GJEREMIE (26)

Letôr: Allegrina Venier

Il profete perseguitât

Gjeremie al è il vêr profete

Discors sul templi

261Sul scomençâ dal ream di Joiakim, fi di Gjosie, re di Gjude, a Gjeremie i je stade dite de part dal Signôr cheste peraule: 2“Il Signôr al dîs cussì: Va tal sotpuarti de cjase dal Signôr e contiur a dutis lis citâts di Gjude, a di chei ch’a vegnin a ingenoglâsi inte cjase dal Signôr, dutis lis peraulis che jo ti varai ordenât di dîur: no sta lassâ fûr nuie. 3Salacor ti scoltaran e a tornaran indaûr de lôr brute strade e mi pintissarai de disgracie ch’o stoi pensant di fâ plombâ parsore di lôr par colpe de inicuitât des lôr voris. 4Tu ur disarâs: Il Signôr al dîs cussì: Se no mi scoltarês, cjaminant inte mê leç ch’o ài metude denant di vualtris, 5ubidint a lis peraulis dai miei servidôrs, i profetis, che us mandi cun presse e cun dut il cûr, se no ju scoltarês, 6alore o fasarai deventâ cheste cjase tant che Silo e o fasarai deventâ cheste citât une maludizion framieç di dutis lis gjernaziis de tiere”.

Gjeremie brincât e puartât in judizi

7Cuant che i predis e i profetis e dut il popul a verin scoltât Gjeremie ch’al diseve chestis peraulis inte cjase dal Signôr, 8al sucedè che, finît Gjeremie di dî ce che il Signôr i veve ordenât di contâi a dut il popul, i predis e i profetis e dut il popul lu gafarin disint: “Tu âs di murî! 9Parcè profetistu tal non dal Signôr disint: Cheste cjase e sarà come Silo? e: Cheste citât e sarà fiscade e no restarà anime vivent?”.

Alore dut il popul si dè dongje di Gjeremie te cjase dal Signôr. 10Cuant che i princips di Gjude a sintirin chestis peraulis, de cjase dal re a lerin sù te cjase dal Signôr e si sentarin su la puarte de cjase dal Signôr, in chê Gnove. 11Alore i predis e i profetis ur diserin cussì ai princips e a dut il popul: “Chest om al merte une sentence di muart, parcè che al à profetât cuintri di cheste citât come che vualtris o vês sintût cu lis vuestris orelis!”.

Autodifese

12Ma Gjeremie ur rispuindè a ducj i princips e a dut il popul cussì: “Il Signôr mi à mandât a profetâ cuintri di cheste cjase e cuintri di cheste citât dut ce ch’o vês sintût. 13Cumò però comedait la vuestre condote e lis vuestris voris e scoltait la vôs dal Signôr, vuestri Diu, e il Signôr si pintissarà de disgracie ch’al à professade cuintri di vualtris. 14Par chel che mi rivuarde me, ve, jo o soi tes vuestris mans; fasêt di me ce che us semee miei e plui just. 15Tignît dome ben a ments che se mi fasês murî, o metês sore di vualtris, sore di cheste citât e sore de sô int un sanc nocent, parcè che al è propit il Signôr che mi à mandât cuintri di vualtris a contâ a lis vuestris orelis dutis chestis peraulis”.

Difese storiche

16Alore i princips e dut il popul ur diserin ai predis e ai profetis: “No si à di condanâ a muart chest om, parcè che nus à fevelât tal non dal Signôr, nestri Diu”.

17In chel a jevarin sù un trop di anzians dal teritori e i diserin cussì a dute la semblee dal popul: 18“Michee il morastit al profetave tai dîs di Ezechie re di Gjude e i à dit cussì a dut il popul di Gjude: Il Signôr des schiriis al dîs cussì:

Sion e sarà tant che un cjamp arât

e Gjerusalem e deventarà une ruvine

e la mont de cjase un çuc imboschît!

19Ezechie, re di Gjude, insieme cun dut Gjude, lu àial forsit fat condanâ a muart? No si àial forsit vude teme dal Signôr e il Signôr no si isal pintût de disgracie ch’al veve professade cuntri di lôr? Nô, invezit, si stin fasint un grant mâl cuintri di nô”.

20Al jere ancjemò un om ch’al stave profetant tal non dal Signôr, Urie, fi di Semaià, di Kiriat-Jearim, e al profetave cuintri di cheste citât e cuintri di cheste tiere, propit precîs di Gjeremie. 21Il re Joiakim al scoltà, insieme cun ducj i siei graduâts e cun ducj i princips, lis sôs peraulis e al cirì di fâlu murî, ma Urie al vignì a savêlu e al cjapà pôre; e cussì al scjampà e al lè jù in Egjit. 22Alore il re Joiakim al mandà oms in Egjit, Elnatan, fi di Acbor, e altris cun lui in Egjit; 23a faserin saltâ fûr Urie dal Egjit e lu strissinarin dal re Joiakim, che lu fasè copâ cu la spade e po al butà il so cadavar tes busis dai fîs dal popul.

24Alore la man di Achikam, fi di Safan, e fo a pro di Gjeremie, par no che lu consegnassin tes mans dal popul par fâlu murî.