GJEREMIE (40)

Letôr: Elvia Iacuzzi

Gjeremie al reste cun Godolie a Mizpe

401Cheste e je la peraule che i je stade dite a Gjeremie de part dal Signôr dopo che Nabuzardan, sorestant des vuaitis, lu veve mandât indaûr di Rame, vintlu brincât intant ch’al jere peât cun cjadenis framieç di ducj i depuartâts di Gjerusalem e di Gjude ch’a vignivin menâts vie a Babilonie. 2Sicheduncje il sorestant des vuaitis al cjapà Gjeremie e i disè: “Il Signôr, to Diu, al à professade cheste disgracie cuintri di chest lûc; 3il Signôr al à duncje fat rivâ e metût in vore ce ch’al veve professât, parcè che o vês pecjât cuintri dal Signôr e no vês scoltade la sô vôs. Par chel us è capitade une tâl. 4Cumò però ve: ti dispei des cjadenis che tu âs tes mans. Se ti semee di vignî cun me a Babilonie, anìn e jo o metarai il gno voli parsore di te; se invezit no ti semee di vignî cun me a Babilonie, reste. Cjale: denant di te e je dute la regjon; là che ti semee ben e là che ti semee just di lâ, va. 5Stant che ancjemò nol torne Godolie, alore torne tu di Godolie, fi di Achikam, fi di Safan, che il re di Babilonie al à nomenât sorestant pes citâts di Gjude e reste cun lui framieç dal popul, o ben là che ti semee plui just di lâ, va”.

Po il sorestant des vuaitis i dè mangjative e un regâl e lu lassà lâ. 6Gjeremie al lè di Godolie, fi di Achikam, in Mizpe e al vivè cun lui framieç dal popul ch’al jere restât te tiere.

Godolie sassinât

7Ducj i sorestants dai soldâts, che si jerin sparniçâts pe tiere cui lôr oms, a vignirin a savê che il re di Babilonie al veve nomenât sorestant de tiere Godolie, fi di Achikam, e che i veve dât in consegne a lui oms, feminis e fruts e la int puare de tiere, chei che no ju vevin menâts vie in Babilonie. 8Alore si presentarin di Godolie in Mizpe: Ismael fi di Natanie, Zuan fi di Kareche, Seraià fi di Tancumet, i fîs di Ofi il netofit e Jezanià fi dal maacatit, insieme cui lôr oms. 9E Godolie, fi di Achikam, fi di Safan, ur zurà a lôr e ai lôr oms disint: “No stait a vê pôre di servî i caldeus. Restait te tiere e servît il re di Babilonie e al sarà ben par vualtris. 10Par chel che mi rivuarde me ve: o vîf a Mizpe, come rapresentant dai caldeus ch’a vignaran di nô. E cussì ancje vualtris cjapait sù vin e pomis e vueli e metêtlu tes vuestris cjanivis e sistemaitsi tes vuestris citâts ch’o sês a stâ”.

11Cussì ancje ducj i gjudeus ch’a jerin in Moab e framieç dai amonits e in Edom e chei ch’a jerin in dutis lis tieris a vignirin a savê che il re di Babilonie al veve lassât un rest in Gjude e ch’al veve metût come lôr sorestant Godolie, fi di Achikam, fi di Safan. 12Alore ducj i gjudeus a tornarin dongje di ogni lûc là che si jerin dispierdûts e a vignirin te tiere di Gjude daprûf di Godolie in Mizpe e a cjaparin sù un disordin di vin e di pomis.

13Ma Zuan, fi di Kareche, e ducj i sorestants des schiriis ch’a jerin tal campament, si presentarin di Godolie in Mizpe e 14i diserin: “No sâstu che Baalis, re dai fîs di Amon, al à mandât Ismael, fi di Netanie, par copâti?” Però Godolie, fi di Achikam, no ur crodè gran.

15Alore Zuan, fi di Kareche, i disè a Godolie in segret, in Mizpe: “O vuei lâ a copâ Ismael, fi di Netanie, ma nol à di savêlu nissun. Parcè mo àial di copâ la tô persone, di mût ch’a vegnin dispierdûts ducj i gjudeus dâts dongje tor di te e al mueri il rest di Gjude?” 16Ma Godolie, fi di Achikam, i rispuindè a Zuan, fi di Kareche: “No sta fâ une tâl, parcè che dut ce che tu vâs disint cuintri di Ismael e je rude bausie!”.