EZECHIEL (28)

Letôr: Gianni Stelitano

Cuitri dal princip di Tîr

281Mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, dîsii al re di Tîr: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Za che il to cûr si è alterât

fintremai a dî:

Jo o soi un diu,

o regni suntune sente di diu

tal cûr dal mâr,

e, biel che tu sês un om e no un diu,

tu âs fat dal to cûr un cûr di diu;

3– propit! tu sês plui sapient di Denêl,

nissun misteri no ti è platât;

4cu la tô sapience e cu la tô inteligjence

tu ti sês fat fuart,

tu âs ingrumât aur e arint

tai tiei depuesits.

5Cun dute chê sapience,

cul to traficâ

tu âs fate cressi la tô fuarce;

si è alterât il to cûr

par colpe de tô fuarce –

6poben il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Za che tu âs fat dal to cûr un cûr di diu,

7ve: o fâs plombâ sore di te int foreste,

de piês gjernazie.

A tiraran fûr la lôr spade

cuintri de tô biele sapience,

a sporcjaran il to sflandôr.

8Ti fasaran lâ jù ta chel altri mont,

tu murarâs di muart violente, tal font dal mâr.

9Vâstu ator disint: Jo o soi un diu?

Tu sês denant di chel che ti coparà.

Tu che tu sês un om e no un diu

tu sês tes sgrifis dai tiei sassins.

10Tu murarâs come chei cence circoncision,

par man dai forescj.

Propit! Jo, il Signôr, o ài fevelât”.

Sentence dal Signôr, gno Diu.

11Mi rivà la peraule dal Signôr: 12“Fi dal om, dà sù un lament pal re di Tîr; dîsii: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Tu sigjîl e spieli,

plen di sapience e di une bielece uniche,

13tu jeris tal Eden, tal zardin di Diu;

riviestût di ogni piere preziose:

di rubin, di topazi e di jasp,

di crisolit, di oniç e di beril,

di zafîr, di cuarnaline e di smeralt

e l’aur de tô vore al jere il to furniment.

Ce sflandorôs che tu jeris!

Ti son stâts prontâts cuant che tu sês stât creât.

14Tu jeris un cherubin cu lis alis slargjadis;

ti ài fat vuardean,

tu sês stât su la mont sante di Diu;

tu vivevis framieç di pieris di fûc.

15Tu jeris perfet te tô condote,

di cuant che tu sês stât creât,

fin che no àn cjatade inte la tristerie.

16Cul to tant traficâ

tu ti sês jemplât di violence e di pecjâts;

ma ti ài disonorât paranti fûr de mont di Diu!

Ti ài fat murî, cherubin vuardean,

butanti lontan des pieris di fûc!

17Il to cûr si è alterât pe tô bielece;

tu âs pierdût il sintiment, par colpe dal to sflandôr.

Ti ài butât par tiere,

lu ài fat in face ai rês

par che ti viodin.

18Cui tiei masse pecjâts,

cu la inicuitât dai tiei trafics

tu âs profanâts i tiei santuaris.

E jo o ài fat saltâ fûr un fûc framieç di te

che ti à consumât;

ti ài fat deventâ cinise su la tiere

denant di ducj chei che ti cjalin.

19Fra i popui, ducj chei che ti cognossin

a son restâts scaturîts par te.

Tu sês deventât un spavent

e no tu esistarâs mai altri”.

Altris sentencis

20 Mi rivà la peraule dal Signôr: 21“Fi dal om, volte la muse de bande di Sidon e profete cuintri di jê; 22dîsii: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Ve chi ch’o soi cuintri di te, Sidon;

o pandarai la mê glorie framieç di te.

A ricognossaran che jo o soi il Signôr

cuant che o fasarai cuintri di jê un judizi

che mi palesarà par sant.

23I mandarai cuintri la peste

e il sanc pes sôs contradis;

i ferîts a colaran framieç di jê,

e la spade e sarà cuintri di jê di ogni bande.

Cussì a ricognossaran che jo o soi il Signôr.

24Pe cjase di Israel, ducj i siei confinants ch’a sbulignin cuintri di jê no saran plui une spine ch’e cope, un spiçot ch’al ponç. A ricognossaran che jo o soi Adonai il Signôr”.

25Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: “Cuant che o tornarai a tirâ dongje la cjase di Israel di ducj i popui là che le ài sparniçade, midiant di lôr o sarai ricognossût sant in face di ducj i forescj. A vivaran te tiere che i ài distinade al gno servidôr Jacop; 26a vivaran sigûrs e a fasaran sù cjasis, a plantaran vignâi; a vivaran sigûrs cuant che o fasarai sentence cuintri di ducj i siei confinants ch’a sbulignin cuintri di lôr di ogni bande. E a ricognossaran che jo o soi il Signôr, lôr Diu”.