiere di Israel. 13O ricognossarês che jo o soi il Signôr cuant che o spalancarai i vuestris sepulcris e us fasarai saltâ fûr dai vuestris tombâi, vualtris popul gno. 14Us darai il gno spirt e o vivarês; us fasarai vivi sigûrs te vuestre tiere e o ricognossarês che jo, il Signôr, o ài fevelât e cussì o fasarai”. Sentence dal Signôr.

15Mi rivà la peraule dal Signôr: 16“Fi dal om, cjol un toc di len e scrîf parsore: Gjude e i fîs di Israel metûts insieme. Po cjol un altri toc di len e scrîf parsore: Josef, len di Efraim, e dute la cjase di Israel metude insieme. 17Tu ju svicinarâs un cul altri in mût di fâ un len sôl e a staran unîts inte tô man. 18E cuant che chei dal to popul ti disaran: No nus contistu ce ch’al è chest spieli?, 19tu ur rispuindarâs: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Ve! O cjol il len di Josef, cun Efraim in teste, e des tribûs di Israel metudis insieme e i tachi dongje il len di Gjude. Ju fasarai deventâ un len sôl e a staran unîts inte mê man.

20E biel che i tocs di len là che tu âs scrit a fasaran un len sôl inte tô man, sot dai lôr vôi, 21tu ur disarâs: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Ve! O cjol i fîs di Israel dai forescj là ch’a son lâts a finîle, ju tirarai dongje di ogni bande e ju menarai te lôr tiere. 22Ju fasarai deventâ un popul te tiere, su pes monts di Israel; a varan ducj un sôl re: no saran plui doi popui, no si spartissaran plui in doi reams. 23No si maglaran plui di sporcjetât cui lôr idui stomeôs e cun dutis lis lôr ribelions. Jo ju salvarai di dutis lis lôr trainis là ch’a àn pecjât; ju smondearai e a saran il gno popul e jo o sarai il lôr Diu. 24Il gno servidôr David al sarà re parsore di lôr; a varan ducj un sôl pastôr. A rispietaran lis mês leçs, a laran daûr dai miei comandaments e ju metaran in vore. 25A vivaran te tiere ch’o ài distinade al gno famei Jacop, là ch’a àn vivût i lôr vons. A vivaran lôr e i lôr fîs e i fîs dai fîs, par simpri; ancje David, gno servidôr, al sarà il lôr princip par simpri. 26O fasarai par lôr un pat di pâs; e sarà par lôr une promesse eterne. Ju fasarai cressi e o metarai il gno santuari framieç di lôr par simpri. 27La mê cjase e sarà dongje di lôr. Jo o sarai il lôr Diu e lôr a saran il gno popul. 28I forescj a ricognossaran che o soi jo, il Signôr, ch’o fâs sant Israel, cuant che il gno santuari al sarà framieç di lôr par simpri”.