ESODO (32)

Letôr: Renata Liut

Il vidiel d’aur. Si torne a fâ il pat

Il vidiel d’aur

321Cuant che il popul al viodè che Mosè si jere inclapât e che nol vignive mai jù de mont, si dè dongje di Aron e i disè: “Dài mo, fâsinus un diu che al ledi denant di nô parcè che chest Mosè, l’om che nus à fats saltâ fûr de tiere dal Egjit, no si sa un dret ce che i è sucedût”. 2Aron ur rispuindè: “Gjavait i anei d’aur des orelis des vuestris feminis, dai vuestris fîs e des vuestris fiis, e puartaitmai”. 3Dute la int si gjavà i anei d’aur che a vevin tes orelis e jai puartarin a Aron. 4Lui al cjapà l’aur che i vevin puartât, lu fasè fondi intun stamp e al fasè une statue di vidiel. Alore a diserin: “Ve chi, Israel, il to Diu, chel che ti à tirât fûr de tiere dal Egjit!”. 5Viodint chel tant, Aron al fasè un altâr denant de statue e al dè chest ordin: “Doman, fieste pal Signôr”. 6Tal indoman a jevarin denant dì, a ufririn olocauscj e a prepararin sacrificis di comunion. Il popul si comodà a mangjâ e a bevi e po a jevarin sù par divertîsi.

7Alore il Signôr i disè a Mosè: “Spessee! Va jù, parcè che il to popul, che tu âs fat saltâ fûr dal Egjit, al va vie di cjâf. 8No ur à coventât masse par lâ fûr de strade che jo ur vevi dit di lâ. Si àn fat un vidiel cul metal fondût e si son butâts in genoglon denant di lui. I àn ufrît sacrificis e i àn dit: Ve chi, Israel, il to Diu, che ti à tirât fûr de tiere dal Egjit!”. 9Il Signôr al zontà: “Lu ài tignût di voli chest popul: al è un popul cjaviestri fûr di misure. 10Cumò lassimai a mi: mi è montade sù une fumate che ju fruci cence remission: ma o fasarai di te un popul grant”.

11Mosè al fasè l’impussibil par bonâ il Signôr so Diu, e i disè: “Parcè mo, Signôr, varessistu di cjapâte cussì cun chest popul che propit tu tu âs fat saltâ fûr dal Egjit cu la tô grande fuarce e cu la tô man tremende? 12Parcè varessino di dî i egjizians: Ju à fats saltâ fûr par tristerie, par fâju crepâ framieç des monts e scancelâju de face de tiere? Lasse che si smamissi la fote che ti bôl dentri vie e lasse pierdi il mâl che tu vevis tal cjâf di fâi al to popul! 13Visiti dai tiei fameis Abram, Isac e Jacop, che tu ur âs zurât sun te e che tu ur âs dit: O multiplicarai la vuestre gjernazie tant che lis stelis dal cîl, e dute cheste tiere che us ài fevelât us e darai a la vuestre gjernazie e le varan in ereditât par in eterni”.

14E il Signôr al lassà pierdi dut il mâl che al veve minaçât al so popul.

15Mosè alore si voltà e al tornà jù de mont cu lis dôs lastris dal pat in man, lastris scritis di dôs bandis, scritis di une bande e di chê altre. 16Lis lastris lis veve fatis Diu e la scriture e jere chê di Diu, picade su lis lastris.

17Gjosuè al sintì il cancan dal popul che al petave berlis e i disè a Mosè: “Tal campament si sintin berlis di vuere!”. 18Ma Mosè i rispuindè:

“Nol è sunsûr di cjantis di vitorie

e nancje berlis di int ch’e fuìs;

il berli di un pôcs che a dan sù e di altris che a rispuindin

jo o sint”.

19E cuant che al rivà dongje dal campament, al viodè il vidiel e i coros dai balarins. Alore nol viodè plui nuie: al brincà lis lastris e lis parà a tocs dapît de mont. 20Al cjapà il vidiel che a vevin fat e lu brusà tal fûc fintremai che no si ridusè in pulvin fin fin che al scjernè parsore vie da l’aghe e ur fasè bevi ai fîs di Israel.

21Dissal Mosè a Aron: “Ce ti àial fat chest popul di dâi su pe schene un pecjadat cussì orent?”. 22I rispuindè Aron: “Che il gno paron no se cjapi cun me: tu sâs ancje tu ce intate ch’e je cheste. 23Mi àn dit: Fâsinus un diu che al ledi denant di nô parcè che Mosè, l’om che nus à fats saltâ fûr de tiere dal Egjit, no savìn ce che i pò jessi sucedût. 24Alore jo ur ài dit: Chel che al à aur che lu cedi. E lôr mal àn dât. Jo lu ài butât tal fûc e al è vignût fûr chest vidiel culì”.

25Mosè al viodè che il popul si jere discjadenât, parcè che Aron ju veve bandonâts a la vergogne dai lôr nemîs, 26e alore si metè su la puarte dal campament e al disè: “Chel che al è pal Signôr, cun me!”. Ducj i fîs di Levi si derin dongje tor di lui. 27Ur disè: “Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Ognidun che al meti la sô spade sul so flanc; lait, jentrait tal campament di puarte in puarte e copait ce il vuestri fradi, ce il vuestri amì, ce il vuestri prossim”.

28I fîs di Levi a faserin ce che ur veve dit Mosè e, de int, a forin maçâts ta chê dì un tremil oms. 29Dissal Mosè: “Vualtris vuê si vês dade l’inviestidure pal Signôr, cui a cost di so fi, cui a cost di so fradi, in mût che lui vuê us benedìs”.

30Tal indoman dissal Mosè al popul: “Vualtris o vês fat un pecjât di chei grancj! Jo cumò o torni dal Signôr. Salacor o podarai fâus vê il perdon”.

31Sicheduncje Mosè al tornà dal Signôr e i disè: “Joi, che chest popul al à fat un pecjât di chei grancj! Si àn fat un diu d’aur, 32ma se tu podessis perdonâur instes il lôr pecjât… Senò parimi jù, par plasê, dal libri che tu âs scrit”.

33Il Signôr i rispuindè a Mosè: “Chel che si è metût cuintri di me lu pararai jù dal gno libri. 34Cumò va, mene il popul là che ti ài dit. Ve che il gno agnul al larà denant di te; ma in chê dì che o larai a cjastiâju, ur fasarai paiâ il lôr pecjât”.

35E il Signôr al cjastià il popul par vie che a vevin fat il vidiel, chel che al veve fat Aron.