BARUC (1)

Letôr: Giancarlo Menotti

Jentrade storiche

11Chestis a son lis peraulis dal libri che Baruc, fi di Nerie fi di Maasià, fi di Sedecie, fi di Asadie, fi di Chelkie, al scrivè in Babilonie 2tal cuint an, ai siet dal mês, cuant che i caldeus a àn cjapade Gjerusalem e le àn brusade cul fûc. 3Baruc al leiè lis peraulis di chest libri presince di Jeconie, fi di Joiakim, re di Gjude, e presince di dut il popul vignût par sintî a lei il libri; 4presince dai grancj, dai fîs dal re e dai anzians e presince di dut il popul, dal plui piçul al plui grant: ven a stâi di ducj chei ch’a vivevin in Babilonie ad ôr dal flum Sud. 5Lôr a vaivin, a zunavin e a preavin denant dal Signôr. 6A cjaparin sù ancje un pôcs di bêçs seont lis pussibilitâts di ognidun 7e ju mandarin a Gjerusalem, a Joiakim, fi di Chelkie, fi di Salom, il predi, a chei altris predis e a dut il popul ch’al jere cun lôr a Gjerusalem. 8Cuant che Baruc al cjapà i vâs de cjase dal Signôr, ch’a jerin stâts puartâts vie dal templi, par tornâju a puartâ te tiere di Gjude, si jere ai dîs di Sivan: a jerin vâs di arint che ju veve fats tornâ a fâ Sedecie, fi di Gjosie, re di Gjude, 9dopo che Nabucodonosor, re di Babilonie, al veve depuartât di Gjerusalem e menât in Babilonie Jeconie, i princips, i artesans, i sorestants e il popul de tiere.

Racomandazion

10Ur mandarin a dî: Ve: nô us mandìn bêçs; comprait parie olocauscj, sacrificis pai pecjâts e incens; fasêt une oblazion e ufrîtle sul altâr dal Signôr, nestri Diu. 11Preait ancje pe vite di Nabucodonosor, re di Babilonie, e pe vite di Baldassar, so fi, par che i lôr dîs su la tiere a sedin come i dîs dal cîl; 12che il Signôr nus dedi fuarce e nus fasi lûs tai nestris vôi par ch’o podìn vivi sot l’ombrene di Nabucodonosor, re di Babilonie, e sot l’ombrene di so fi, Baldassar, di mût ch’o podìn servîju par tancj agns e cjatâ gracie denant di lôr. 13Preait ancje par nô il Signôr, nestri Diu, parcè che o vin pecjât cuintri dal Signôr, nestri Diu, e fint a vuê la rabie dal Signôr no si è slontanade e nancje la sô ire cuintri di nô. 14Leiêt chest libri che us mandìn; fasêtlu lei a fuart te cjase dal Signôr in dì di fieste e in altris dîs ch’a ledin ben.

La preiere d’Israel in esili

La confession

15Poben o disarês:

Al Signôr, nestri Diu, la justizie; a nô invezit la vergogne de nestre muse, come in cheste dì, pai oms di Gjude e pe int di Gjerusalem, 16pai nestris rês e pai nestris sorestants e pai nestris predis, pai nestris profetis e pai nestris vons, 17parcè che o vin pecjât devant dal Signôr, 18i vin disubidît e no vin scoltade gran la vôs dal Signôr, nestri Diu, cjaminant cui siei comandaments che il Signôr nus veve metûts devant. 19De dì che il Signôr al à fat saltâ fûr i nestris vons dal Egjit fint in dì di vuê o sin stâts cjaviestris cuintri dal Signôr, nestri Diu, e no vin volût scoltâ la sô vôs. 20Pa la cuâl nus son plombadis intor lis disgraciis e la maludizion che il Signôr i veve professadis a Mosè so famei la dì ch’al à fat saltâ fûr i nestris vons de tiere dal Egjit par dânus une tiere là ch’a spissulin lat e mîl, come che vuê al sucêt. 21Nô no vin scoltade la vôs dal Signôr, nestri Diu, in dutis lis peraulis dai profetis che nus veve mandâts, 22ma o sin lâts ognidun daûr de vois dal so cûr trist, servint dius forescj e fasint ce ch’al è mâl pai vôi dal Signôr, nestri Diu.