EZECHIEL (29)

Letôr: Brunella Del Giudice

Cuintri dal Egjit

291Tal decim an, ai dodis dal decim mês, mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, volte la muse cuintri dal faraon, re dal Egjit, e profete cuintri di lui e cuintri di dut l’Egjit. 3Fevele e dîsii: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Ve chi ch’o soi cuintri di te, faraon, re dal Egjit,

bocon di cocodril distirât tal mieç dal delte

e ch’al dîs: il delte al è gno, che lu ài fat jo.

4Poben o metarai une smuarse tes tôs gramulis

e ti fasarai tacâ dai pes dal to delte,

po ti fasarai saltâ fûr dal to delte

e ducj i pes dal to delte

si tacaran tor des tôs scais.

5Ti butarai tal desert

insieme cun ducj i pes dal to delte;

tu colarâs in plene campagne,

no ti regonaran e no ti sapulissaran;

ti doi in past ai nemâi de tiere

e ai ucei dal cîl.

6Ducj i rês dal Egjit

a ricognossaran che jo o soi il Signôr.

Parcè che i àn dât il jutori di une cjanusse

a la cjase di Israel.

7Cuant che si brinchiti, si cjonce la man;

lis lôr mans si slambrarin

a pene che si poiarin;

a pene che si poiarin tor di te

tu ti sês crevât e tu âs fats clopâ i lôr ombui”.

8Poben il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: “Ve, o fâs plombâ la spade sore di te e o cjonçarai vie oms e nemâi. 9La tiere dal Egjit e deventarà une desolazion e un fisc. A ricognossaran che jo o soi il Signôr. Za che al à dit: Il delte al è gno, che lu ài fat jo, 10poben ve chi ch’o soi cuintri di te e cuintri dal to delte: o fasarai deventâ la tiere dal Egjit une desolazion de spade, desolazion di Migdol a Assuan, fintremai ai confins de Etiopie. 11Par li nol passarà plui pît di om, nol passarà plui pît di nemâl e al sarà bandonât par corant’ agns. 12O fasarai deventâ la tiere dal Egjit une desolazion fra lis tieris plui desoladis e, fra lis citâts fiscadis, lis sôs citâts a saran une desolazion par corant’agns. O semenarai i egjizians framieç dai forescj e ju sparniçarai pal mont”.

13Propit! Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: “Passâts i corant’agns, o tornarai a tirâ dongje i egjizians dai popui là ch’a son stâts sparniçâts. 14O mudarai la presonie dai egjizians e ju tornarai a menâ te tiere di Patros, te tiere de lôr riunde, e li a saran un piçul ream. 15Al sarà piçul framieç dai reams e no si alçarà plui parsore dai forescj; ju fasarai deventâ piçui par no ch’a tibiin i forescj. 16E nol sarà plui pe cjase di Israel un jutori di stâ fidâts, ma un ch’al denunciarà la colpe di cuant che a levin di lôr. A ricognossaran che jo o soi Adonai il Signôr”.

17Tal vincjesietesim an, sul scomençâ, il prin dal mês, mi rivà dal Signôr cheste peraule: 18“Fi dal om, Nabucodonosor, re di Babilonie, ur à fat fâ a lis sôs schiriis une grande fadie cuintri di Tîr. Ogni cjâf al è rocât e ogni schene e je implaiade, ma nol à vût di Tîr nissun vuadagn ni par sè ni pes sôs schiriis, di dute la fadie fate cuintri di lui. 19Pa la cuâl il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Poben jo i doi a Nabucodonosor, re di Babilonie, la tiere dal Egjit; i gjavarà dute la sô fuarce, le spelarà, al rafarà dut; cussì e sarà jê il vuadagn pes sôs schiriis. 20Come vuadagn pes fadiis cuintri di Tîr, jo i doi la tiere dal Egjit, parcè che lu àn fat par me, sentence dal Signôr, gno Diu.

21In chê volte o fasarai vignî fûr il comant pe cjase di Israel e i darai autoritât a la tô bocje framieç di lôr. A ricognossaran che jo o soi il Signôr”.