EZECHIEL (16:1-34)

Letôr: Alessandro Serena

Lis infedeltâts de nuvice dal Signôr

161Mi rivà la peraule dal Signôr: 2“Fi dal om, fâsii savê a Gjerusalem lis sôs porcadis. 3Tu i disarâs: Il Signôr, gno Diu, i dîs cussì a Gjerusalem: La tô gjernazie e la tô riunde a son de tiere dai cananeus. To pari al jere un amoreu e tô mari une itite. 4Rivuart a la tô riunde, la dì che tu sês nassude no ti àn taiât l’umbriçon e no ti àn lavade, no ti àn freade cul sâl e no ti àn invuluçade tes fassis. 5Nissun voli nol à vût dûl di te, par fâti une sole di chestis robis e vê remission di te. La dì che tu sês nassude, ti àn butade vie pe campagne come une robe ch’e fâs riviel.

6Jo o soi passât par dongje di te, ti ài viodude impoçade tal to sanc e ti ài dite: Vîf, seben che tu sês dute insanganade. 7Ti ài fate cressi di numar come i butui de campagne, tu ti sês moltiplicade, tu sês cressude, tu sês rivade al timp des tôs robis. I tiei pets a son deventâts dûrs, il to pêl si è slungjât; e tu jeris inmò crote.

8Ti soi passât par dongje e ti ài cjalade: tu jeris juste tal moment dal amôr. Alore o ài slungjât parsore di te l’ôr de mê manteline, o ài cuvierzude la tô vergogne, ti ài fat un zurament, o ài fat un pat cun te – sentence dal Signôr, gno Diu – e tu sês stade mê. 9Ti ài lavade, o ài netât il to sanc e ti ài onzude cul vueli; 10ti ài metude intor une tonie colorade, ti ài metude sù cjalçamente preseade, ti ài peade la vite cuntune fasse di fîl e ti ài invuluçade tai vêi. 11Ti ài furnide di corais: ti ài metûts braçalets tai braçs e une golane tor dal cuel, 12ti ài metût un anel tal nâs e rincjins tes orelis e une zoe splendide sul cjâf. 13Ti ài ornade di aur e di arint; fîl di lin, vêi preseâts e pieçamente colorade a jerin la tô munture; tu mangjavis farine de plui pure, mîl e vueli. Tu sês deventade tant, ma tant biele che mai e tu âs rivât a vê un ream. 14La innomine de tô bielece si è sparniçade framieç dai forescj; tu jeris propit perfete, cui furniments che ti vevi ornade, sentence dal Signôr, gno Diu.

15Ma tu, fidanti masse de tô bielece, cu la tô innomine tu ti sês fate doprâ e tu âs fats i tiei adulteris cun ducj chei ch’a passavin. 16Cu la tô munture tu ti âs fat parfin sierais riâts, là che tu ti sês fate doprâ. No, no tu ’nt vevis nancjemò avonde! 17Cui furniments fins d’aur e d’arint, che tai vevi dâts jo, tu ti âs fat stamps di mascjo, che podopo tu ti sês fate doprâ. 18Tu ju âs cuvierzûts cu la tô munture colorade e tu ur âs esibît il gno vueli e il gno bonodôr. 19E la bocjade che ti vevi dade, ti vevi nudride di farine de plui fine, di vueli e di mîl, tu ur e âs proferide a lôr tant che bonodôr ch’al plâs. Sentence dal Signôr, gno Diu.

20Tu âs cjolt i tiei fîs e lis tôs fiis, che tu mai vevis parturîts, e tu ur ai âs sacrificâts come mangjative. Jerino tant pocjis lis tôs porcadis? 21Tu ur âs taiât il cuel ai miei fîs e tu âs decidût di consacrâju a lôr. 22Cun dutis lis tôs porcariis e i tiei adulteris, no tu ti sês impensade plui di cuant che tu jeris fantate, che tu jeris dute crote e impoçade dal to sanc. 23Dopo di chescj delits, disgraciade – sentence dal Signôr, gno Diu –24tu ti âs fate une cove, tu ti âs fat un çuc par ogni strade. 25Tu ti âs fat un çuc a ogni crosere, sporcjant di fâ ingomut la tô bielece, tu âs slargjadis lis tôs gjambis a ognidun ch’al passave, fasinti doprâ simpri di plui. 26Tu ti sês fate doprâ dai egjizians, tiei confinants, cussì ben furnîts, fasinti doprâ simpri di plui fint a ingomeâmi. 27Ve che alore o ài slungjât il gno braç cuintri di te e o ài raspade vie dute la tô robe e ti ài butade tes mans des tôs nemiis, lis filisteis, ch’a jerin restadis scaturidis pe tô condote vergognose.

28Po tu ti sês fate doprâ dai assirians; no jessint inmò passude, tu ti sês fate doprâ ancjemò ma cence rivâ a passiti. 29Alore tu ti sês fate doprâ inmò di plui te tiere dai marcjadants, la Caldee, ma nancje cussì no tu ti sês passude. 30Ce fûc che tu vevis tal cûr, sentence dal Signôr, gno Diu, cuant che tu fasevis dutis chestis robis, voris di une pelande di chês puartadis! 31Dopo di vê fate la cove a ogni crosere e il çuc par ogni strade, no tu âs fat come la pelande, ma tu âs sbeleade la pae. 32La femine ch’e fâs l’adultare tai confronts dal so om, e cjape la pae. 33A lis adultaris si fasiur regâi, ma tu ur âs fat tu regâi ai tiei amants, tu ur âs fat tu regâi a lôr par ch’a vignissin di te di ogni bande a doprâti. 34Tal fâti doprâ, al sucedeve dut diferent di chês altris feminis; nissun no si è fat mai doprâ come te, di rivâ a paiâ impen di fâti paiâ.