EZECHIEL (27)

Letôr: Nicoletta Vidoni

Lamentazions di Tîr

271Mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, dà sù un lament par Tîr. 3Dîsii a Tîr: Tu che tu paronis biel jentrant dal mâr, che tu trafichis cui popui e cun tantis isulis:

Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Tîr, che ti disevin nâf di une bielece uniche.

4I tiei confins a son tal cûr dal mâr,

chei che ti àn fate

ti àn fate di une bielece uniche.

5Di ciprès di Senir

a àn fatis dutis lis tôs çatis,

a àn cjolt cedri dal Liban

par fâti l’arbul mestri.

6Cui rôi di Basan

a àn fats i tiei rems,

il sotet tal àn fat d’avori,

la gabine cul peç des isulis dai chitims.

7Di fîl colorât dal Egjit

e jere la tô vele, ch’e jere une bandiere,

di purpure viole e scarlate

des isulis di Elisà

e jere la tô tende.

8I rês di Sidon e di Arvad

a remavin par te,

i tiei savis, Tîr, a jerin li di te, a jerin i tiei pilotis.

9I anzians di Gebal e i siei savis

a jerin li di te par comedâ lis tôs busis.

Dutis lis nâfs dal mâr e i lôr marinârs

a jerin li di te par sgambiâ lis tôs marcanziis.

10Faras, Lud e Put a jerin tes tôs schiriis,

i tiei vuerîrs;

scût e elmet ju picjavin li di te;

a jerin la tô braure.

11I fîs di Arvad a jerin ancje la tô schirie,

su lis tôs muris dulintor

e su lis tôs toressis a jerin i gamadim.

A picjavin i lôr scûts torator des tôs muris

e a rifinivin tune maniere uniche la tô bielece.

12Tarsis al traficave cun te parcè che tu vevis di dut e sore dal arint, dal aur, dal stagn e dal plomp a puartavin ator i tiei prodots. 13Javan, Tubal e Mesec a traficavin cun te; sore dai sclâfs e de robe di bronç a puartavin ator la tô marcanzie. 14Chei di Bet-Togarmà, sore dai cjavai e dai cjavalîrs e dai mui, a puartavin ator i tiei prodots. 15Ancje chei di Rodi a traficavin cun te, un slac di isulis a traficavin cun te, ti paiavin cun cuars di avori e cun ebin. 16Aram al traficave cun te parcè che tu vevis di dut; sore des pieris preziosis, de purpure scarlate e colorade, dal fîl e dal corai ros e dai rubins a puartavin ator i tiei prodots. 17Gjude e Israel a traficavin cun te. Sore dal forment di Minit, dai bonodôrs, de mîl, dal vueli e dal balsim a puartavin ator la tô marcanzie. 18Damasc al traficave cun te parcè che tu vevis ogni sorte di voris, parcè che tu vevis di dut; pal vin di Chelbon e pe lane di Zacar 19e pal vin di Uzal a puartavin ator i tiei prodots; a sgambiavin cu la tô marcanzie fier lavorât e cassie e canele. 20Dedan al traficave cun te in cùssinis pai cjavai. 21L’Arabie e ducj i princips di Kedar a traficavin cun te; a traficavin cun te in agnei, in rocs e in becs. 22I marcjadants di Sabe e di Raemà a traficavin cun te; pes primiziis dal balsim e par ogni sorte di pieris preziosis e di aur a puartavin ator i tiei prodots.

23Caran, Canè, Eden, i marcjadants di Sabe, Assur e Kilmad a traficavin cun te. 24A traficavin cun te munturis di prime, mantelinis di purpure e pieçamente colorade, tapêts colorâts, cuardis inturtiçadis e fuartis. In dut chest a traficavin cun te. 25Lis nâfs di Tarsis a jerin sot di te, pe tô marcanzie.

Tu ti sês jemplade e slargjade un disordin

tal cûr dal mâr;

26ti àn fate navigâ tes grandis aghis

i tiei navigants.

L’aiar de jevade ti à fruçade

tal cûr dal mâr.

27Lis tôs ricjecis e la tô robe,

la tô marcanzie, i tiei navigants e i tiei pilotis,

chei ch’a comedavin lis tôs busis

e chei ch’a traficavin la tô marcanzie

e ducj i tiei soldâts ch’a son li di te

e dute la sdrume di int ch’e je dentri di te

a colin tal font dal mâr

te dì de tô ruvine.

28Sintint i berlis dai tiei navigants

a stan sbalsant di pôre lis localitâts confinants,

29a dismontin des lôr nâfs

ducj chei ch’a àn in man il rem,

i navigants, ducj i pilotis dal mâr

si fermin a tiere

30e a fasin sintî i lôr berlis sore di te;

a berlin plens di marum,

si butin il pulvin sul cjâf,

si vultulinin te cinise.

31Si rochin i cjavei par te,

si vistissin di sac,

a cracin par te, cu l’anime mareose.

Un vaî mareôs!

32Tal lôr gemi a dan sù par te un lament,

a fasin un lament sore di te:

Cui jerial compagn di Tîr,

une fuartece tal mieç dal mâr?

33Discjamant dal mâr i tiei prodots,

tu âs saceâts une vore di popui,

cun dute la tobe che tu vevis e cu la tô marcanzie

tu âs fats plui contents i rês de tiere.

34E cumò tu sês fiscade dal mâr,

tai abìs dal mâr,

la tô marcanzie

e dute la sdrume di int che tu vevis

e je lade sot.

35I rês di dutis lis isulis

a son restâts scaturîts sul to cont,

ai lôr rês si ur son dreçâts i cjavei,

la lôr muse e je disperade.

36I marcjadants dai forescj ti àn sivilade:

tu sês deventade un spavent

e no tu esistarâs par mai”.