GJEREMIE (31:1-22)

Letôr: Franco Mattiussi

Ristaurazion e gnûf pat

311In chê volte, – sentence dal Signôr! –

jo o sarai Diu par dutis lis fameis di Israel

e lôr a saran il gno popul”.

2Il Signôr al dîs cussì:

“Al à cjatade gracie tal desert

un popul di scjampâts a la spade.

Israel al va viers de sô polse”.

3Il Signôr mi à comparît di lontan:

“Ti ài volût ben cuntun amôr eterni,

par chel ti ài compagnade cun amôr.

4O tornarai a fâti sù di gnûf e tu sarâs tornade a fâ sù,

fantate di Israel,

tu tornarâs ancjemò a furnîti cui tiei tamburei

e tu jessarâs framieç dai balarins plens di ligrie.

5Tu plantarâs indaûr vignâi

su lis monts di Samarie;

chei ch’a plantaran, a cjaparan ancje sù.

6Propit! E vignarà chê dì ch’a berlaran lis vuaitis

su la mont di Efraim:

Jevait in pîts e anìn sù in Sion,

viers dal Signôr, nestri Diu!”.

7Propit! Il Signôr al dîs cussì:

“Dait sù cjantis di gjonde par Jacop

e scriulait pe prime des gjernaziis.

Fasêtlu sintî, scriulait e berlait:

Il Signôr al à salvât il so popul,

il rest di Israel”.

8Ve chi ch’o soi: o tornarai a menâju dongje

de tiere de tramontane,

ju met adun dai ultins confins dal mont.

Framieç di lôr al è il vuarp e il strupiât,

la femine ch’e spiete insieme cu la parturient:

e je une fulugne di int ch’e torne chenti.

9A son partîts vaint,

ju torni a menâ dongje consolâts:

ju torni a menâ ad ôr dai riui di aghe

par une strade plane, là che no si inçopedaran,

parcè che jo o soi un pari par Israel

e Efraim al è il gno primarûl.

10Scoltait, forescj, la peraule dal Signôr,

e contaitle fin tes isulis lontanis.

Disêt: “Chel ch’al à dispierdût Israel, lu tire dongje

e lu vuardee tant che il pastôr cul so trop”.

11Propit! Il Signôr al à sfrancjât Jacop

e lu à svindicât di une man plui fuarte di lui.

12A vignaran e si indalegraran sul çuc di Sion,

a coraran a pleton viers de gjonde dal Signôr:

viers dal forment e dal most e dal vueli,

e viers i piçui dal trop e il besteam;

la lôr vite e sarà tant che un zardin bagnât

e no varan plui ce penâ.

13In chê volte la fantate si indalegrarà balant,

zovins e viei a saran contents,

parcè che o tramudarai il lôr corot in gjonde,

ju confuartarai e ju indalegrarai, pai lôr patiments.

14O passarai cence culumie l’anime dai predis,

e il gno popul si sacearà cu la mê gjonde.

– Sentence dal Signôr! –

La vaiude di Rachêl e la sô consolazion

15Il Signôr al dîs cussì:

“Si à sintût un berli in Rame,

lament e vaiude plene di marum.

Rachêl e vai pai siei fîs,

e no vûl jessi confuartade

pai siei fîs che no son plui!”.

16Il Signôr al dîs cussì:

“Straten la tô vôs dal vaî

e i tiei vôi dal lagrimâ,

parcè che e je une pae pes tôs penis:

– sentence dal Signôr! –

di fat a tornaran de tiere dal nemì.

17And è ancjemò sperance pe tô dissendence,

– sentence dal Signôr! –

parcè che i tiei fîs a tornaran jenfri dai lôr confins.

18O scolti atent Efraim che si lamente.

Tu mi âs cjastiât e o soi stât cjastiât,

tant che un manzut nancjemò domât.

Fasimi tornâ, o vuei tornâ.

Propit! Tu tu sês il Signôr, il gno Diu.

19Propit! Dopo tornât dongje, jo mi soi pintût

e dopo di vê fate sperience

mi soi patafât l’ombul.

Mi vergogni e o deventi ros

parcè che o puarti intor la vergogne de mê zoventût.

20Isal duncje Efraim un fi cjâr par me,

o un frut gjoldibil,

che ogni volte ch’o feveli cuintri di lui

lu ricuardi simpri cun afiet?

Par chel lis mês vissaris si ingropin par lui,

di lui o ài grant dûl”.

– Sentence dal Signôr! –

21Fasiti tirâ sù cualchi colonel,

fasiti meti cualchi segnâl,

cjale ben il troi,

la strade che tu sês passade.

Torne, fantate di Israel,

torne in chestis tôs citâts!

22Fin cuant larâstu pelandonant,

fie cjaviestre?

Propit! Il Signôr al à creade une robe gnove inte tiere:

la femine i starà daprûf al om!