GJEREMIE (37)

Letôr: Paola Ellero

Judizi sul re Sedecie

371Sedecie, fi di Gjosie, al deventà re impen di Conie, fi di Joiakim. Nabucodonosor, re di Babilonie, lu nomenà re te tiere di Gjude; 2però ni lui ni i siei fameis ni il popul de tiere nol volè savênt di scoltâ lis peraulis che il Signôr al veve ditis a mieç di Gjeremie il profete.

Gjeremie al è interpelât di Sedecie

3Il re Sedecie al mandà Jucal, fi di Selemie, e Sofonie, fi dal predi Maasià, di Gjeremie a dîsii: “Pree, par plasê, par nô il Signôr, nestri Diu”.

4Gjeremie al leve e al vignive framieç dal popul, parcè che no lu vevin inmò metût in preson.

5Intant lis schiriis dal faraon a jerin jessudis dal Egjit; a vignirin a savêlu i caldeus ch’a stavin sidiant Gjerusalem e si slontanarin di Gjerusalem.

6Alore la peraule dal Signôr i je stade dite al profete Gjeremie cussì: 7“Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: i disarês cussì al re di Gjude che us à mandâts di me par interpelâmi: Ve, lis schiriis dal faraon a stan jessint dal Egjit par dâus une man; però a tornaran inte lôr tiere, l’Egjit. 8A tornaran i caldeus e a combataran cuintri di cheste citât, le cjaparan e le brusaran cul fûc”.

9Il Signôr al dîs cussì: “No stait a inludisi disint: I caldeus si son slontanâts di nô par simpri. Po no che no si son slontanâts! 10Che se ancje o rivassis a bati dutis lis schiriis dai caldeus ch’a combatin cuintri di vualtris e a restassin framieç di lôr dome ferîts, ognidun di lôr si jevarès sù de sô tende e i darès fûc a di cheste citât”.

Gjeremie metût in preson

11Alore al capità che intant che lis schiriis dai caldeus si slontanavin di Gjerusalem par colpe des schiriis dal faraon, 12Gjeremie al volè saltâ fûr di Gjerusalem par lâ te tiere di Beniamin a cjoli ventilà la sô ereditât framieç de sô int.

13Ma cuant che al rivà dongje de puarte di Beniamin, là ch’al jere di vuaite un om di non Jerie, fi di Selemie, fi di Ananie, chel al fermà Gjeremie il profete disint: “Tu stâs passant de bande dai caldeus!”. 14Alore Gjeremie al rispuindè: “No je vere! Jo no stoi passant de bande dai caldeus!”; ma Jerie nol volè scoltâlu. Al fermà Gjeremie e ur al consegnà ai princips. 15Alore i princips si disdegnarin cuintri di Gjeremie e lu pestarin e lu meterin in preson te cjase di Gjonate il scriturist, che le vevin tramudade in preson. 16E cussì Gjeremie al jentrà intun poç sgjavât, tun infet trement, e Gjeremie al restà li dentri par un biel pôcs di dîs.

17Po il re Sedecie al mandà a cjolilu e il re lu interpelà a cjase sô in segret. Al disè: “Ise cualchi peraule de part dal Signôr?”. E Gjeremie i rispuindè: “Sigûr ch’e je!” e al disè: “Tu sarâs consegnât tes sgrifis dal re di Babilonie!”.

18Gjeremie i disè ancje a Sedecie: “In ce àio pecjât cuintri di te e cuintri dai tiei fameis e cuintri di chest popul, che mi vês metût in preson? 19E là sono i vuestris profetis che us àn profetât disint: Il re di Babilonie nol rivarà cuintri di vualtris e cuintri di cheste tiere? 20Cumò scoltimi, ti prei, re gno paron! Ch’e rivi, ti prei, la mê supliche denant di te e no sta fâmi plui tornâ te cjase di Gjonate il scriturist, senò o mûr”.

21Alore Sedecie al ordenà di vuardeâ Gjeremie tai curtîl des vuaitis e di dâi une pagnoche di pan in dì, cjolte te contrade dai Pancôrs, fin che nol finì il pan in dute la citât.

E Gjeremie al restà tal curtîl des vuaitis.