ESODO (35)

Letôr: Meri Mortal

A fasin sÙ il santuari

Polse de sabide

351Mosè al clamà a semblee ducj i fîs di Israel e ur disè: “Ve ce che il Signôr al à ordenât di fâ: 2par sîs dîs si podarà lâ a vore ma la setime zornade e sarà par vualtris une zornade sante, une dì che si à di polsâ dal dut in onôr dal Signôr. Chel che al fasarà ta chê dì ce cu sedi lavôr, al sarà fat fûr. 3In dì di sabide no impiarês il fûc in nissune des vuestris cjasis”.

Colete

4Mosè ur disè a la trope dai fîs di Israel: “Ve ce che al à ordenât il Signôr. 5Di ce che o vês, cjolêt un alc pal Signôr. Ducj chei che a àn un sclip di cussience a àn di dâi alc al Signôr: aur, arint e bronç, 6purpure viole, scarlate e crem, fîl e pêl di cjavre, 7piels di roc intenzudis di ros, corean di chel fin e len di agace, 8vueli par fâ lusôr, bonodôr pal vueli de unzion e pal incens profumât, 9pieris di cuarnaline e pieris di incjastrâlis tal efod e tal petorâl. 10Chei che a àn mistîr, che a vegnin a fâ dut ce che al à ordenât il Signôr: 11il santuari, la tende e il cuviert, cui cjans, i telârs, i traviersins, lis colonis e i çocui; 12l’arcje cu lis stangjis, il propiziatori e la tendine che lu scuint, 13la taule, lis stangjis e ducj i furniments e ancje i pans de ufierte; 14il cjandelîr par inluminâ, cun ducj i imprescj, lis sôs lampadis e ancje il vueli par fâ lusôr, 15l’altâr dai bonodôrs cu lis stangjis, il vueli de unzion, l’incens profumât e il tendon de jentrade, par lâ dentri tal santuari; 16l’altâr dai olocauscj cu la gridele di bronç, lis stangjis e ducj i furniments, la concje cui çocui; 17i tendons dal sagrât, lis colonis, i çocui e la tende de jentrade dal sagrât; 18i pichets dal santuari e i pichets dal sagrât cu lis cuardis; 19l’aparât par funzionâ tal santuari, i vistîts a part pal predi Aron e la munture pai siei fîs par che a puedin funzionâ”.

20Alore dute la trope dai fîs di Israel si slontanà de presince di Mosè. 21Ducj chei che la cussience ju pocave e ducj chei che ur pareve di scugnî fâ alc, a puartarin la lôr part al Signôr pai lavôrs de tende de cunvigne, par dut ce che al coventave pes funzions e pe munture sacrâl. 22Si presentarin oms e feminis, ducj chei che il lôr cûr ju sburtave, e a puartarin spilis, rincjins, anei, golanis, ogni sorte di robe d’aur, ducj chei che a vevin fat avôt di dâi l’aur al Signôr. 23Ducj chei che a vevin purpure viole, scarlate e crem, fîl, pêl di cjavre, piels di roc intenzudis di ros e corean di chel fin lu puartarin. 24Ducj chei che a ufrivin un contribût in aur e in bronç a puartavin la robe pal Signôr, e ducj chei che a vevin len di agace par ducj i lavôrs di fâ, lu puartavin.

25Dutis lis feminis che a jerin di mistîr, a filavin cu lis lôr mans e a puartavin ce che a vevin filât: purpure viole, scarlate e crem e fîl. 26Dutis lis feminis che la lôr man e il cûr lis pocave, a filarin pêl di cjavre. 27I sorestants a puartarin lis pieris di cuarnaline e lis pieris di incjastrâlis tal efod e tal petorâl, 28i bonodôrs e il vueli par fâ lusôr, par ongi e pal incens profumât. 29Ducj i israelits, oms e feminis, che il lôr cûr ur traeve di dâ une man pe vore che il Signôr, midiant di Mosè, al veve ordenât di fâ, i puartarin une ufierte al Signôr.

I lavorents dal santuari

30Mosè ur disè ai israelits: “Cjalait mo: il Signôr al à distinât personalmentri Bezaleel, fi di Urie, fi di Cur, de tribù di Gjude. 31Lu à jemplât di spirt di Diu, di mistîr, di inteligjence e di man par ogni sorte di voris; 32par butâ jù i progjets e par metiju in vore sedi in aur, sedi in arint o in bronç; 33par picâ lis pieris di incjastrâlis, par taiâ il len e par fâ ogni sorte di lavôr fin. 34I à metût tal cûr, a lui e a Ooliab, fi di Achisamac, de tribù di Dan, il don di insegnâ. 35Ur à dât il don di savê ogni sorte di lavôrs, ducj i lavôrs di cesel, di ricam cu la purpure viole, scarlate e crem, cul fîl, di tiessidure; abii in ogni sorte di voris e in grât di fâ ducj i disens.