GJEREMIE (41)

Letôr: Adina Fabbro

411Al capità che tal setim mês al rivà di Godolie, fi di Achikam, in Mizpe Ismael, fi di Netanie, fi di Elisamà, di riunde regâl, compagnât di dîs oms e a mangjarin insieme li in Mizpe. 2Alore Ismael, fi di Netanie, al jevà sù insieme cui dîs oms ch’a jerin cun lui e al copà cun la spade Godolie, fi di Achikam, fi di Safan, e al fasè murî chel che il re di Babilonie al veve metût sorestant inte tiere. 3E Ismael al copà ancje ducj i gjudeus ch’a jerin cun lui, cun Godolie in Mizpe, e i caldeus, oms di vuere, ch’a jerin li.

Ismael al fâs stragjo dai samaritans

4Tal indoman dal sassinament di Godolie, cuant che ancjemò nissun no lu saveve, 5a rivarin oms di Sichem, di Silo e di Samarie, otante oms cu la barbe taiade e cui vistîts sbregâts e plens di tais, puartant tes mans l’ufierte e l’incens par ufrîju te cjase dal Signôr. 6Ur lè incuintri, di Mizpe, Ismael, fi di Netanie, ch’al leve indenant vaint. Cuant che al rivà li di lôr, ur disè: “Vignît di Godolie, fi di Achikam”.

7Ma cuant che lôr a rivarin tal mieç de citât, Ismael, fi di Netanie, insieme cui oms ch’a jerin cun lui, ur taià il cuel e ju butà tal poç. 8Però dîs di chei oms i diserin a Ismael: “No sta fânus murî, parcè che o vin platât tal cjamp forment, vuardi, vueli e mîl”. Alore si stratignì e no ju fasè murî insieme cui lôr fradis. 9Il poç là che Ismael al veve fat butâ ducj i cadavars dai oms ch’al veve copât, al jere chel che lu veve fat fâ il re Ase cuintri di Baase, re di Israel. Ismael, fi di Netanie, lu jemplà di maçâts. 10Po Ismael al depuartà dut il rest dal popul ch’al jere in Mizpe, lis fiis dal re e dut il popul restât in Mizpe, che Nabuzardan, sorestant des vuaitis, ur veve metût come sorestant Godolie, fi di Achikam. Ismael, fi di Netanie, ju depuartà e al partì par passâ de bande dai amonits.

Ismael, batût, si salve in Amon

11Cuant che Zuan, fi di Kareche, e ducj i sorestants des schiriis ch’a jerin cun lui, a vignirin a savê dut il mâl ch’al veve fat Ismael, fi di Netanie, 12a clamarin dongje ducj i oms e a partirin par combati cuintri di Ismael, fi di Netanie, e lu cjatarin ad ôr des grandis aghis ch’a son in Gabaon.

13Cuant che dut il popul ch’al jere cun Ismael al viodè Zuan, fi di Kareche, e ducj i sorestants des schiriis ch’a jerin cun lui, si indalegrarin, 14e dut il popul che Ismael al veve depuartât di Mizpe si rivoltà e al passà de bande di Zuan, fi di Kareche. 15Però Ismael, fi di Netanie, al rivà a fuî cun vot oms denant di Zuan e al lè a parâsi dai amonits.

Liberazion dai presonîrs e viaç pal Egjit

16Alore Zuan, fi di Kareche, e ducj i sorestants ch’a jerin cun lui, al cjapà dut il rest dal popul che Ismael, fi di Netanie, al veve depuartât di Mizpe dopo di vê copât Godolie, fi di Achikam; a jerin oms di valôr par cont di vuere, feminis, fruts e cjastrâts chei ch’al tornà a menâ indaûr di Gabaon. 17Si meterin in viaç e a sostarin a Gherut-Chimam, ch’al è in bande di Betlem, cul intent di lâ indenant e di rivâ fint in Egjit, 18a motîf dai caldeus, parcè che a vevin pôre di lôr pal fat che Ismael, fi di Netanie, al veve copât Godolie, fi di Achikam, che il re di Babilonie lu veve metût sorestant de tiere.