ESODO (34)

Letôr: Vanda Bernes

Si torne a fâ il pat. Lis lastris de leç

341Il Signôr i disè a Mosè: “Tae fûr dôs lastris di piere compagnis di chês di prime e anìn sù su la mont. O tornarai a scrivi su lis lastris lis peraulis che a jerin su lis lastris di prime, che tu tu lis âs spacadis. 2Tegniti pront a buinore, ven sù denant dì su la mont dal Sinai e spietimi li, su la spice de mont. 3Nol à di vignî sù nissun cun te; in dute la mont no à di fâsi viodi anime vive. Nancje il besteam, minût o grant, nol à di passâ denant di cheste mont”.

4Alore al taià dôs lastris di piere, edentichis di chês di prime, e, jevât denant dì, Mosè al lè su la mont dal Sinai, come che i veve ordenât il Signôr, e al cjapà te sô man lis dôs lastris di piere.

5Il Signôr al vignì jù intun nûl e si fermà cun lui. Al clamà il non dal Signôr. 6Il Signôr al passà denant di lui e al berlà: “Il Signôr, il Signôr, Diu bon cence fin, che al stente a inrabiâsi e che al è plen di boncûr e fedêl, 7che al manten il so bonvolê cun miârs di lôr, che al sapuarte i fai, la tristerie e il pecjât ma che nol lasse che nissun no le fasi francje e al cjastie i pecjâts dai paris sui fîs e sui nevôts, fint a la tierce e a la cuarte gjenerazion!”.

8Mosè si ingenoglà svelt e si butà cul cjâf par tiere. 9Po al disè: “Se propit tu mi âs a grât, Signôr, che il gno Signôr al vegni vie cun nô, seben che chest popul al à il cjâf dûr; perdone la nestre tristerie e i nestris pecjâts e fâs di nô la tô ereditât”.

10Al disè: “O fâs un pat cun te: denant dal to popul o fasarai spiei che no ’nd è stâts di compagns in nissune part di mont e in nissune gjernazie. Il popul che tu sês a stâ cumò al viodarà la vore dal Signôr, parcè che e je une robe tremende ce che jo o fasarai cun te.

11Sta atent, alore, a ce che ti ordeni vuè. O fasarai cori denant di te i amoreus, i cananeus, i itits, i perissits, i eveus e i gjebuseus. 12Viôt di no metiti in societât cu la int de tiere che tu stâs par jentrâ, par no ch’e deventi une palisse par te. 13O sdrumarês i lôr altârs, o pararês a tocs i lôr colonei e o cjonçarês i lôr pâi sacrâi. 14No tu ti butarâs in genoglon denant di nissun altri diu, parcè che il Signôr al à non Gjelôs: al è un Diu gjelôs. 15No sta fâ nissun pat cu la int dal puest, parcè che cuant che lôr si butaran tai braçs dai lôr dius, sigûr che ti invidaran e tu mangjarâs dal lôr sacrifici, 16tu cjolarâs lis lôr fiis pai tiei fîs, lis lôr fiis si daran vie ai lôr dius e ur fasaran fâ porcariis ancje ai tiei fîs cui lôr dius.

17No sta fâ nissun diu di metal fondût.

18Rispiete la fieste dal pan cence levan. Par siet dîs tu mangjarâs pan cence levan, come che ti ài ordenât, tal timp distinât tal mês di Abib, parcè che tu tu sês saltât fûr dal Egjit tal mês di Abib.

19Dut ce che al vierç la nature al è gno: ogni mascjo, ogni primarûl dal to besteam piçul e grant. 20I prins mus parturîts tu ju sfrancjarâs cuntun cjâf di robe minude e, se no tu lu sfrancjis, tu i sfracaiarâs la cope. Ducj i prins nassûts dai tiei fîs tu ju sfrancjarâs.

Nissun nol vignarà denant di me cu lis mans spacant.

21Tu lavorarâs par sîs dîs, ma la setime dì tu polsarâs; che tu vedis ce cu sedi lavôr o di seselâ, tu polsarâs.

22Tu fasarâs la fieste des setemanis, vadì des primiziis dal forment e la fieste de ricolte cuant che al torne l’an.

23Tre viaçs ad an, ducj i mascjos si presentaran denant dal Signôr Diu, Diu di Israel. 24O spodestissarai i popui denant di te e o slargjarai i tiei cunfins e nissun nol smicjarà la tô tiere cuant che tu larâs sù a presentâti denant dal Signôr to Diu trê viaçs ad an.

25No tu ufrissarâs il sanc de mê vitime cul pan jevât e la vitime de fieste di pasche no varà di vanzâ pal indoman.

26Il miôr des primiziis dal to teren tu i es puartarâs a la cjase dal Signôr to Diu e no tu fasarâs boli un cavret tal sanc di sô mari”.

27Il Signôr i disè a Mosè: “Met par scrit chestis peraulis parcè che al è midiant di chestis peraulis che jo o ài fat il gno pat cun te e cun Israel”.

28Mosè al restà lassù, cul Signôr, corante dîs e corante gnots. Nol mangjà e nol bevè e al scrivè su lis lastris lis peraulis dal pat, lis dîs peraulis.

29Cuant che Mosè al tornà jù de mont dal Sinai, lis dôs lastris dal pat a jerin te man di Mosè cuant che al tornà jù de mont, nol saveve che la piel de sô muse e lusive parcè che al veve fevelât cun lui. 30Aron e ducj i israelits a vioderin Mosè: la piel de sô muse e sflandorave e lôr a vevin rivuart a lâj dongje. 31Mosè ju clamà e alore Aron e ducj i sorestants dal popul i lerin dongje e Mosè ur fevelà. 32Podopo si svissinarin ducj i fîs di Israel e lui ur ordenà dut ce che il Signôr i veve fevelât su la mont dal Sinai. 33Cuant che Mosè al finì di fevelâ, si taponà la muse cuntun vêl. 34Cuant che Mosè al jentrave denant dal Signôr par tratâ cun lui, si gjavave il vêl fin cuant che al tornave fûr. Saltât fûr, ur diseve ai israelits ce che i jere stât ordenât, 35e i israelits a viodevin la muse di Mosè ch’e lusive. Po Mosè al tornave a taponâsi la muse fin cuant che al jentrave par fevelâ cun lui.