EZECHIEL (16:35-63;17)

Letôr: Gigliola Camera

35Pa la cuâl, pelande, scolte la peraule dal Signôr: 36Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Stant che tu âs sfogade la tô pice e tu âs distaponade la tô vergogne tal fâti doprâ di ducj i tiei amants e di ducj i tiei idui stomeôs e pal sanc dai tiei fîs che tu ur âs proferît, 37ve ch’o soi chi di te: o tirarai dongje ducj i tiei amants, che tu âs tant gjoldût cun lôr, ducj chei che tu ur âs volût ben insieme cun chei che tu ju âs vûts in asse; ju tirarai dongje di ogni bande cuintri di te e o distaponarai la tô vergogne e ti viodaran dute crote.

38E ti condanarai seont la leç des adultaris e des feminis ch’a àn copât e o strucjarai sore di te sanc, rabie e une gjelosie infogade.

39Ti metarai tes lôr mans, a fiscaran lis tôs covis, a sdrumaran i tiei çucs, ti gjavaran la tô munture, ti robaran i tiei furniments di lusso, e ti lassaran crote dal dut. 40A clamaran une semblee cuintri di te, ti clapadaran e ti passaran fûr par fûr cu lis lôr spadis. 41A brusaran lis tôs cjasis, ti condanaran denant di un slac di feminis. Ti fasarai finî di fâti doprâ e nancje la pae no tu podarâs plui dâure. 42Alore si bonarà la mê rabie cuintri di te, la mê gjelosie infogade cuintri di te a cessarà; mi cidinarai, no varai plui voltolaç. 43Stant che no tu ti sês plui impensade di cuant che tu jeris fantate e tu mi âs stiçât in dutis chestis manieris, poben ancje jo o fasarai plombâ sore di te la tô condane, sentence dal Signôr, gno Diu. No àstu fate une robe vergognose cun dutis lis tôs porcadis?

44Ognidun al vignarà fûr cun chest sproc cuntri di te: tâl la mari e tâl la fie. 45Tu sês mo fie di tô mari, che no podeve viodi l’om e i fîs. Tu sês propit sûr di tôs sûrs, che no podevin viodi i lôr oms e i lôr fîs: vuestre mari e je itite e vuestri pari un amoreu. 46Tô sûr grande e je Samarie. Jê e lis tôs fiis a son a la tô çampe. E tô sûr piçule, ch’e je a la tô gjestre, e je Sodome e lis sôs fiis. 47Ma tu no tu sês lade daûr di lôr e no tu âs copiadis lis lôr porcadis; tun moment, te tô condote, tu sês deventade piês di lôr. 48Pe mê vite, sentence dal Signôr, gno Diu, Sodome e lis sôs fiis no àn fat ce che tu âs fat tu e lis tôs fiis. 49Ve cemût ch’e jere la inicuitât di tô sûr Sodome: jê e lis sôs fiis a àn vude supierbie, massepassuderie e bon stâ cence nissun fastidi e no àn viodût dal puar e dal biât. 50A son montadis in supierbie, a àn fatis robatis denant di me e jo lis ài fatis sparî, come che tu âs viodût. 51Ancje Samarie no à fat nancje mieçs dai tiei pecjâts. Tu tu âs fatis tantis plui porcariis di lôr e tu âs fat semeâ justis tôs sûrs, cun dutis lis porcariis che tu âs fatis.

52Puarte duncje la vergogne di vê fatis semeâ justis tôs sûrs. Deventant plui vergognose di lôr cui tiei pecjâts, lôr a son semeadis justis a preference di te. Vergogniti almancul e puarte la vergogne di vê fatis semeâ justis tôs sûrs. 53Jo però o voltarai dal dut la lôr presonie: la presonie di Sodome e des sôs fiis, la presonie di Samarie e des sôs fiis e o voltarai dal dut la tô presonie insieme cu la lôr, 54di mût che tu puartis la tô vergogne, e che tu ti vergognis di dut ce che tu âs fat, par solevâlis. 55Propit! Tôs sûrs Sodome e lis sôs fiis a tornaran compagn di prime, Samarie e lis sôs fiis a tornaran compagn di prime, tu e lis tôs fiis o tornarês compagn di prime. 56Tô sûr Sodome no jerie forsit cjacarade di te, cuant che tu jeris cussì supierbeose, 57 prime ch’e fos pandude la tô tristerie? Propit come che cumò ti sbelein lis fiis di Aram e ducj i lôr contors, lis fiis dai filisteus, che ti balinin dulintor. 58La tô vergogne e lis tôs porcariis tu âs di sopuartâlis, sentence dal Signôr. 59Sigûr! Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Ti fasarai ce che tu mertis, tu che tu âs sbeleât il zurament e che tu âs rot il pat. 60Ma jo mi visarai dal gno pat cun te, chel di cuant che tu jeris fantate, e o fasarai cun te un pat par simpri. 61Tu ti impensarâs de tô condote e tu ti vergognarâs, cuant che tu varâs di cjapâ, une di ca e une di là, lis tôs sûrs, chê grande e chê piçule. Lis fasarai deventâ tôs fiis, no di sigûr in fuarce dal to pat; 62o fasarai jo il gno pat cun te e tu ricognossarâs che jo o soi il Signôr, 63di mût che tu ti impensarâs e tu ti vergognarâs e no tu olsarâs plui a viergi la bocje denant de tô vergogne, dopo che ti varai smondeade di dut ce che tu âs fat”. Sentence dal Signôr, gno Diu.

Un induvinel trement sul re

171Mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, fâs un induvinel e conte une parabule pe cjase di Israel 3Dîsiur: il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

La grande acuile,

cu lis grandis alis

e cu lis plumis lungjis,

foltide di plumis,

dute colorade,

e rivà sul Liban

e a cjolè un ramaçut di cedri;

4e distacà la ponte dai ramaçs

le puartà te tiere dal cumierç;

le plaçà tune citât di marcjadants,

5po e cjolè une pivide nostrane

e le butà tun cjamp di semenâ.

Le plantà ad ôr di grandis aghis.

6E menà

e deventà une vît largje ma pôc alte,

ch’e voltave lis sôs fueis viers di jê;

ancje lis sôs lidrîs a jerin sot di jê.

E deventà une vît,

e butà fûr i cjâfs, e slargjà i ramaçs.

7E capità un’altre acuile grande,

cu lis alis grandis e cun tantis plumis.

E ve che la vît

e voltà lis sôs lidrîs viers di jê

e a slargjà viers di jê lis sôs fueis

par che le bagnàs,

fûr dai strops là che le vevin plantade.

8Tun biel cjamp cun tante aghe

e jere stade plantade,

par podê menâ e frutulâ,

par deventâ une vît di prime.

9Dîsiur: Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

Varae riessude?

No le dislidrisarae, no i tirarae vie forsit i raps

e no si secjarae?

Dutis lis fueis de pivide si secjaran.

No coventarà trope fuarce e trope int

par gjavâle fûr di lidrîs!

10Vele plantade: varae riessude?

No si secjarae forsit dal dut

cuant che al soflarà l’aiar infogât de jevade?”.

11Po mi rivà la peraule dal Signôr: “Tai strops là ch’e à menât si secjarà. 12Dîsii alore a la cjase cjaviestre: No capîso ce robe ch’e je cheste? Dîsiur: Il re di Babilonie al è rivât a Gjerusalem, al à brincât il re e i sorestants e sai à menâts vie a Babilonie. 13Al à cjolt un butul de monarchie e al à fat un pat cun lui; i à fat fâ un zurament e al à depuartâts i grancj de tiere: 14par podê fânt un ream di pôc, par no che si alci, par ch’al mantegni il so pat, par ch’al ledi indenant cussì. 15Ma si è rivoltât cuintri di lui mandant i siei mes ventijù pal Egjit par che i des cjavai e une sdrume di int. Varaial riessude? Rivaraial a scjampâ fasint cussì? Al à rot il pat: le fasaraial francje? 16Pe mê vite, sentence dal Signôr, gno Diu, al murarà te tiere dal re che lu veve sielzût, lui ch’al à sbeleât il zurament e ch’al à rot il pat fat cun lui: a Babilonie. 17Cence grandis fuarcis militârs e cence tantis schiriis, il faraon lu judarà a combati, sgjavant busis, fasint trinceis, cul fin di fruçâ une vore di lôr. 18Al à sbeleât il zurament rompint il pat; seben che i veve dade la sô man, al à rivât a fâ chel tant. No le scapolarà.

19Pa la cuâl il Signôr, gno Diu, al dîs cussì: Pe mê vite: o fasarai plombâ sore di lui il zurament fat cun me e no mantignût e il pat fat cun me e po rot. 20I tindarai la mê rêt e al sarà cjapât tal laç. Lu menarai a Babilonie e là vie o judicarai la infedeltât ch’al à vude cun me. 21Ducj chei ch’a son scjampâts cun lui e lis sôs schiriis a colaran di spade e chei ch’a restaran a saran sparniçâts par ogni aiar.

22Il Signôr, gno Diu, al dîs cussì:

O cjolarai dal ramaçut di cedri

dome la sô ponte,

i distacarai dome une pontute

e le plantarai jo

suntune mont alte e boschive.

23O vuei plantâle

su la mont alte di Israel

e e slargjarà i ramaçs e e frutularà

e e deventarà un cedri ben foltît.

A laran a sotetâsi ducj i ucei

e dut ce ch’al svole al larà a ricreâsi te ombrene des sôs fueis.

24Ducj i arbui de campagne a ricognossaran

che jo, il Signôr,

o ài sbassât l’arbul alt

e alçât chel bas,

o ài fat secjâ il len vert

e menâ chel sec.

Jo, il Signôr, o ài dit cussì e cussì o fasarai”.