BARUC (4:5-37;5)

Letôr: Gianni Magnan

L’esili

Causis dal esili

5Coragjo, popul gno,

memoriâl di Israel!

6O sês stâts vendûts ai forescj

no pal vuestri svinidriment,

ma parcè che o vês fat inrabiâ Diu

o sês stâts consegnâts ai vuestris nemîs.

7Di fat o vês stiçât chel che us à fats,

fasint sacrificis ai demonis e no a Diu.

8O vês dismenteât chel che us à nudrîts,

il Diu eterni,

e fat displasê ancje a di chê che us à tirâts sù,

Gjerusalem.

9Di fat e à viodût a rivâ sore di vualtris la rabie di Diu

e e à dit: Scoltait, citâts confinants cun Sion,

Diu mi à fat plombâ intor un grant corot.

10O ài viodude, di fat, la sclavitût

dai miei fîs e des mês fiis

che ur à mandade l’Eterni.

11Ju vevi nudrîts cun gjonde,

ma ju ài slontanâts cun vaiudis e corot.

12Nissun nol à di indalegrâsi par me,

vedue e bandonade di tancj;

o soi disperade pai pecjâts dai miei fîs,

parcè che a àn straviât de leç di Diu.

13No àn ricognossûts i siei ordins,

e no son lâts indenant pes stradis

dai comandaments di Diu,

e nancje no àn cjapât i trois de regule

seont la sô justizie.

14Vignît, confinants di Sion,

e cjalait la sclavitût

dai miei fîs e des mês fiis,

che ur à mandade l’Eterni!

15Di fat al à menât cuintri di lôr

une gjernazie lontane,

une gjernazie cence cûr e ch’e fevele un’altre lenghe;

no àn vût rivuart dal vieli

e no àn vût remission dal frut.

16A la vedue i àn ingrampâts i siei preferîts,

e le àn lassade dibessole, cence fiis.

17Cemût podaressio jo dâus une man?

Profezie de liberazion

18Chel che però al mande lis disgraciis cuintri di vualtris,

us liberarà des mans dai vuestris nemîs.

19Lait, fiis, lait,

che jo o soi restade dibessole.

20O ài gjavade la munture di pâs,

o ài metût intor il sac de mê supliche;

o vuei berlâi al Eterni

par ducj i miei dîs.

21Coragjo, fîs, clamait Diu

e us liberarà de opression,

des sgrifis dai nemîs.

22Di fat jo o speri la vuestre salvece dal Eterni.

Dal Sant mi è vignude une grande gjonde

pal boncûr ch’al vignarà in curt

dal Eterni, vuestri salvadôr.

23Us ài viodudis a partî cun corot e vaint

ma Diu us tornarà a puartâ chi di me

cun ligrie e cun gjonde, par simpri.

24Di fat come che cumò lis confinants di Sion

a àn viodude la vuestre sclavitût,

cussì in curt a viodaran

la salvece che us vignarà de part di Diu,

cun grande glorie e sflandôr dal Eterni.

25Fîs, sapuartait la rabie

che us è plombade intor de part di Diu;

ti à perseguitât il to nemì,

ma tu viodarâs in curt la sô ruvine

e tu cjaminarâs sul lôr cuel.

26I miei piçui, delicâts,

a àn scugnût lâ par stradis strupiadis,

arcâts tant che un trop puartât vie dai nemîs.

27Coragjo, fîs, e clamait Diu

parcè che si visarà di vualtris

chel che us à fats menâ vie.

28Di fat come ch’o vês vude l’idee di slontanâsi di Diu,

cussì, mendantsi, metêt une passion dîs voltis plui grande tal cirîlu.

29Parcè che chel che us à fat plombâ chestis disgraciis,

us puartarà, cu la vuestre salvece, gjonde eterne.

Cjastic dai nemîs e tornade dai esiliâts

30Coragjo, Gjerusalem,

ti consolarà chel che ti à dât il non.

31Puars mai lôr chei che ti àn puartât prejudizi

e ch’a àn gjoldût pe tô colade!

32Puaris mai lôr chês citâts là che i tiei fîs a son stâts sclâfs!

Puare mai jê chê ch’e à tignûts sotans i tiei fîs!

33Di fat come ch’e à gjoldût pe tô colade

e si è indalegrade pe tô ruvine,

cussì e craçarà pe sô desolazion.

34I gjavarai la gjonde di vê tante int

e la sô ligrie le tramudarai in corot.

35Di fat il fûc le invuluçarà par un grum di dîs

de part dal Eterni

e a laran a fâ la cove i demonis par cetant timp.

36Cjale a soreli jevât, Gjerusalem,

e viôt la gjonde che ti ven di Diu.

37Ve: a rivin i tiei fîs, che tu ju âs lassâts lâ vie,

a rivin dâts dongje di soreli jevât a soreli a mont

pe peraule dal Sant,

ducj in gjonde te glorie di Diu.

Conclusion: invît a gjoldi

51Met vie, Gjerusalem, la munture dal corot e dal aviliment,

e vistissiti cul sflandôr de glorie

di Diu par simpri.

2Metiti intor la manteline de justizie ch’e ven di Diu,

metiti sul cjâf la corone de glorie dal Eterni.

3Di fat Diu al pandarà il to sflandôr

a ogni creature ch’e je sot dal cîl.

4Diu ti clamarà par simpri:

Pâs de justizie e Glorie de remission.

5Jeve sù, Gjerusalem,

metiti adalt e cjale a soreli jevât:

Ve i tiei fîs,

dâts dongje di soreli a mont fint a soreli jevât,

pe peraule dal Sant,

in gjonde pal ricuart di Diu.

6A son partîts di te a pît, sburtâts dai nemîs;

però tai torne a menâ dongje Diu,

puartâts cun glorie tant che suntune sente di re.

7Di fat Diu al à distinât di sbassâ

ogni mont alte e i çucs eternis,

e di colmâ i riui splanant il teren,

par che Israel al ledi indenant sigûr

sot de glorie di Diu.

8Ancje i boscs i fasin ombrene a Israel

e ogni arbul cjamât di vert, al comant di Diu.

9Di fat Diu al menarà Israel cun gjonde

te lûs de sô glorie

cun chel boncûr e cun chê justizie

ch’a vegnin di lui.