GJEREMIE (50:1-20)

Letôr: Sivia Dellasin

Cuintri di Babilonie

501Cheste e je la peraule che il Signôr al à dite cuintri di Babilonie, cuintri de tiere dai caldeus, midiant di Gjeremie il profete.

2“Contaitlu fra i forescj, fasêtlu savê;

alçait sù une bandiere;

fasêtlu savê, no stait a platâlu. Disêt:

A àn cjapade Babilonie!

Bel si vergogne, Marduc al è parât a tocs,

i siei idui a son plens di vergogne,

lis sôs porcariis a son a tocs.

3Di fat e va sù cuintri di jê une gjernazie de tramontane, ch’e ridusarà la sô tiere tun lûc di desolazion e nol larà a stâ plui nissun: dal om al besteam, a scjampin ducj e si ’nt van. 4In chei dîs e in chê volte – sentence dal Signôr! – a vignaran i fîs di Israel insieme cui fîs di Gjude: a vignaran indenant cjaminant e vaint biel ch’a ciraran il Signôr, lôr Diu. 5A domandaran di Sion, voltant la muse di chê bande: Vignît, tachìnsi tor dal Signôr cuntun pat eterni, che nol sedi mai plui dismenteât. 6Il gno popul al è stât un trop di dispierdûts: lu àn fat straviâ i siei pastôrs; lu vevin dispierdût su pes monts, a levin di une mont a un çuc dismenteant il lôr sierai. 7Ducj chei che ju cjatavin ju glotevin, intant che i lôr nemîs a disevin: Nô no fasìn nissun delit parcè che a àn pecjât cuintri dal Signôr: il Signôr al è passon di justizie e sperance dai lôr vons.

8Scjampait di Babilonie

saltait fûr de tiere dai caldeus.

Fasêt come i rocs

denant dal trop.

9Propit! Ve: o stoi par stiçâ

e par fâ lâ sù cuintri di Babilonie

une semblee di grandis gjernaziis

de tiere de tramontane

e si metaran in schirie cuintri di jê;

d’in chel moment e sarà gafade.

Lis lôr frecis a son tant che un vuerîr di mistîr,

no tornin indaûr dibant.

10I caldeus a saran un prede,

ducj chei ch’a laran a rafâ si passaran.

– Sentence dal Signôr! –.

11Gjoldêt e scriulait,

vualtris ch’o lais a rafâ te mê ereditât.

Propit! Saltuçait tant che une mange ch’e trebìe

e bramît tant che cjavai di raze.

12Vuestre mari e je un grum malapaiade,

chê che us à parturîts e devente rosse.

ve, jê e je la ultime des gjernaziis,

desert, tiere arsinide e pustote.

13Pe rabie dal Signôr nol sarà a stâ nissun,

e sarà un lûc bandonât d’insom fin dapît.

Ducj chei ch’a passaran par Babilonie a restaran

e a sivilaran sun dutis lis sôs feridis.

14Metêtsi in schirie cuintri di Babilonie dulintor

ducj vualtris ch’o savês trai cul arc;

traêt di un continui, cence sparagnâ une frece,

parcè che e à pecjât cuintri dal Signôr.

15Berlait cuintri di jê dulintor.

Jê e alce la sô man,

a colin lis sôs toressis,

a slachin lis sôs muris.

Propit! Chest al è il svindic dal Signôr!

Svindicaitsi cuintri di jê:

come che jê e à tratât, trataitle.

16Svinidrît di Babilonie il semenadôr

e chel ch’al strenç la sesule sul taiâ forment.

Denant de spade uçade

ognidun ch’al torni dal so popul

e ognidun ch’al scjampi inte sô tiere.

17Israel al jere une piore pierdude,

i leons i àn corût daûr.

Par prin le à diluviade il re di Assur

e cumò, par ultin, le à diluviade Nabucodonosor,

re di Babilonie.

18Par chel il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Ve chi ch’o soi! O stoi par cjastiâ il re di Babilonie e la sô tiere, come ch’o ài cjastiât il re di Assur. 19Jo però o tornarai a menâ Israel tal so passon e al passonarà sul Carmêl e sul Basan; su lis monts di Efraim e di Galaad al passarà la sô fan. 20In chei dîs e in chê volte – sentence dal Signôr! – si larà a cirî la inicuitât di Israel ma no si le cjatarà, e il pecjât di Gjude ma no si lu cjatarà, parcè che jo i perdonarai a di chel che lu fasarai restâ.