GJEREMIE (27;28)

Letôr: Ivana Lanfrit

Il spieli dal jôf

271Sul scomençâ dal ream di Joiakim, fi di Gjosie, re di Gjude, i je stade dite a Gjeremie de part dal Signôr cheste peraule.

I à dite: 2“Il Signôr mi dîs cussì: Fasiti une cjavece e un jôf e metitai tor dal cuel. 3Po mandiurai al re di Edom, al re di Moab, al re dai fîs di Amon, al re di Tîr e al re di Sidon, midiant dai mes ch’a vegnin a Gjerusalem di Sedecie, re di Gjude. 4E tu ur ordenarâs di dîur ai lôr parons: Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Ur disarês cussì ai vuestris parons: 5Jo o ài fate la tiere, l’om e lis bestiis ch’a son su la tiere, cu la mê grande fuarce e cul gno braç tindût, e je ài dade a di chel che mi à parût a mi. 6Cumò o ài consegnadis dutis chestis tieris tes mans di Nabucodonosor, re di Babilonie, gno servidôr; parfin lis bestiis dal cjamp jes ài dadis a lui, par che lis dopri. 7Dutis lis gjernaziis lu servissaran lui, so fi e il fi di so fi, fin che nol rivarà il timp ancje pe sô tiere. E in chê volte lu paronaran gjernaziis potentis e grancj rês. 8E al sucedarà che chê gjernazie o chel ream che nol volarà stâ sot di lui, di Nabucodonosor, re di Babilonie, o che nol volarà meti il so cuel sot dal jôf dal re di Babilonie, jo o vignarai a cjatâ chê gjernazie cu la spade, cu la fan e cu la peste – sentence dal Signôr! – fin che no ju varai fruçâts midiant di lui. 9Vualtris però no stait a lâ daûr dai vuestris profetis, dai vuestris strolics, dai vuestris induvinins, dai vuestris magos e dai vuestris strions, di chei che us disin: No stait a pleâsi sot dal re di Babilonie. 10Propit! Chei li us profetin falsetâts par fâus slontanâ de vuestre tiere; cussì jo us dispierdarai e o larês in ruvine. 11Ma chê gjernazie ch’e metarà il so cuel sot dal jôf dal re di Babilonie e lu servissarà, jo le fasarai polsâ inte sô tiere – sentence dal Signôr –; le lavorarà e e vivarà li”.

12Al re Sedecie, re di Gjude, jo i ài fevelât propit cussì, disint: “Pleait il vuestri cuel sot dal jôf dal re di Babilonie e servîlu, lui e il so popul: cussì o vivarês. 13Parcè voressiso murî di spade, di fan e di peste tu e il to popul, come ch’al à fevelât il Signôr cuintri di chê gjernazie che no vûl servî il re di Babilonie? 14No stait a scoltâ la peraule dai profetis che us disin: No stait a servî il re di Babilonie, parcè che chei li us profetin falsetâts. 15Propit! No ju ài mandâts jo – sentence dal Signôr! – e lôr a profetin tal gno non rude falsetât, par che jo us dispierdi e o sedis fruçâts, vualtris e chei profetis che us fasin profeziis di chê fate!”. 16Ai predis e a dut chest popul ur ài fevelât cussì: “Il Signôr al dîs cussì: No stait a scoltâ lis peraulis dai vuestris profetis che us profetin disint: Ve, il furniment de cjase dal Signôr a tornaran a puartâlu ca in curt di Babilonie, parcè che chei li us profetin falsetâts. 17No stait a scoltâju gran! Servît il re di Babilonie e o vivarês. Parcè mo cheste citât àe di ridusisi a une ruvine? 18Se lôr a fossin propit profetis e se la peraule dal Signôr e fos cun lôr, a prearessin il Signôr des schiriis par che il furniment restât inte cjase dal Signôr e inte cjase dal re di Gjude e in Gjerusalem nol ledi a Babilonie”.

19Rivuart a lis colonis, al mâr di bronç e ai çocui e al furniment restât in cheste citât, 20che Nabucodonosor, re di Babilonie, no lu à strafuît cuant che al à depuartât di Gjerusalem Jeconie fi di Joiakim, re di Gjude, il Signôr des schiriis al dîs cussì. 21Propit! Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, sul cont dal furniment lassât te cjase dal Signôr e te cjase dal re di Gjude e in Gjerusalem, al dîs cussì: 22“Al sarà puartât in Babilonie e al restarà ventilà fintremai a la dì ch’o larai a cjatâju – sentence dal Signôr! – e che ju fasarai saltâ fûr e tornâ in chest lûc”.

Gjeremie al cavile cul profete Ananie

281In chel stes an, sul scomençâ dal ream di Sedecie, re di Gjude, tal cuart an, tal cuint mês, al è sucedût che Ananie, fi di Azur, profete di Gabaon, stant te cjase dal Signôr, mi à dite cussì presince dai predis e di dut il popul: 2“Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: Jo o crevi il jôf dal re di Babilonie. 3Ancjemò doi agns di timp e jo o tornarai a puartâ in chest lûc dut il furniment de cjase dal Signôr, chel ch’al à strafuît di chest lûc Nabucodonosor, re di Babilonie, e lu à puartât a Babilonie. 4Ancje Jeconie, fi di Joiakim, re di Gjude, e ducj i depuartâts di Gjude ch’a son lâts in Babilonie jo ju tornarai a menâ in chest lûc – sentence dal Signôr! –, parcè che jo o crevi il jôf dal re di Babilonie”. 5Alore Gjeremie il profete i à rispuindût al profete Ananie presince dai predis e di dut il popul ch’a jerin te cjase dal Signôr. 6Al à dite duncje Gjeremie il profete: “Amen! Cussì al fasarà il Signôr! Il Signôr al fasarà rivâ in puart lis peraulis che tu âs ditis, tornant a menâ in chest lûc il furniment de cjase dal Signôr e ducj i depuartâts di Babilonie.

7Però, ti prei, scolte cheste peraule che jo o stoi par dî a lis tôs orelis e a lis orelis di dut il popul. 8I profetis ch’a son stâts prin di me e prin di te, ancjemò tai timponons, a àn profetât, sul cont di tantis tieris e di reams potents, vuere e fan e peste. 9Il profete ch’al profete pâs, cuant che la sô peraule e rive in puart, dome in chê volte al è ricognossût sicu profete mandât propit dal Signôr”.

10Alore Ananie il profete al à cjapât il jôf dal cuel di Gjeremie il profete e lu à crevât. 11Po Ananie, presince di dut il popul, al à dite cussì: “Il Signôr al dîs cussì: In cheste maniere, tal gîr di doi agns, jo o crevarai il jôf di Nabucodonosor, re di Babilonie, dal cuel des gjernaziis”.

Alore Gjeremie al è lât pe sô strade.

12Dopo che Ananie il profete al veve crevât il jôf dal cuel di Gjeremie il profete, la peraule dal Signôr i je stade dite a Gjeremie cussì: 13“Va e dîsii cussì a Ananie: Il Signôr al dîs cussì: Tu tu âs crevât un jôf di len ma jo o fasarai impen un jôf di fier. 14Propit! Il Signôr des schiriis, Diu di Israel, al dîs cussì: O metarai sul cuel di dutis lis gjernaziis ch’a servissin Nabucodonosor, re di Babilonie, un jôf di fier, e lu servissaran; parfin lis bestiis dal cjamp jes ài consegnadis a lui”.

15Alore Gjeremie il profete i à dite a Ananie il profete: “Ti prei di scoltâmi, Ananie! No ti à mandât gran il Signôr e tu tu âs fat sperâ chest popul inte falsetât. 16Pa la cuâl il Signôr al dîs cussì: Ve chi ch’o soi: ti fasarai sparî de face de tiere. Tu murarâs propit chest an, parcè che tu âs predicjade une ribelion cuintri dal Signôr”.

17E Ananie il profete al è muart juste in chel an, tal setim mês.