GJEREMIE (35)

Letôr: Alessandra Montico

I fîs di Recab

351Cheste e je la peraule che i je stade dite a Gjeremie de part dal Signôr tai dîs di Joiakim, fi di Gjosie, re di Gjude: 2“Va inte cjase dai recabits, feveliur, meniju te cjase dal Signôr, intune des cjamaris e dàur di bevi vin”. 3Alore o ài cjolt Jazanià, fi di Gjeremie, fi di Cabassinià e so fradi cun ducj i siei fîs e cun dute la cjase dai recabits. 4Ju ài menâts te cjase dal Signôr, te cjamare dai fîs di Canan fi di Jegdalià, om di Diu, ch’e je tacade de cjamare dai princips, parsore de cjamare di Maasià, fi di Salum, vuardean de jentrade. 5O ài metût denant dai fîs de cjase dai recabits bocâi plens di vin e copis; po ur ài dit: “Bevêt il vin!”. 6Ma lôr a àn rispuindût: “No volìn bevi vin, parcè che Jonadab, fi di Recab, nestri von, nus à comandât cussì: No vês di bevi vin ni vualtris ni i vuestris fîs, par mai. 7No vês di fâ sù cjasis, ni di semenâ la semence ni di plantâ i vignâi ni di vênt la paronance, ma o vês di vivi tes tendis par ducj i vuestris dîs, par ch’o podês vivi une vore di dîs su la face de tiere là ch’o larês torseonant. 8Nô o vin ubidît a la vôs di Jonadab, fi di Recab, nestri von, in dut ce che nus à ordenât, di mût che no bevìn vin par ducj i nestris dîs, nô, lis nestris feminis, i nestris fîs e lis nestris fiis; 9no fasìn sù cjasis par lâ a stâ e no vin vignâi ni cjamps ni semenâts, 10e o vivìn tes tendis. Cussì o ubidìn e o stin a ce che nus à comandât Jonadab nestri von. 11Ma al è sucedût che cuant che Nabucodonosor, re di Babilonie, al è vignût sù viers de tiere, alore o vin dit: Anìn, lin sù a Gjerusalem, par scjampâ denant des schiriis dai caldeus e des schiriis di Aram. Par chest o vivìn a Gjerusalem”.

12Alore la peraule dal Signôr i je stade dite a Gjeremie cussì: 13“Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Va e dîsiur ai oms di Gjude e a la int di Gjerusalem: No volêso capî la lezion scoltant lis mês peraulis? – sentence dal Signôr –.14A son stadis metudis in vore lis peraulis di Jonadab, fi di Recab, che ur veve ordenât ai siei fîs di no bevi vin – e no lu bevin fint in dì di vuê parcè che a àn scoltât l’ordin di lôr von – cu la cuâl che jo us ài fevelât a vualtris, cun dut il cûr e di un continui, e vualtris no mi vês scoltât. 15Us ài ancje mandâts ducj i miei servidôrs, i profetis, cun dut il cûr e di un continui, par dîus: Ognidun che si slontani de sô brute strade e comedait lis vuestris voris e no stait a lâ daûr di dius forescj par servîju; alore o podarês vivi inte tiere che us ài dade a vualtris e ai vuestris vons. Ma no vês pleadis lis vuestris orelis e no mi vês scoltât. 16E cussì i fîs di Jonadab, fi di Recab, a àn metût in vore l’ordin che ur veve dât lôr von; chest popul invezit no mi à scoltât gran. 17Pa la cuâl il Signôr, Diu des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Ve chi ch’o soi! O stoi par fâ plombâ cuintri di Gjude e cuintri di dute la int di Gjerusalem dutis lis disgraciis ch’o ài professadis cuintri di lôr, parcè che ur ài fevelât ma lôr no mi àn scoltât; ur ài berlât ma lôr no mi àn tornade rispueste”.

18Gjeremie i à dit a la cjase dai recabits: “Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Stant che vualtris o vês scoltât l’ordin di Jonadab, vuestri von, e o vês tignût cont di ogni so comant e o vês fat dut ce che us veve ordenât, 19par chest il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: No i mancjarà mai a Jonadab, fi di Recab, un ch’al stedi ducj i dîs denant di me”.