GJEREMIE (39)

Letôr: Laura Uliana

Nabucodonosor al cjape Gjerusalem e al libere Gjeremie

391Tal nono an di Sedecie, re di Gjude, tal decim mês, al rivà cuintri di Gjerusalem Nabucodonosor, re di Babilonie, cun dutis lis sôs schiriis e le sidiâ di ogni bande. 2Tal undicesim an di Sedecie, tal cuart mês, ai nûf dal mês, al fo fat un slambri te citât, 3a jentrarin ducj i princips dal re di Babilonie e si stabilirin dongje de puarte di Mieç: Nergal-Sarezer di Sin-Magir, Nebosar-Sechim sorestant dai cjamerârs, Nergal-Sarezer sorestant des trupis di confin e ducj chei altris princips dal re di Babilonie.

4A pene che ju viodè, Sedecie, re di Gjude, e ducj i oms di vuere a scjamparin e a jessirin de citât in plene gnot pal troi dal zardin dal re, pe puarte ch’e je jenfri dai doi mûrs. A saltarin fûr duncje de bande de Arabe. 5Ma i soldâts dai caldeus ur corerin daûr e a brincarin Sedecie te pustote di Gjeric. Lu gafarin e lu menarin di Nabucodonosor, re di Babilonie, a Rible te tiere di Amat, là ch’al fasè sentence cuintri di lui. 6Podopo il re di Babilonie al fasè taiâ il cuel ai fîs di Sedecie in Rible, sot dai siei vôi; po il re di Babilonie ur fasè taiâ il cuel a ducj i sorestants di Gjude. 7Po i gjavà i vôi a Sedecie e lu fasè peâ cun cjadenis par menâlu a Babilonie. 8I caldeus i derin fûc a la cjase dal re e a lis cjasis dal popul e a sdrumarin lis muris di Gjerusalem, 9biel che Nabuzardan, sorestant des vuaitis, al menà in esili dut il popul ch’al jere restât in citât, chei che si jerin butâts cun lui e ce ch’al jere restât dal popul. 10Rivuart al popul dai puars, che no jerin parons di nuie, Nabuzardan, sorestant des vuaitis, lu fasè restâ te tiere di Gjude e in chê ocasion ur dè vignâi e cjamps.

11Rivuart a Gjeremie, invezit, Nabucodonosor, re di Babilonie i dè chest ordin a Nabuzardan, sorestant des vuaitis: 12“Cjapilu e tenlu di voli, ma no sta fâi malegraciis; anzit tratilu daûr che ti disarà lui”. 13Alore i dè l’incariche a Nabuzardan, sorestant des vuaitis, e a Nabusazban, sorestant dai funzionaris, e a Nergal-Sarezer, sorestant des trupis di confin, e a ducj i grancj dal re di Babilonie 14e lôr a mandarin a cjoli Gjeremie tal curtîl des vuaitis e jal consegnarin a Godolie, fi di Achikam, fi di Safan, par che lu menàs cjase. Cussì lui al restà framieç dal popul.

Sentence par Ebed-Melec

15La peraule dal Signôr i je stade dite a Gjeremie, biel ch’al jere presonîr tal curtîl des vuaitis, cussì: 16“Va e dîsii cussì a Ebed-Melec il kussit: Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Ve chi ch’o soi! O stoi par meti in vore lis mês peraulis cuintri di cheste citât, di disgracie e no di ben; e in chê dì a deventaran sot i tiei vôi. 17Ma jo in chê dì ti salvarai – sentence dal Signôr! – e no tu sarâs consegnât tes sgrifis di chei oms che tu tu âs terôr di viodiju. 18Propit! Ti salvarai di sigûr e no tu colarâs di spade, ma la tô vite e sarà par te il to rafât, parcè che tu ti sês fidât di me”. – Sentence dal Signôr! –.