ESODO (30;31)

Letôr: Raffaele Puppo

L’altâr dai bonodôrs

301Tu fasarâs un altâr par fâ fumâ l’incens; tu lu fasarâs di len di agace. 2Al sarà cuadrât: lunc un comedon e larc un comedon e alt doi comedons e mieç. I siei cuars a fasaran bloc cun lui. 3Tu riviestissarâs di plachis di aur rût il plan parsore, lis parêts e i cuars, e tu i fasarâs torator une curnîs d’aur. 4Tu i fasarâs doi anei di aur sot de curnîs, di ca e di là; tu ju fasarâs des dôs bandis, par sistemâ lis stangjis che a àn di puartâlu. 5Lis stangjis tu lis fasarâs di len di agace e tu lis riviestissarâs di plachis d’aur. 6Tu lu metarâs denant dal vêl che al cole jù denant de arcje dal pat, denant dal propiziatori che al è parsore de testemoneance, là che jo ti disarai di cjatâsi. 7Aron al fasarà fumâ l’incens profumât ogni dì a buinore, al brusarà l’incens cuant che al comedarà lis lampadis. 8E cuant che Aron al tornarà a meti lis lampadis, sul lâ a mont dal soreli, lu brusarà ancje in chê volte. Al è un incens par simpri denant dal Signôr, pes vuestris gjenerazions. 9Parsore no brusarês nissun altri incens ni olocaust ni ufierte, e no strucjarês parsore vie nissune libagjon. 10Un viaç ad an, Aron al smondearà i cuars dal altâr; cul sanc dal sacrifici dai pecjâts, te dì de espiazion, une volte ad an, al smondearà sè e dute la vuestre int. Al è un altâr sant cence fin pal Signôr”.

La tasse pal santuari

11Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 12“Cuant che tu fasarâs il cens dai fîs di Israel par savê trops che a son, ognidun di lôr i paiarà al Signôr un riscat pe sô vite, par no che ur capiti alc di mâl cuant che ju contarai. 13Ducj chei che a àn dirit di jessi contâts a daran mieç sicli d’aur dal pês dal sicli dal santuari: vadì vincj ghera par sicli. Chest mieç sicli al sarà un contribût pal Signôr. 14Ducj chei che a àn dirit di dâsi in note, valadì dai vincj agns in sù, a daran il contribût dal Signôr. 15Il siôr nol darà di plui e il puar nol darà di mancul di mieç sicli cuant che al paiarà il contribût pal Signôr, par sfrancjâ la sô vite. 16Tu cjolarâs i bêçs dal riscat dai fîs di Israel e tu ju darâs pal servizi de tende de cunvigne; al sarà pai fîs di Israel come un memoriâl denant dal Signôr, par sfrancjâ la lôr vite”.

La concje di bronç

17Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 18“Tu fasarâs une concje di bronç cul çocul di bronç par lavâsi; tu le metarâs fra la tende de cunvigne e l’altâr e tu metarâs dentri l’aghe 19là che Aron e i siei fîs si lavaran lis mans e i pîts. 20Cuant che a jentraran te tende de cunvigne, si lavaran cu l’aghe, se no àn voe di murî; compagn cuant che si svicinaran al altâr pes funzions, par fâ brusâ une ufierte consumade pal Signôr, 21si lavaran lis mans e i pîts, se no àn voe di murî. E je une leç par simpri, par lui e par chei daûr di lui par dutis lis gjenerazions”.

Il vueli de unzion

22Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 23“Cîr fûr balsim di chel plui bon: cinccent siclis di mire rude, metât, vadì dusinte e cincuante siclis, di canele profumade e dusinte e cincuante siclis di cjane profumade, 24cinccent siclis di cassie, daûr dal pês che al à il sicli dal santuari, e un hin di vueli di ulîf. 25Tu fasarâs un vueli pe sacre unzion, une misure come che al sa preparâle chel dai bonodôrs: al sarà un vueli pe sacre unzion. 26Tu onzarâs parie la tende de cunvigne e l’arcje dal pat, 27la taule e dut il so furniment, i cjandelîrs e ducj i lôr furniments, l’altâr dai bonodôrs, 28l’altâr dai olocauscj cun ducj i siei furniments, la concje e il çocul. 29Tu ju consacrarâs e a saran sants cence fin e dut ce che ju tocjarà al sarà sant.

30Tu onzarâs Aron e i siei fîs, e tu ju consacrarâs par che mi fasin di predis. 31Po tu ur fevelarâs ai fîs di Israel e tu ur disarâs: Chest al sarà par vualtris e par chei daûr di vualtris un vueli pe sacre unzion. 32No si podarà strucjâlu sul cuarp di un om cualunche e no ’nt fasarês di compagn, cu la stesse composizion. E je une robe sante e le tignarês par sante ancje vualtris. 33Ducj chei che a fasaran il stes bonodôr e a onzaran un forest, a saran taiâts fûr dal lôr popul”.

I bonodôrs di brusâ

34Il Signôr i disè a Mosè: “Cjol un pôcs di nasebons: stiracs, sardoni, galbin, profums e incens rût, ducj te stesse misure. 35Tu ’nt fasarâs un profum di brusâ come che al fâs chel dai bonodôrs: fuart, rût e sant. 36Tu ’nt pestarâs une grampe fin fin e tu lu metarâs denant dal pat, te tende de cunvigne, là che jo ti incuintrarai. E sarà par vualtris une robe sante cence fin. 37Il bonodôr che tu fasis par chel cont, no tu ’nt fasarâs di compagn par vualtris. Al sarà par te sant, bandît pal Signôr. 38Chel che int fasarà di compagn par nasânt il profum, al sarà taiât fûr dal so popul”.

I lavorents dal santuari

311Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 2“Viôt mo: o ài sielzût personalmentri Bezaleel, fi di Uri, fi di Cur, de tribù di Gjude. 3Lu ài jemplât dal spirt di Diu par cont di mistîr, di cjâf e di pratiche in ogni sorte di voris; 4par improntâ un progjet e metilu in vore, sedi in aur, sedi in arint o in bronç; 5par picâ lis pieris di incjastrâlis; par lavorâ il len e par fâ ce cu sedi lavôr. 6I met par dongje Ooliab, fi di Achisamac, de tribù di Dan, e ur ài zontât altri sintiment tal cûr di ducj i oms che a valevin, par che a rivin adore di fâ dut ce che ur ài ordenât di fâ: 7la tende de cunvigne, l’arcje dal pat, il propiziatori che al è parsore cun ducj i siei furniments e dut il furniment de tende; 8la taule e dut il so furniment, il cjandelîr pûr e dut il so compagnament, l’altâr dai bonodôrs, 9l’altâr dai olocauscj cun ducj i siei furniments, la concje e il çocul; 10i paraments, la munture benedide dal predi Aron, i vistîts pai siei fîs, par che a puedin funzionâ; 11il vueli de unzion e l’incens profumât pal santuari. Par ogni vore, a fasaran ce che ti ài ordenât”.

La polse de sabide

12Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 13“Dîsiur chest ai fîs di Israel: O rispietarês come cu va lis mês sabidis, parcè che al è un segnâl fra me e vualtris par dutis lis gjenerazions, par che si sepi che jo o soi il Signôr, chel che us fâs sants. 14O rispietarês la sabide, ch’e je une zornade sante par vualtris. Chel che no le rispietarà al sarà copât; chel che al fasarà in chê dì cualchi vore al sarà taiât fûr dal so popul. 15Par sîs dîs si fasaran dutis lis voris, ma la setime dì e sarà une dì di polse complete, consacrade al Signôr. Chel che al lavorarà di sabide al sarà copât. 16I fîs di Israel a rispietaran la sabide e le rispietaran di gjenerazion in gjenerazion: al è un pat par simpri. 17Al è un segnâl fra me e i fîs di Israel che al durarà par simpri, parcè che in sîs dîs il Signôr al à fat i cîi e la tiere, ma la setime dì al à polsât e tirât il flât”.

18Finît di fevelâ cun Mosè su la mont dal Sinai, i consegnà lis dôs lastris de leç, lastris di piere scritis cul dêt di Diu.